Databáza nepôvodných druhov rastlín

Nárast ľudskej populácie za posledné storočia a desaťročia spôsobil obrovské globálne zmeny, ktoré vzbudzujú narastajúci záujem o dôsledky introdukcie a šírenia nepôvodných druhov. Ako ukázali početné štúdie, zámerne aj náhodne zavlečené nepôvodné rastlinné druhy môžu mať obrovský environmentálny dopad na prirodzenú biodiverzitu vďaka zmenám v štruktúre spoločenstiev, obehu živín, trofických úrovniach, hydrológii, požiarnom režime, alelopatii, kompetícii, hybridizácii a pod.; môžu dokonca spôsobiť vysoké ekonomické straty znižovaním výnosov plodín a kŕmnej hodnoty pasienkov, vyvolávajú alergické reakcie a menia prirodzené prostredie.

Kompletné zoznamy nepôvodných taxónov sú veľmi užitočný nástroj pri riešení vyššie spomenutých problémov a umožňujú realizovať makroekologické štúdie o charaktere a trendoch invázií na národnej aj kontinentálnej úrovni. Tejto problematike sa venoval projekt DAISIE, iniciovaný Európskou úniou a výrazne dopomohol k rozšíreniu poznatkov o biologických inváziách. Vďaka tomu boli v posledných rokoch vytvorené podrobné zoznamy nepôvodných rastlín a živočíchov vo viacerých európskych krajinách. Hoci niektoré krajiny susediace so Slovenskom takéto zoznamy mali, nedali sa pre potreby Slovenska použiť, pretože majú len regionálnu platnosť pre danú krajinu.

Narastajúca potreba zoznamu nepôvodných cievnatých rastlín na Slovensku, ktorý by sumarizoval všetky publikované údaje o každom nepôvodnom taxóne zaznamenanom na našom území, vyústila do prípravy a publikovania Prehľadu nepôvodnej flóry Slovenska (Medvecká et al. 2012), ktorý odzrkadľuje súčasný stav poznania tejto problematiky. Údaje zahrnuté v Prehľade boli získané excerpciou a analýzou veľkého množstva publikovaných dát, databáz CDF (Centrálna databáza fytocenologických zápisov, http://ibot.sav.sk/cdf/, v čase prípravy publikácie obsahovala 51 523 zápisov) a ISTB (Informačný systém taxónov a biotopov, http://www.sopsr.sk/istb/, toho času obsahoval 5 872 záznamov), spolu s našimi vlastnými poznatkami a poznatkami kolegov.

Prezentovaná databáza je založená na publikovanom článku a budeme ju priebežne aktualizovať dopĺňaním nových údajov, ktoré nie sú súčasťou Prehľadu. Ak viete o nepôvodnom taxóne nájdenom na Slovensku mimo kultivácie, ktorý nie je uverejnený v Prehľade, dajte nám, prosím, vedieť na: dass@savba.sk.