Zdroje

Adamčík S., Michalková E., Feráková V. & Hodálová I. (2009): Kickxia elatine subsp. elatine, K. spuria subsp. spuria. – In: Eliáš P. jun. (ed.), Zaujímavejšie floristické nál ezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 31: 105.

Ainouche M. L., Bayer R. J., Gourret J. P., Defontaine A. & Misset M. T. (1999): The allotetraploid invasive weed Bromus hordeaceus L. (Poaceae): genetic diversity, origin and molecular evolution. – Folia Geobot. Phytotax. 34: 405–419.

Ambros M. (ed.) et al. (1996): Floristický kurz Partizánske 2.–9. júla 1994 [Floristic course Partizánske 2.–9. júla 1994]. – Rosalia, special issue.

Babicová D. (2009): Prípotočné lužné lesy v okolí obce Kálnica v Považskom Inovci [Foothill floodplain forests near the Kálnica village in the Považský Inovec Mts]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 31: 95–104.

Bacigálová K., Eliáš P. & Šrobárová A. (1998): Puccinia komarovii – a rust fungus on Impatiens parviflora in Slovakia. – Biologia 53: 7–13.

Bača F. (2009): Ranunculus arvensis. – In: Eliáš P. jun. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 31: 106.

Balázs C. et al. (2004): 15 rokov CHKO Cerová vrchovina [15 years of the Cerová vrchovina Protected Landscape Area]. – Chránené územia Slovenska 61: 8–12.

Baláž D. (1995): Boľševník obrovský – potenciálne nebezpečenstvo? [Giant Hogweed – potential danger?]. – Chránené územia Slovenska 25: 10–11.

Baláž D. (1995): Tragus racemosus (L.) All. na Devínskej Kobyle [Tragus racemosus (L.) All. in the Nature Rezerve Devínska Kobyla near Bratislava]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 17: 91–92.

Balogh L., Dancza I. & Király G. (2004): Amagyarországi neofitonok időszerű jegyzéke, és besorolásuk inváziós szempontból [Actual list of neophytes in Hungary, and their classification according their invasiveness]. – In: Mihály B. & Botta-Dukát Z. (eds), Biológiai inváziók Magyarországon – Özönnövények [Biological invasions in Hungary – Invasive plants], p. 61–92, KvVM TvH & Természet BÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest.

Banásová V. (1974): Predbežné výsledky výskumu vegetácie medených háld na Slovensku (Slovinky – Slovenské Rudohorie) [Preliminary results of the research on vegetation of the copper mine heaps in Slovakia (Slovinky – Slovenské Rudohorie)]. –Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Series A, 1: 189–196.

Banásová V. (1988): Die Vegetation der Pb-Zn-Substrate. – In: Zaliberová M., Jarolímek I., Schwarzová T., Ščepka A., Krippelová T. & Dúbravcová Z. (eds), Sympozium Synanthropic Flora and Vegetation V, p. 25–31, Podnik služieb – Rozmnožovňa, Martin.

Banásová V. & Hajdúk J. (2006): Príspevok k vegetácii banských háld z malokarpatských rudných ložísk [To the vegetation of mine heaps in the Malé Karpaty Mts]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 28: 203–210.

Banásová V., Oťaheľová H. & Zaliberová M. (1995): Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke v alúviu rieky Moravy [Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke in the Morava river floodplain]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 17: 75–78.

Banásová V., Pišút I. & Lintnerová O. (2003): Poznámky ku špecifickej vegetácii na haldách trosky pri Smolníku (Slovenské rudohorie) [Remarks to the specific vegetation of smelter wastes near the village Smolník (Slovenské rudohorie Mts., E. Slovakia)]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 25: 135–141.

Barančok P. & Kollár J. (2005): Coronopus squamatus, Reseda phyteuma, Xeranthemum annuum. – In: Dítě D. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 27: 212.

Baranec T. (1992): Cotoneaster Medicus. Skalník. – In: Bertová L. (ed.), Flóra Slovenska IV/3 [Flora of Slovakia IV/3], p. 452–462, Veda, Bratislava.

Baranec T. (1997): Invázie a expanzie z aspektu ohrozenosti druhov našej flóry [Threatened species in relation to invasions and expansions in the Slovakian floras]. – In: Eliáš P. (ed.), Invázie a invázne organizmy, p. 190–196, SEKOS, Nitra.

Baranec T. (2002): Brassica L. Kapusta. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska V/4 [Flora of Slovakia V/4], p. 688–707, Veda, Bratislava.

Baranec T. (2002): Iberis L. Iberka. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska V/4 [Flora of Slovakia V/4], p. 628–631, Veda, Bratislava.

Benčať F. (1982): Atlas rozšírenia cudzokrajných drevín na Slovensku a rajonizácia ich pestovania [The atlas of distribution of exotic woody species in Slovakia and zoning of their cultivation]. – Veda, Bratislava.

Bella J. & Pribišová B. (1985): Príspevok ku geobotanickým pomerom lokality Vrania skala [Contribution to the geobotanical conditions of locality Vrania skala]. – Rosalia 2: 113–120.

Benčať F. & Benčať T. (2006): Broussonetia L’ Hér. ex Vent. Papierovník. – In: Goliašová K. & Michalková E. (eds), Flóra Slovenska V/3 [Flora of Slovakia V/3], p. 66–67, Veda, Bratislava.

Benčať F. & Benčať T. (2006): Ficus L. Figovník. – In: Goliašová K. & Michalková E. (eds), Flóra Slovenska V/3 [Flora of Slovakia V/3], p. 55–56, Veda, Bratislava.

Benčať F. & Benčať T. (2006): Maclura Nutt. Maklura. – In: Goliašová K. & Michalková E. (eds), Flóra Slovenska V/3 [Flora of Slovakia V/3], p. 64–66, Veda, Bratislava.

Benčať F. & Benčať T. (2006): Platanus L. Platan. – In: Goliašová K. & Mich alková E. (eds), Flóra Slovenska V/3 [Flora of Slovakia V/3], p. 26–35, Veda, Bratislava.

Benčať F., Benčať T. & Goliašová K. (2006): Castanea Mill. Gaštan. – In: Goliašová K. & Michalková E. (eds), Flóra Slovenska V/3 [Flora of Slovakia V/3], p. 103–108, Veda, Bratislava.

Benčať F., Benčať T. & Goliašová K. (2006): Juglans L. Orech. – In: Goliašová K. & Michalková E. (eds), Flóra Slovenska V/3 [Flora of Slovakia V/3], p. 194–203, Veda, Bratislava.

Benčať T. (1997): Chránené stromy gaštana jedlého (Castanea sativa Mill.) v oblasti Modrého Kameňa [Protected trees of the chestnut tree (Castanea sativa Mill.) in the vicinity of Modrý Kameň]. – Ochrana prírody 15: 95–105.

Benčať T. & Benčať F. (2006): Morus L. Moruša. – In: Goliašová K. & Michalková E. (eds), Flóra Slovenska V/3 [Flora of Slovakia V/3], p. 57–64, Veda, Bratislava.

Benčať T. & Benčať F. (2006): Ostrya Scop. Hrabovec. – In: Goliašová K. & Michalková E. (eds), Flóra Slovenska V/3 [Flora of Slovakia V/3], p. 190–191, Veda, Bratislava.

Benčaťová B. & Benčať T. (2005): The Black Locust communities in the northern part of Pohronská pahorkatina Hills. – Thaiszia-J. Bot. 15: 191–196.

Benčaťová B. & Benčať T. (2008): The Black Locust communities from Slovak Gate to Danube. – Thaiszia-J. Bot. 18, Suppl. 1: 3–7.

Benčaťová B. & Ujházy K. (eds) (1998): Floristický kurz Zvolen 1997 [Floristic course in Zvolen 1997]. – Technical University in Zvolen, Zvolen.

Benková D. (1957): Wolfia bezkorenná (Wolfia arrhiza (L.) Wimm.) na južnom Slovensku [Wolfia arrhiza (L.) Wimm. in the southern Slovakia]. – Biológia 12: 460–463.

Bergerová A. (1987): Vzácny bylinný podrast Rusovského parku [Rare herb understory of the Rusovecký park]. – Chránené územia Slovenska 9: 52–54.

Bernátová D. (1987): Druhy skalných previsov na území Gaderskej a Blatnickej doliny vo Veľkej Fatre [Species of the overhanging rocks in the region of the Gaderská dolina and Blatnická dolina Valleys in the Veľká Fatra Mts]. – Biológia 42: 89–94.

Bernátová D., Jarolímek I., Kliment J. & Zaliberová M. (2002): Floristické novinky a zaujímavosti z niektorých pohorí, kotlín a nížin Slovenska [Floristic news and species of interest from some mountain ranges, basins and lowlands of Slovakia]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 24: 101–111.

Bernátová D. & Kliment J. (1985): Príspevok k flóre štátnej prírodnej rezervácie Suchý v Krivánskej Fatre [Contribution to the flora of the State Nature Reserve Suchý in Krivánska Fatra Mts]. – Ochrana prírody 6: 51–65.

Bernátová D., Kliment J. & Topercer J. jun. (2000): Nové a overované nálezy niektorých vzácnych a miznúcich druhov cievnatých rastlín v Krivánskej a Lúčanskej Malej Fatre [New and confirmed findings of some rare and vanishing vascular plant species in the Krivánska and Lúčanská Malá Fatra Mts]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 22: 93–100.

Bernátová D. & Kučera P. (2010): Turiec: neuvádzané alebo veľmi zriedkavé populácie vyšších rastlín [New or very rare populations of vascular plants in the Turiec region]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 32: 41–51.

Bernátová D. & Obuch J. (1995): K poznaniu spoločenstiev zväzu Erysimo witmanniiHackelion deflexae Bernátová 1986 v Chočských vrchoch [Communities of alliance Erysimo witmanniiHackelion deflexae Bernátová 1986 in Chočské vrchy Mts]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 17: 111–114.

Bernátová D., Obuch J. & Kliment J. (1996): Floristicko-fytocenologické paberky z vysokých pohorí Západných Karpát [Floristic-phytosociological miscellanies from the high Western Carpathians]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 18: 61–66.

Bernátová D. & Schwarzová T. (1988): Chenopodium foliosum (Moench) Aschers. – Durchblätterter Erdbeerspinat in der Slowakei ursprunglich. – In: Zaliberová M., Jarolímek I., Schwarzová T., Ščepka A., Krippelová T. & Dúbravcová Z. (eds), Sympozium Synanthropic Flora and Vegetation V, p. 33–37, Podnik služieb – Rozmnožovňa, Martin.

Berta J. & Bertová L. (1982): Rozšírenie a ekológia Sedum reflexum L. na Slovensku [Distribution and ecology of Sedum reflexum L. in Slovakia]. – Acta Bot. Slov., Ser. A 6: 79–85.

Berta J. & Bertová L. (1993): Aegonychon S. F. Gray. Kamienkovec. – In: Bertová L. & Goliašová K. (eds), Flóra Slovenska V/1 [Flora of Slovakia V/1], p. 29–32, Veda, Bratislava.

Berta J. & Bertová L. (1993): Heliotropiaceae Tiegh. Skrutcovité. – In: Bertová L. & Goliašová K. (eds), Flóra Slovenska V/1 [Flora of Slovakia V/1], p. 16–19, Veda, Bratislava.

Bertová L. (1982): Consolida (DC.) S. F. Gray. Ostrôžka. – In: Futák J. & Bertová L. (eds), Flóra Slovenska III [Flora of Slovakia III], p. 64–68, Veda, Bratislava.

Bertová L. (1984): Asclepiadaceae R. Br. Glejovkovité. – In: Bertová L. (ed.), Flóra Slovenska IV/1 [Flora of Slovakia IV/1], p. 149–152, Veda, Bratislava.

Bertová L. (1984): Oleales. Olivotvaré. – In: Bertová L. (ed.), Flóra Slovenska IV/1 [Flora of Slovakia IV/1], p. 63–78, Veda, Bratislava.

Bertová L. (1984): Rhamnales. Rešetliakotvaré. – In: Bertová L. (ed.), Flóra Slovenska IV/1 [Flora of Slovakia IV/1], p. 155–169, Veda, Bratislava.

Bertová L. (1985): Loniceraceae Dostál. Zemolezovité. – In: Bertová L. (ed.), Flóra Slovenska IV/2 [Flora of Slovakia IV/2], p. 69–99, Veda, Bratislava.

Bertová L. (1985): Sedum L. Rozchodník. – In: Bertová L. (ed.), Flóra Slovenska IV/2 [Flora of Slovakia IV/2], p. 204– 223, Veda, Bratislava.

Bertová L. (1985): Valerianaceae DC. Valerianovité. – In: Bertová L. (ed.), Flóra Slovenska IV/2 [Flora of Slovakia IV/2], p. 100–133, Veda, Bratislava.

Bertová L. (1992): Amygdalus L. Mandľa. – In: Bertová L. (ed.), Flóra Slovenska IV/3 [Flora of Slovakia IV/3], p. 492–494, Veda, Bratislava.

Bertová L. (1992): Armeniaca Miller. Marhuľa. – In: Bertová L. (ed.), Flóra Slovenska IV/3 [Flora of Slovakia IV/3], p. 496–497, Veda, Bratislava.

Bertová L. (1992): Laurocerasus M. J. Roemer. Vavrínovec. – In: Bertová L. (ed.), Flóra Slovenska IV/3 [Flora of Slovakia IV/3], p. 539, Veda, Bratislava.

Bertová L. (1992): Padus Miller. Čremcha. – In: Bertová L. (ed.), Flóra Slovenska IV/3 [Flora of Slovakia IV/3], p. 533–538, Veda, Bratislava.

Bertová L. (1992): Prunus L. Slivka. – In: Bertová L. (ed.), Flóra Slovenska IV/3 [Flora of Slovakia IV/3], p. 498–509, Veda, Bratislava.

Bertová L. & Berta J. (1973): Vitis vulpina L. – zdivočený druh flóry Slovenska [Vitis vulpina L. – a run-wild species of Slovak flora]. – Biológia 28: 841–844.

Bertová L. & Berta J. (1993): Anchusa L. Smohla. – In: Bertová L. & Goliašová K. (eds), Flóra Slovenska V/1 [Flora of Slovakia V/1], p. 98–108, Veda, Bratislava.

Bertová L. & Berta J. (1993): Asperugo L. Ostrolist. – In: Bertová L. & Goliašová K. (eds), Flóra Slovenska V/1 [Flora of Slovakia V/1], p. 171–173, Veda, Bratislava.

Bertová L. & Berta J. (1993): Borago L. Borák. – In: Bertová L. & Goliašová K. (eds), Flóra Slovenska V/1 [Flora of Slovakia V/1], p. 110–111, Veda, Bratislava.

Bertová L. & Berta J. (1993): Lycopsis L. Pŕhlica. – In: Bertová L. & Goliašová K. (eds), Flóra Slovenska V/1 [Flora of Slovakia V/1], p. 108–109, Veda, Bratislava.

Bertová L. & Berta J. (1993): Mertensia Roth. Mertenzia. – In: Bertová L. & Goliašová K. (eds), Flóra Slovenska V/1 [Flora of Slovakia V/1], p. 71–72, Veda, Bratislava.

Bertová L. & Berta J. (1993): Nonnea Medicus. Ostreň. – In: Bertová L. & Goliašová K. (eds), Flóra Slovenska V/1 [Flora of Slovakia V/1], p. 72–76, Veda, Bratislava.

Bertová L. & Berta J. (1993): Omphalodes Miller. Pupkovec. – In: Bertová L. & Goliašová K. (eds), Flóra Slovenska V/1 [Flora of Slovakia V/1], p. 160–163, Veda, Bratislava.

Bertová L. & Berta J. (1993): Rochelia Reichenb. Rochélia. – In: Bertová L. & Goliašová K. (eds), Flóra Slovenska V/1 [Flora of Slovakia V/1], p. 111, Veda, Bratislava.

Bertová L. & Berta J. (1993): Verbenaceae Juss. Železníkovité. – In: Bertová L. & Goliašová K. (eds), Flóra Slovenska V/1 [Flora of Slovakia V/1], p. 175–177, Veda, Bratislava.

Bertová L. & Šípošová H. (1993): Príspevok k flóre štátnej prírodnej rezervácie Topoľové Hony [Contribution to the flora of the State Nature Reserve Topoľové Hony]. – Ochrana prírody 12: 187–204.

Bíziková L. (2001): Chromosome numbers of the genus Xanthoxalis (Oxalidaceae). – Biologia 56: 53–56.

Blanár D. (2005): Nález druhu Asyneuma canescens na Muránskej planine vo vzťahu k výskytu na Slovensku [Record of Asyneuma canescens in the Muránska planina Mts with respect to its occurence in Slovakia]. – Reussia 2: 95– 128.

Blažková D. (1973): Poznámky k rozšíření Veronica filiformis Smith v Československu [Notes on the distribution of Veronica filiformis Smith in Czechoslovakia]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 11–13.

Blažková D. & Březina S. (2003): Secondary succession in abandoned „poloniny“ meadows, Bukovské vrchy Mts., Eastern Carpathians, Slovakia. – Thaiszia-J. Bot. 13: 159–207.

Bohušová K. (1992): Rozšírenie druhu Impatiens glandulifera Royle na Slovensku [The spread of the species Impatiens glandulifera Royle on the territory of Slovakia]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 14: 7–15.

Bojňanský V. (1966): Erucastrum gallicum. – In: Krátká floristická sdělení [Short floristic announcements]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 1: 119–121.

Bolla J. (1856): Beiträge zur Flora Presburg’s. – Verh. Ver. Naturkde 1: 6–14.

Bornkamm R. (2002): On the phytosociological affiliations of an invasive species Senecio inaequidens in Berlin. – Preslia 74: 395–407.

Bosáčková E. (1963): Nová lokalita zlatej brady južnej (Chrysopogon gryllus Trin.) na južnom Slovensku [New localities of Chrysopogon gryllus Trin. in the southern Slovakia]. – Biológia 18: 238.

Bottlíková H. (1967): Amaranthus blitoides S. Watson na Záhorskej nížine [Amaranthus blitoides S. Watson in the Záhorská nížina Lowland]. – Biológia 22: 389–390.

Burkovský J. (1982): Štátna prírodná rezervácia Príboj [State Nature Re serve Príboj]. – Ochrana prírody 3: 5–36.

Burkovský J. (2004): 40 rokov ochrany NPR Boky [40 years of conservation at the Boky NNR]. – Chránené územia Slovenska 61: 21–24.

Čáp J. (1993): Thymus L. Dúška (materina dúška). – In: Bertová L. & Goliašová K. (eds), Flóra Slovenska V/1 [Flora of Slovakia V/1], p. 335–367, Veda, Bratislava.

Černoch F. (1960): Zajímavější nálezy slovenských rostlin z minulých let [More interesting findings of the slovak plants from the past years]. – Biológia 15: 810–819.

Černušáková D. (1993): Doplnok k rozšíreniu glejovky americkej (Asclepias syriaca L.) v Bratislave [Supplement to distribution of Asclepias syriaca L. in Bratislava]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 15: 51–52.

Černušáková D. (2000): Lužné lesy v okolí Moravského Svätého Jána (juhozápadné Slovensko) [Floodplain forests in the vicinity of Moravský Svätý Ján (SW Slovakia)]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 22: 157–163.

Černušáková D. (2004): Podhorské lužné lesy v povodí Malatínskeho potoka v Liptovskej kotline [Submountain flood plain forests at the bank of the creek Malatínka in Liptovská kotlina Basin]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 26: 145– 151.

Černušáková D. (2007): Chránený areál Hubický park [Hubický park Protectes Area]. – Chránené územia Slovenska 73: 6–8.

Černušáková D. & Kráľová O. (1999): Synantropizácia Martinského dubového lesa [Synanthropization of the oak forest Martinský les]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 21: 127–130.

Černý J. (1926): Doplňky ke květeně Kobyly [Additions to the flora of Kobyla]. – Věda Přír. 7: 151–153.

Chomová L. (2001): Príspevok k vegetácii háld po ťažbe hnedého uhlia pri Veľkom Krtíši. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 23: 149–156 [Contribution to the vegetation of spoil heaps after brown-coal mining nearby Veľký Krtíš].

Chrtek J. (1959): Příspěvek k poznání květeny Nízkých Polonin [Contribution to the flora of the Nízke Poloniny Mts]. – Preslia 31: 413–420.

Chrtek J. (1961): Bemerkungen zur Flora der Umgebung von Šahy und Krupina. – Acta Univ. Carol., Biol. 1961: 3–39.

Chrtek J. (1981): Schkuhria pinnata v Československu [Schkuhria pinnata in Czechoslovakia]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 16: 11–13.

Chrtek J. (1985): Dipsacus L. Štetka. – In: Bertová L. (ed.), Flóra Slovenska IV/2 [Flora of Slovakia IV/2], p. 145–149 Veda, Bratislava.

Chrtek J. (1985): Scabiosa L. Hlavá č. – In: Bertová L. (ed.), Flóra Slovenska IV/2 [Flora of Slovakia IV/2], p. 178–191, Veda, Bratislava.

Chrtek J. (1985): Virga A. W. Hill. Štetôčka. – In: Bertová L. (ed.), Flóra Slovenska IV/2 [Flora of Slovakia IV/2], p. 140–144, Veda, Bratislava.

Chrtek J. (1986): Poznámky k československým druhům rodu Cuscuta s. l. II [Notes on the species of the genus Cuscuta s. l. in Czechoslovakia II]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 107–118.

Chrtek J. (1986): Poznámky k československým druhům rodu Cuscuta s. l. III [Notes on the species of the genus Cuscuta s. l. in Czechoslovakia III]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 189–193.

Chrtek J. (1988): Cuscutaceae Dumort. Kukučinovité. – In: Bertová L. (ed.), Flóra Slovenska IV/4 [Flora of Slovakia IV/4], p. 544–558, Veda, Bratislava.

Chrtek J. (1993): Calamintha Miller. Marulka. – In: Bertová L. & Goliašová K. (eds), Flóra Slovenska V/1 [Flora of Slovakia V/1], p. 324–327, Veda, Bratislava.

Chrtek J. (1993): Marrubium L. Jablčník. – In: Bertová L. & Goliašová K. (eds), Flóra Slovenska V/1 [Flora of Slovakia V/1], p. 213–218, Veda, Bratislava.

Chrtek J. (1993): Satureja L. Saturejka. – In: Bertová L. & Goliašová K. (eds), Flóra Slovenska V/1 [Flora of Slovakia V/1], p. 316–317, Veda, Bratislava.

Chrtek J. & Chrtková-Žertová A. (1967): Poznámky ke květeně Kysucké vrchoviny [Notes to the flora of the Kysucká vrchovina Mts]. – Preslia 39: 198–205.

Chrtek J., Chrtková A. & Křísa B. (1975): Floristický příspěvek k jižní části Ipeľské pahorkatiny [Floristic contribution to the southern part of the Ipeľská pahorkatina Mts]. – Preslia 47: 160–173.

Chrtek J. & Křísa B. (1971): Dva nejčastěji zaměňované druhy rodu Tithymallus Gaertn. a jejich rozšíření na Slovensku [Two frequently confused species of the genus Tithymallus Gaertn. and theirs widespread in Slovakia]. – Biológia 26: 563–570.

Chrtek J. & Křísa B. (1982): Euphorbiaceae Juss. Mliečnikovité. – In: Futák J. & Bertová L. (eds), Flóra Slovenska III [Flora of Slovakia III], p. 406–462, Veda, Bratislava.

Chrtek J., Křísa B. & Slavíková Z. (1972): Materiály ke květeně okolí Komárna na jižním Slovensku [Materials to the flora of the surroundings of the town Komárno in the southern Slovakia]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 61–67.

Chrtek J., Křísa B. & Slavíková Z. (1972): Poznámky ke květeně jihovýchodní části Podunajské nížiny [Notes on the flora of south-eastern part of the Podunajská nížina lowland]. – Preslia 44: 52–66.

Chrtek J. & Skočdopolová B. (1986): Příspěvek ke květeně Ľubovnianské vrchoviny [Contribution to the flora of the Ľubovnianska vrchovina Highland]. – Preslia 58: 247–271.

Chrtková A. (1983): Poznámky k některým adventivním druhům z čeledi Cucurbitaceae v Československu [Notes on some adventive taxa of the family Cucurbitaceae in Czechoslovakia]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 15–25.

Chrtková A. (1988): Amorpha L. Beztvarec. – In: Bertová L. (ed.), Flóra Slovenska IV/4 [Flora of Slovakia IV/4], p. 145–146, Veda, Bratislava.

Chrtková A. (1988): Caesalpinaceae Klotzch et Garcke. Cezalpínovité. – In: Bertová L. (ed.), Flóra Slovenska IV/4 [Flora of Slovakia IV/4], p. 11–12, Veda, Bratislava.

Chrtková A. (1988): Caragana Fabr. Karagana. – In: Bertová L. (ed.), Flóra Slovenska IV/4 [Flora of Slovakia IV/4], p. 97–99, Veda, Bratislava.

Chrtková A. (1988): Cicer L. Cícer. – In: Bertová L. (ed.), Flóra Slovenska IV/4 [Flora of Slovakia IV/4], p. 150–151, Veda, Bratislava.

Chrtková A. (1988): Faba Miller. Bôb. – In: Bertová L. (ed.), Flóra Slovenska IV/4 [Flora of Slovakia IV/4], p. 199– 200, Veda, Bratislava.

Chrtková A. (1988): Galega L. Jastrabina. – In: Bertová L. (ed.), Flóra Slovenska IV/4 [Flora of Slovakia IV/4], p. 93– 95, Veda, Bratislava.

Chrtková A. (1988): Glycyrrhiza L. Sladovka. – In: Bertová L. (ed.), Flóra Slovenska IV/4 [Flora of Slovakia IV/4], p. 144–145, Veda, Bratislava.

Chrtková A. (1988): Lathyrus L. Hrachor. – In: Bertová L. (ed.), Flóra Slovenska IV/4 [Flora of Slovakia IV/4], p. 201– 238, Veda, Bratislava.

Chrtková A. (1988): Lens Miller. Šošovica. – In: Bertová L. (ed.), Flóra Slovenska IV/4 [Flora of Slovakia IV/4], p. 200–201, Veda, Bratislava.

Chrtková A. (1988): Lupinus L. Lupína. – In: Bertová L. (ed.), Flóra Slovenska IV/4 [Flora of Slovakia IV/4], p. 84–87, Veda, Bratislava.

Chrtková A. (1988): Medicago L. Lucerna. – In: Bertová L. (ed.), Flóra Slovenska IV/4 [Flora of Slovakia IV/4], p. 263–278, Veda, Bratislava.

Chrtková A. (1988): Melilotus Miller. Komonica. – In: Bertová L. (ed.), Flór a Slovenska IV/4 [Flora of Slovakia IV/4], p. 247–256, Veda, Bratislava.

Chrtková A. (1988): Onobrychis Miller. Vi č enec. – In: Bertová L. (ed.), Flóra Slovenska IV/4 [Flora of Slovakia IV/4], p. 375–379, Veda, Bratislava.

Chrtková A. (1988): Phaseolus L. Fazuľa. – In: Bertová L. (ed.), Flóra Slovenska IV/4 [Flora of Slovakia IV/4], p. 147– 149, Veda, Bratislava.

Chrtková A. (1988): Robinia L. Agát. – In: Bertová L. (ed.), Flóra Slovenska IV/4 [Flora of Slovakia IV/4], p. 88–91, Veda, Bratislava.

Chrtková A. (1988): Trigonella L. Senovka. – In: Bertová L. (ed.), Flóra Sl ovenska IV/4 [Flora of Slovakia IV/4], p. 257–263, Veda, Bratislava.

Chrtková A. (1988): Vicia L. Vika. – In: Bertová L. (ed.), Flóra Slovenska IV/4 [Flora of Slovakia IV/4], p. 151–199, Veda, Bratislava.

Chrtková A., Blažková D. & Bělohlávková D. (1977): Lathyrus aphaca v Československu [Lathyrus aphaca in Czechoslovakia]. – Preslia 49: 337–346.

Chrtková-Žertová A. (1972): Dva nové druhy z rodu Lathyrus L. pro květenu Československa [Two new species of the genus Lathyrus L. for the Czechoslovak flora]. – Biológia 27: 799–804.

Chrtková-Žertová A. & Chrtek J. (1973): Poznámky ke květeně Kysucké vrchoviny II [Notes on the flora of the Kysucká vrchovina Mts II]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 49–56.

Chrtková-Žertová A. & Chrtek J. (1973): Poznámky ke květeně Kysucké vrchoviny III [Notes on the flora of Kysucká vrchovina Mts III]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 121–126.

Cigánková J. (1971): Príspevok k ekológii burín Liptovskej kotliny [Contribution to the ecology of weeds of the Liptovská kotlina basin]. – Biológia 26: 733–740.

Číhalík Č ., Malina J., Smrček K. & Šmiták J. (1991): Nové nálezy Adonis flammea v Československu [New findings of Adonis flammea in Czechoslovakia]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 65–66.

Činčura F. (1962): Poznámky k cytológii druhu Vicia cassubica L. zo slovenských lokalít [Notes on the cytology of the species Vicia cassubica L. from the slovak localities]. – Biológia 17: 300–303.

Ciriaková A. & Hegedüšová K. (2003): Lesné spoločenstvá severozápadnej časti Štiavnických vrchov [Forest communities of the NW part of the Štiavnické vrchy Mts]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 25: 185–198.

Cvachová A. (1987): Seleštianska stráň – floristicky a ochranársky zaujímavá lokalita [Seleštianska stráň – floristically and environmentally interesting locality]. – Chránené územia Slovenska 9: 81–83.

Cvachová A. (1997): K rozšíreniu boľševníka obrovského na Slovensku – doplnok [To the distribution of the Giant Hogweed in Slovakia – addition]. – Chránené územia Slovenska 34: 17–18.

Cvachová A. (1999): Predbežné údaje o výskyte inváznych druhov rastlín v chránených územiach [Preliminary results on the distribution of invasive plant species in protected areas]. – Chránené územia Slovenska 40: 6–10.

Cvachová A. (2000): Výsledky mapovania inváznych druhov rastlín v r. 1999 vo vybraných chránených územiach Slovenska a vo voľnej krajine [Results of mapping of the invasive plant species in the year 1999 in the selected protected areas of Slovakia and in the surrounding countryside]. – Chránené územia Slovenska 43: 16–18.

Cvachová A. (2000): Rozšírenie vybraných inváznych druhov rastlín na Slovensku [Distribution of the selected invasive plant species in Slovakia]. – Chránené územia Slovenska 45: 10–14.

Cvachová A. (2000): Rozšírenie vybraných inváznych druhov rastlín na Slovensku (2. časť) [Distribution of the selected invasive plant species in Slovakia (2nd part)]. – Chránené územia Slovenska 46: 7–12.

Cvachová A. (2003): Výsledky mapovania inváznych druhov rastlín za roky 2001 – 2002 [Results of mapping of the invasive plant species during years 2001 – 2002]. – Chránené územia Slovenska 56: 17–20.

Cvachová A. & Gojdičová E. (1999): Údaje ku rozšíreniu niektorých nepôvodných, invázne sa správajúcich druhov rastlín na Slovensku [Data to distribution of selected invasive plant species in Slovakia]. – In: Eliáš P. (ed.), Invázie a invázne organizmy 2, p. 104–134, SEKOS, Nitra.

Cvachová A. & Hrivnák R. (2001): Výsledky floristického a fytocenologického prieskumu niektorých lokalít v orografickom celku Ostrôžky (Stredné Slovensko) [Results of the floristic and phytosociolgical research in several localities of the orographic region Ostrôžky (Central Slovakia)]. – Ochrana prírody 19: 161–174.

Cvachová A. & Hrivnák R. (2005): Flóra niektorých lokalít na juhozápadnom okraji Kremnických vrchov (Stredné Slovensko) [Flora of some localities in the south-western border of the Kremnické vrchy Mts (central Slovakia)]. – Ochrana prírody 24: 107–116.

Čvančara A. (1974): Acorellus pannonicus (Jacq.) Palla v Československu [Acorellus pannonicus (Jacq.) Palla in Czechoslovakia]. – Biológia 29: 587–588.

Čvančara A. & Pilous Z. (1976): Dvě nové lokality Typha laxmannii Lepech. v Československu [Two new localities of the Typha laxmannii Lepech. in Czechoslovakia]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 11: 27–29.

Čvančara A. & Šourková M. (1973): Poznámky k rozšíření a variabilitě Typha laxmannii Lepech. v Československu [Notes on the distribution and variability of Typha laxmannii Lepech. in Czechoslovakia]. – Preslia 45: 265–275.

Danihelka J. (2003): Achillea asplenifolia in Mähren, mit taxonomischen Bemerkungen. – Preslia 75: 115–135.

Darola J. (1965): Heracleum speciosum Weinm., nová významná splanelá bylina na Slovensku [Heracleum speciosum Weinm., new important casual herb in Slovakia]. – Biológia 20: 555–556.

David S. (1996): Sou č asný stav vegetace NPR Kamenínské slanisko [Cur rent state of vegetation of the Kamenínske slanisko NNR]. – Chránené územia Slovenska 30: 21–23.

David S. (1999): Přispěvek ke xerotermní flóře a vegetaci Přírodní rezervace Holík (Štiavnické vrchy) [Contribution to the xerothermophilous flora and vegetation of the Holík Nature Reserve (Štiavnické vrchy Mts)]. – Ochrana prírody 17: 59–72.

David S. (2006): Kdy byl introdukovaný trnovník akát do Evropy? [When was the Black Locust introduced to Europe?] – Chránené územia Slovenska 68: 27–28.

David S. (2009): Stepní flóra a vegetace zemních valů hradiska v obci Bíňa (okr. Nové Zámky) [The steppe flora and vegetation of the loess bulwark in the Bíňa village (district Nové Zámky, SW Slovakia)]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 31: 77–85.

David S. & Dudich A. (1997): Příspěvek k rozšíření druhu Agrostemma githago L. (Dianthaceae) na Slovensku [A contribution to distribution of Agrostemma githago L. (Dianthaceae) in Slovakia]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 19: 34–41.

David S. & Halada Ľ. (2003): Nová lokalita Groenlandia densa (L.) Fourr. na Slovensku [New locality of Groenlandia densa in Slovakia]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 25: 57–59.

David S. & Vozárová M. (1990): Výskyt ohrožených a vzácných druhů vyšších rostlin flóry Slovenska v okolí Mochovců [Occurrence of threatened and rare species of higher plants of Slovak flora in the vicinity of Mochovce]. – Biológia 45: 441–450.

Devánová K. (2007): Floristické poznámky z okolia Nového Mesta nad Váhom [Plant records from the vicinity of the town Nové Mesto nad Váhom]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 29, Suppl. 15: 61–69.

Devánová K., Eliáš P. jun. & Kresáňová K. (2006): Nové poznatky o výskyte ohrozených rastlinných druhov agrocenóz v CHKO Biele Karpaty [News on occurence of endangered agrocenosis plant species in Biele Karpaty Protected Landscape Area]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 28, Suppl. 12: 103–112.

Dítě D. (2002): Isolepis setacea. – In: Mráz P. (ed.), Zaujímavejšie floristic ké nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 24: 216.

Dítě D. (2004): Agrostemma githago. – In: Dítě D. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 26: 219.

Dítě D. (2005): Isolepis setacea. – In: Dítě D. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 27: 214.

Dítě D. (2009): Aphanes arvensis. – In: Eliáš P. jun., Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 31: 106.

Dobošová A. (1998): Príspevok k rozšíreniu niektorých zaujímavých a ohrozených druhov flóry Kysúc a Javorníkov [Contribution to the distribution of selected endangered and interesting species of Kysuce region and the Javorníky Mts (NW Slovakia)]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 20: 140–143.

Domin K. (1922): Choč na Slovensku [Choč Mt. in Slovakia]. – Věda Přír. 3: 193–199.

Domin K. (1931): Piešťanská květena. Základy zeměpisného rozšíření rostlin v Piešťanských a Tematínských kopcích, v nížině Váhu od Beckova ke Kostolanům a v pohoří Inoveckém [Flora of Piešťany. Basics of the geographical distribution of plants in the Piešťanské and Tematínske kopce Mts, in the Váh alluvium from Beckov to Kostoľany and in the Inovec Mts]. – Knihovna Sboru pro výzkum Slovenska a Podkarpatské Rusi při Slovanském ústavu v Praze 3: 1–270.

Domin K. (1933): O vegetaci Šahovských kopc ů [To the vegetation of Šahovské kopce Hills]. – Věda Přír. 14: 151– 152.

Domin K. (1933): Poznámky o květeně okolí Parkáně a Kováčova v nejjižnejším Slovensku [Notes on the flora of the surroundings of Parkáň and Kováčov in the southernmost part of Slovakia]. – Věda Přír. 14: 246–247.

Domin K. (1936): Československé pumpavy [Storksbills of Czechoslovakia]. – Věda Přír. 17: 245–251.

Domin K., Podpěra J. & Polívka F. (1928): Klíč k úplné květeně Republiky Československé [Key to the complete flora of the Czechoslovak Republic]. – R. Promberger, Olomouc.

Dorotovičová Cs. (1998): Príspevok k flóre pozoruhodnej lokality pri Komárne [Contribution to the flora of an interesting site near the town Komárno]. – Rosalia 13: 67–75.

Dorotovičová Cs. (2002): Typha laxmannii Lepech. pri Komárne [Typha laxmannii Lepech. near Komárno]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 24: 75–79.

Dorotovičová Cs. (2009): Výskyt vodných makrofytov v ľudskou činnosťou vytvorených alebo zmenených vodných tokoch južného Slovenska [Occurence of aquatic macrophytes in men-made or altered water flows of south Slovakia]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 31: 11–20.

Dostál J. (1948–1950): Květena ČSR [Flora of the Czechoslovak Republic]. – Přírodovědecké nakladatelství, Praha.

Dostál J. (1952): Výsledky floristického výzkumu ČSR za léta 1940–1950 [Results of the floristic research in Czechoslovakia in 1940–1950]. – Českoslov. Bot. Listy 4: 91–92.

Dostál J. (1989): Nová květena ČSSR 1, 2 [New flora of the ČSSR 1, 2]. – Academia, Praha.

Dostál Ľ. (1966): Cucubalus baccifer. – In: Krátká floristická sdělení [Short floristic announcements]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 1: 119–121.

Dostál Ľ. (1974): Malé nálezisko Liparis loeselii (L.) Rich [Small habitat of the Liparis loeselii (L.) Rich]. – Biológia 29: 805–806.

Dostál Ľ. (1974): Poznámky k výskytu Pulsatilla grandis Wend. na východnom Slovensku [Notes on the occurrence of Pulsatilla grandis Wend. in eastern Slovakia]. – Biológia 29: 589–592.

Dostál Ľ. (1974): Zanikajúce nálezisko paľadenca prímorského (Tetragonolobus scandalida Scop.) pri Veľkom Šariši [The gradually disappearing finding place of Tetragonolobus scandalida near Veľký Šariš]. – Biológia 29: 327–329.

Dostál Ľ. (1977): Ficaria verna Huds. subsp. calthifolia (Rchb.) Velen. vo Vlkovej [Ficaria verna Huds. subsp. calthifolia (Rchb.) Velen. at the locality Vlková]. – Biólogia 32: 821–823.

Dostál Ľ. (1978): Weitere Fundorte von Typha laxmannii Lepech. in der Ostslowakei. – Acta Bot. Slov., Ser. A, 4: 35– 40.

Dostál Ľ. (1980): Geranium sibiricum L. v Humennom [Geranium sibiricum L. near Humenné]. – Biológia 35: 759– 760.

Dostál Ľ. (1981): K výskytu Rapistrum perenne (L.) All. v Šarišskej vrchovine [Notes on the occurrence of Rapistrum perenne (L.) All. in the Šariš Highland]. – Biológia 36: 79–80.

Dostál Ľ. (1983): Doplnky k rozšíreniu Typha laxmannii Lepech. na východnom Slovensku [Additions to the distribution of the Typha laxmannii Lepech. in the eastern Slovakia]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 129–130.

Dostál Ľ. (1983): Poznámky k rozšíreniu Veronica filiformis Sm. na východnom Slovensku [Notes on the spread of Veronica filiformis Sm. in Eastern Slovakia]. – Biológia 38: 907–912.

Dostál Ľ. (1985): Rozšírenie Bidens frondosa L. na východnom Slovensku [The spread of Bidens frondosa L. in Eastern Slovakia]. – Biológia 40: 89–93.

Dostál Ľ. (1993): Botanicko-ochranárske postrehy z Levočských vrchov [Botanical and conservational observations from the Levočské vrchy Mts]. – Chránené územia Slovenska 20: 37–38.

Dostál Ľ. (1994): Zastávka pri novo ľubovnianskych vejmutovkách [A stop at the eastern white pines of Nová Ľubovňa]. – Chránené územia Slovenska 21: 7.

Dostál Ľ. (2000): Vyhynuté, endemické, vzácne a ohrozené druhy rastlín v okrese Bardejov [Extinct, endemic, rare and endangered plant species in the Bardejov district]. – Natura Carpatica 41: 21–32.

Dostál J. & Červenka M. (1991–1992):Veľký kľúč na určovanie vyšších rastlín Slovenska 1, 2 [Key for the determination of vascular plants of Slovakia 1, 2]. – SPN, Bratislava.

Dostál Ľ. & Kollár A. (1974): Dve náleziská badyľu úzkolistého (Sisyrinchium angustifolium Mill.) v Slanských vrchoch [Two sites of the narrowleaved satin flower (Sisyrinchium angustifolium Mill.) in the hilly country of Slanské vrchy]. – Biológia 29: 807–808.

Dostálek J. sen. (1991): Pyrus pyraster v Československu [Pyrus pyraster in Czechoslovakia]. – Preslia 63: 113–118.

Drábová-Kochjarová J. (1987): Neofyty vo flóre sídlisk v Bratislave-Petržalke [Neophytes in the flora of the housing estates in Bratislava-Petržalka]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 39–44.

Drábová-Kochjarová J. (1990): Synantropná flóra sídlisk v Bratislave-Petržalke a niektoré jej prvky ako súčasné a potenciálne zdroje peľových alergénov [Synanthropic flora of the housing estates in Bratislava-Petržalka and its elements as actual and potential sources of allergenic pollen]. – Acta Fac. Rerum Natur. Univ. Comen., Bot. 37: 53– 63.

Dražil T. (1989): Pakost český (Geranium bohemicum Torner in L.) v doline Vápenica pri Svite [Hardy Geranium (Geranium bohemicum Torner in L.) in the Vápenica valley near Svit]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 11: 5–7.

Dúbravková D. (2008): Adonis aestivalis, Cyanus segetum. – In: Eliáš P. jun. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 30: 289.

Duchoň M. (2010): Spoločenstvo s Nepeta cataria (Arction lappae) [Community with Nepeta cataria (Arction lappae)]. – In: Šibík J. (ed.), Zaujímavejšie fytocenologické zápisy, Bull. Slov. Bot. Spoločn. 32: 282.

Ďurček M. (2004): Orličník obyčajný nebezpečnejší ako boľševník? [Is Common Bracken more dangerous than Giant Hogweed?]. – Chránené územia Slovenska 59: 22.

Ďurček M. (2008): Skúsenosti Správy CHKO Biele Karpaty s odstraňovaním inváznych rastlín [Experiences of the Biele Karpaty Protected Landscape Area Headquarter with the elimination of the invasive species]. – Chránené územia Slovenska 75: 15–17.

Dvořák F. (1963): Hesperis pycnotricha Borb. et Deg. v Č SSR [Hesperis pycnotricha Borb. et Deg. in Czechoslovakia]. – Biológia 18: 527–530.

Dvořák F. (1966): Hesperis pycnotricha Borb. et Deg. Further Diploid Species of the Hesperis Section. – Preslia 38: 245 – 248.

Dvořák F. (1966): Rozšíření a variabilita Hesperis matronalis L. v Slovenském ráji [Distribution and variability of Hesperis matronalis L. in the Slovenský raj region]. – Biológia 21: 834–840.

Dvořák F. (1968): Poznámka k Lunaria annua L. subsp. pachyrrhiza (Borb.) Hayek [Notes on the Lunaria annua L. subsp. pachyrrhiza (Borb.) Hayek]. – Biológia 23: 549–553.

Dvořák F. (1980): Barbarea stricta Andrz. a Arenaria serpyllifolia L. v Belianských Tatrách [Barbarea stricta Andrz. and Arenaria serpyllifolia L. in the Belianske Tatry Mts]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 99–100.

Dvořák F. (1982): Some results of the study of Hesperis matronalis L. from the Belanské Tatry Mts. – Biológia 37: 441–447.

Dvořák F. (1987): Chenopodium × thellungii J. Murr in Czechoslovakia. – Biológia 42: 457–468.

Dvořák F. & Dadáková B. (1975): Karyological studies of Hesperis matronalis L. subsp. nivea (Baumg.) Kulcz. and Chorispora tenella (Pallas) Dc. – Biológia 30: 265–273.

Dvořák F. & Dadáková B. (1976): A contribution to the karyological studies of the taxa of the Slovakian flora. – Biológia 31: 253–262.

Dvořák F. & Koňaříková V. (1968): Rozšírenie druhov rodu Galium zo sekcie Aparine na Slovensku [Distribution of the species of the genus Galium from the section Aparine in Slovakia]. – Biológia 23: 832–840.

Dvořák F., Trnka P. & Dadáková B. (1978): Cytotaxonomic study of Tragopogon L. in Czechoslovakia. – Folia Geobot. Phytotax. 13: 305–330.

Dykyjová D. (1980): Production ecology of Acorus calamus. – Folia Geobot. Phytotax. 15: 29–57.

Džatko M. (1958): Vodný režim zlatobyle obrovskej Solidago gigantea Ait. [Water regime of Solidago gigantea Ait.] – Biológia 13: 241–252.

Eliáš P. (1971): Sezónna dynamika burín vo vinohradoch [Seasonal dynamics of weeds in vineyards]. – In: Magic D. (ed.), Zborník prednášok zo zjazdu SBS (Tisovec 5.–11. júl. 1970), p. 499–520, Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, Bratislava.

Eliáš P. (1974): Niektoré synantropné spoločenstvá horného Požitavia [Several synanthropic communities of the Horné Požitavie region]. – Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Series A, 1: 197–211.

Eliáš P. (1977): Jarné efemérne ruderálne spločenstvá Trnavy [Spring ephemeral ruderal communities in Trnava]. – Biológia 32: 11–23.

Eliáš P. (1977): Nové lokality Commelina communis L. na západnom Slovensku [New localities of Commelina communis L. in West Slovakia]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 32–34.

Eliáš P. (1977): Poznámky k lokalitám Tribulus terrestris L. subsp. orientalis (Kern.) Dost. na železničných stanovištiach Slovenska [Notes on the localities of Tribulus terrestris L. subsp. orientalis (Kern.) Dost. in the railway stations of Slovakia]. – Zpr. Čs. Bot. Společ.12: 127–129.

Eliáš P. (1978): Ruderálna flóra zrúcanín hradu Hrušova [Ruderal flora of the ruins of the Hrušov Castle]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 127–128.

Eliáš P. (1979): Zriedkavejšie rastliny železničných komunikácií na západnom Slovensku (I) [Rarer plant species in railways of West Slovakia (I)]. – Biológia 34: 67–70.

Eliáš P. (1981): Zriedkavejšie rastliny železničných komunikácií na západnom Slovensku (II) [Rarer plant species on railways of western Slovakia (II)]. – Biológia 36: 73–77.

Eliáš P. (1983): Flóra Smolenického zámku (západní Slovensko) [Flora of the Smolenice castle (Western Slovakia)]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 236–240.

Eliáš P. (1984): Príspevok k flóre novobanských štálov v pohorí Tríbeč [Contribution to the flora of the Nová Baňa region of small settlements in Tríbeč Mts]. – Rosalia 1: 107–129.

Eliáš P. (1985): Bylinná vegetácia MCHÚ Velčické cery [Herbaceous vegetation of Small Protected Area Velčické cery]. – Rosalia 2: 55–66.

Eliáš P. (1985): Kvetena riečneho prístavu v Bratislave [Flora of the river port in Bratislava]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 227–228.

Eliáš P. (1985): Príspevok k poznaniu vegetácie Veľkého Tríbeča (829 m n. m.) [Contribution to the knowledge of the vegetation in Veľk Tríbeč (alt. 829 m)]. – Rosalia 2: 79–90.

Eliáš P. (1985): Vegetácia lokality Žľaby pri Zlatne (pohorie Tríbeč) [Vegetation of the locality Žľaby near Zlatno (Tríbeč Mts)]. – Rosalia 2: 67–78.

Eliáš P. (1985): Vegetácia severovýchodnej časti Tríbeča (skupina Sokolca) 1. Spoločenstvá skál, skalných štrbín a terás [Vegetation of north-eastern part of the Tríbeč mountains (the Sokolec hill group) 1. Plant communities on rocks, in rifts and on terraces]. – Rosalia 2: 41–54.

Eliáš P. (1986): Fluktuácie v počte kvitnúcich rastlín v populácii Verbascum speciosum Schrad. [Fluctualions in number of flowering plants in Verbascum speciosum Schrad. population]. – Biológia 41: 459–469.

Eliáš P. (1986): Vegetácia štátnych prírodných rezervácií Hrdovická a Solčiansky háj a projektovanej ŠPR Kovarecká dubina (pohorie Tríbeč) [Vegetation in protected small areas of Hrdovická and Solčiansky háj and projected PSA Kovarecká dubina]. – Rosalia 3: 33–79.

Eliáš P. (1987): PotentilloArtemisietum absinthii na Zobore pri Nitre (pohorie Tríbeč) [PotentilloArtemisietum absinthii in Zobor near Nitra (Tríbeč Mts)]. – Rosalia 4: 127–131.

Eliáš P. (1987): Vegetácia severovýchodnej časti Tríbeča (skupina Sokolca) 2. Hygrofytné a mezofytné trávnaté a bylinné spoločenstvá [Vegetation of NE part of the Tríbeč Mts (Sokolec group) 2. Gygrophytic and mesophytic grassy and herbaceous coenoses]. – Rosalia 4: 143–171.

Eliáš P. (1987): Vegetácia severovýchodnej časti Tríbeča (skupina Sokolca) 3. Vegetácia rúbanísk a lesných lemov [Vegetation of NE part of the Tríbeč Mts (Sokolec group) 3. Coenoses of wood-cutting areas and forest margins]. – Rosalia 4: 173–192.

Eliáš P. (1987): Vzácna a málo známa asociácia ChaenorrhinoChenopodietum botrys v hornom Požitaví [The rare and little known association ChaenorrhinoChenopodietum botrys in the upper Žitava valley]. – Rosalia 4: 133–142.

Eliáš P. (1988): Flóra zrúcanín hradu Oponice (pohorie Tríbeč) [Flora of the ruins of the Oponice Castle (Tríbeč Mts)]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 133–136.

Eliáš P. (1988): Kvetena Štátnej prírodnej rezervácie Hrdovická (pohorie Tríbeč) [Flora of the Protected Small Area of Hrdovická (Tríbeč Mts.)]. – Rosalia 5: 77–86.

Eliáš P. (1988): Príspevok k poznaniu rastlinných spoločenstiev Chráneného náleziska Dobrotínske skaly (Pohorie Tríbeč) [Contribution to the knowledge of plant communities of the Protected Locality Dobrotínske skaly (Tríbeč Mts.)]. – Rosalia 5: 67–76.

Eliáš P. (1989): O výskyte dvoch rastlinných spoločenstiev na hrade Devín (západné Slovensko) [To the occurence of the two plant communitites of the Devín Castle (western Slovakia)]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 11: 10–13.

Eliáš P. (1990): Marrubio peregriniSalvietum nemorosae na Zálužianskej pahorkatine (Podunajská nížina) [The association Marrubio peregriniSalvietum nemorosae in Zalužianska pahorkatina region (Podunajská nížina lowlands)]. – Rosalia 6: 157–170.

Eliáš P. (1990): SclerochlooPolygonetum avicularis v severnej časti Žitavskej pahorkatiny (Podunajská nížina) [SclerochlooPolygonetum avicularis in northern part of the Žitavská pahorkatina region (Podunajská nížina lowlands)]. – Rosalia 6: 149–156.

Eliáš P. (1992): Kvetena Čierneho hradu v pohorí Tríbeč a poznámky k výskumu rastlinstva na zrúcaninách stredovekých hradov, zvlášť v Česko-Slovensku [Vegetation of the Čierny hrad ruins in the Tríbeč Mts nad notes on vegetation research in the ruind of medieval castles, especially in Czecho-Slovakia]. – Rosalia 8: 57–68.

Eliáš P. (1992): Kvetena Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie (pohorie Tríbeč a Vtáčnik) 1. Zoznam taxónov cievnatých rastlín [The flora of the Protected Landscape Area Ponitrie (Mts Tríbeč and Vtáčnik) 1. The list of vascular plant taxa]. – Rosalia 8: 37–56.

Eliáš P. (1993): Príspevok k ekológii a rozšíreniu Impatiens glandulifera na Slovensku [Ecology and distribution of Impatiens glandulifera – a contribution from Slovakia]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 15: 26–30.

Eliáš P. (1995): O šírení, výskyte a mapovaní Chenopodium botrys [Dispersal, occurence, and mapping of Chenopodium botrys]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 17: 95–98.

Eliáš P. (1996): Tráva s krátkym životným cyklom: Sclerochloa dura [Grass with a short life-cycle: Sclerochloa dura]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 31, Mat. 13: 127–140.

Eliáš P. (1997): Invázne druhy rastlín na Slovensku [Invading plant species in Slovakia]. – In: Eliáš P. (ed.), Invázie a invázne organizmy, p. 91–118, SEKOS, Nitra.

Eliáš P. (1997): K rozšíreniu boľševníka obrovského na Slovensku [To the distribution of the Giant Hogweed in Slovakia]. – Chránené územia Slovenska 34: 16–17.

Eliáš P. (1999): Cudzie invadujúce druhy rastlín v oblasti Vysokých Tatier (Západné Karpaty) [Alien plant species in High Tatras region (Western Carpathians)]. – In: Eliáš P. (ed.), Invázie a invázne organizmy 2, p. 165–170, SEKOS, Nitra.

Eliáš P. (2008): Prvé správy o výskyte Reynoutria ×bohemica na Slovensku [First reports of Reynoutria ×bohemica occurrence in Slovakia]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 30: 195–205.

Eliáš P. & Eliáš P. jun. (2002): Diplotaxis DC. Dvojradovka. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska V/4 [Flora of Slovakia V/4], p. 680–687, Veda, Bratislava.

Eliáš P., Fehér A. & Končeková L. (1999): Rozšírenie a invázne správanie sa zavlečených druhov rastlín v povodí rieky Nitra [Distribution of invasive plant species along Nitra river]. – In: Eliáš P. (ed.), Invázie a invázne organizmy 2, p. 158–164, SEKOS, Nitra.

Eliáš P. jun. (2002): Camelina Crantz. Ľaničník. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska V/4 [Flora of Slovakia V/4], p. 566–588, Veda, Bratislava.

Eliáš P. jun. (2002): Cheiranthus L. Cheirant. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska V/4 [Flora of Slovakia V/4], p. 257–258, Veda, Bratislava.

Eliáš P. jun. (2002): Lobularia Desv. Lobulária. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska V/4 [Flora of Slovakia V/4], p. 493–496, Veda, Bratislava.

Eliáš P. jun. (2003): Coronopus squamatus, Oxybaphus nyctagineus. – In: Mráz P. (ed.) Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 25: 245.

Eliáš P. jun. (2004): Bromus arvensis, Caucalis platycarpos subsp. platycarpos, Crambe abyssinica, Inula helenium, Malva alcea, Oxybaphus nyctagineus, Rapistrum perenne, Reseda luteola. – In: Dítě D. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 26: 221–222.

Eliáš P. jun. (2005): Artemisia annua, Asclepias syriaca, Brassica nigra, Consolida ambigua, Lycopsis arvensis, Symphoricarpos orbiculatus, Tribulus terrestris. – In: Dítě D. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 27: 214–215.

Eliáš P. jun. (2006): Bromus arvensis, Cymbalaria muralis, Malva moschata, Mirabilis jalapa, Physalis peruviana, Silene noctiflora, Silybum marianum. – In: Dítě D. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 28: 274.

Eliáš P. jun. (2006): Mätonoh mámivý (Lolium temulentum) stále rastie v Pieninách (Severné Slovensko) [Darnel ryegrass (Lolium temulentum) is still growing in the Pieniny Mts (northern Slovakia)]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 28: 77–79.

Eliáš P. jun. (2007): Althaea armeniaca, A. hirsuta, Artemisia annua, A. scoparia, Bromus secalinus, Consolida orientalis, Cymbalaria muralis, Inula helenium, Lunaria annua, Lycopsis arvensis, Persicaria orientalis, Ribes aureum, Silene dichotoma. – In: Dítě D. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 29: 181–182.

Eliáš P. jun. (2008): Alopecurus myosuroides, Althaea hirsuta, Amaranthus cruentus, Consolida ambigua, C. orientalis, C. regalis subsp. paniculata, Cucumis melo, Inula helenium, Lepidium densiflorum, Malva alcea, Mirabilis jalapa, Reseda luteola, Sedum sarmentosum. – In: Dítě D. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 30: 119.

Eliáš P. jun. (2008): Bryonia L. Posed. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska VI/1 [Flora of Slovakia VI/1], p. 198–207, Veda, Bratislava.

Eliáš P. jun. (2008): Ecballium A. Richard. Tekvičník. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska VI/1 [Flora of Slovakia VI/1], p. 196–198, Veda, Bratislava.

Eliáš P. jun. (2008): Lagenaria Ser. Fľaškovec. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska VI/1 [Flora of Slovakia VI/1], p. 234–236, Veda, Bratislava.

Eliáš P. jun. (2008): Thladiantha Bunge. Žudrovka. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska VI/1 [Flora of Slovakia VI/1], p. 193–196, Veda, Bratislava.

Eliáš P. jun. (2009): First record of Euphorbia maculata L. (Euphorbiaceae) in Slovakia. – Thaiszia-J. Bot. 19: 21–25. Eliáš P. jun. (2009): Euphorbia maculata, Helminthotheca echioides, Malva alcea, Oenothera glazoviana, Papaver argemone subsp. argemone, Tribulus terrestris. – In: Eliáš P. jun. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 31: 107.

Eliáš P. jun. (2010): Cosmos bipinnatus, Cymbalaria muralis, Chenopodium murale, Cephalaria transsilvanica, Melissa officinalis, Opuntia ficusindica, Papaver argemone. – In: Eliáš P. jun. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 32: 276–277. Eliáš P. jun. (2010): Asclepias syriaca, Bromus arvensis, Chenopodium pumilio, Malva pusilla, Tithymalus lathyris. – In: Eliáš P. jun. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 32: 106–107.

Eliáš P. jun. (2010): Jahňačka najmenšia (Arnoseris minima) na Slovensku: starousadlík alebo prechodný migrant? [Lambs Succory (Arnoseris minima) in Slovakia: autochthonous species or temporary migrant?] – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 32, Suppl. 2: 97–100.

Eliáš P. jun. (2011): Allium stipitatum Regel, Arundo donax. – In: Eliáš P. jun. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 33: 237-245.

Eliáš P. jun. & Baranec T. (2005): Occurrence of some rare weeds on the territory of Slovakia. – Thaiszia-J. Bot. 15: 35–43.

Eliáš P. jun., Dítě D. & Sádovský M. (2003): Poznámky k výskytu Cladium mariscus (L.) Pohl na Slovensku [Notes to occurrence of Cladium mariscus (L.) Pohl in Slovakia]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 25: 109–114.

Eliáš P. jun., Dítě D. & Sádovský M. (2004): Floristické poznámky z juhozápadného Slovenska: ohrozené a vzácne taxóny cievnatých rastlín [Floristic notes from southwestern Slovakia: threathened and rare taxa of vascular plants]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 26: 105–110.

Eliáš P. jun. & Eliášová M. (2001): Nová lokalita Iris spuria na Slovensku [New locality of Iris spuria in Slovakia]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 23: 91–93.

Eliáš P. jun., Gergely K. & Sádovský M. (2008): Potočnica lekárska (Nasturtium officinale) na Podunajskej nížine [Water cress (Nasturtium officinale) at the Danube Lowland]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 30: 57–60.

Eliáš P. jun., Hájek M. & Hájková P. (2 009): A European warm waters neophyte Shinnersia rivularis – new alien species to the Slovak flora. – Biologia 64: 684–686.

Eliáš P. jun. & Ťavoda O. (2007): Poznámky k výskytu niektorých adventívnych zástupcov čeľ. Cucurbitaceae na Slovensku [Contribution to the occurence of some alien taxa from family Cucurbitaceae in Slovakia]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 29: 53–62.

Endlicher S. (1830): Flora Posoniensis. – Joseph Lander, Posonii.

Essl F. & Rabitsch W. (eds) (2002): Neobiota in Österreich. – Umweltbundesamt, Wien.

Fábry J. (1867): Gömör megye viránya [Flora of Gömör county]. – In: Hunfalvy J. (ed.), Gömör és Kishont törvényesen egyes ült vármegyének leírása [Description of the united counties of Gömör and Kishont], p. 79–93, Pest.

Fajmonová E. (1968): Príspevok k flóre pohoria Javorníky [Contibution to the flora of the Javorníky Mts]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 160–162.

Fajmonová E. (1980): Sutinové lesy v Slovenskom raji [Debris-based forests of the Slovenský raj (Slovak Paradise)]. – Biológia 35: 479–488.

Fajmonová E. (1981): Rúbaniskové spoločenstvá v Javorníkoch [Clearance communities in the Javorníky Mts]. – Biológia 36: 289–295.

Fehér A. (2000): Súčasné rozšírenie boľševníka obrovského (Heracleum mantegazzianum) v okrese Nitra [Actual expansion of the Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum) in district of Nitra]. – Rosalia 15: 79–82.

Fehér A. & Končeková L. (2006): Cyanus segetum, Heliotropium europaeum. – In: Dítě D. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 28: 275.

Fehér A. & Končeková L. (2007): Chamaepitys chia subsp. glabra, Lactuca saligna, Nigella arvensis, Xeranthemum annuum. – In: Dítě D. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [In teresting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 29: 183.

Fehér A. & Košťál J. (2002): Poznámky k súčasnému výskytu a rozšíreniu vzácnych a ohrozených rastlín na Kolíňanskom vrchu [Notes to the contemporary occurence and distribution of the rare and endangered plant species at the Kolíňany Hill]. – Rosalia 16: 35–48.

Fejdiová V. (1968): Príspevok k poznaniu vegetácie železorudných háld v Nadabule pri Rožňave [Contribution to the knowledge of the vegetation of the iron mine heaps in Nedabula in the vicinity of Rožňava]. – Biológia 23: 301– 304.

Feráková V. (1966): Iberis umbellata, Iva xanthiifolia, Lactuca viminea. – In: Krátká floristická sdělení [Short floristic announcements], Zpr. Čs. Bot. Společ. 1: 180–182.

Feráková V. (1966): Príspevok k rozšíreniu a karyológii Iva xanthifolia Nutt. [Contribution to the karyology of the Iva xanthifolia Nutt.] – Biológia 21: 612–616.

Feráková V. (1967): Asperugo procumbens. – In: Krátká floristická sdělení [Short floristic announcements], Zpr. Čs. Bot. Společ. 2: 201–208.

Feráková V. (1967): Bemerkungen zur Flora der Umgebung der Stadt Hlohovec in der Slowakei. – Acta Fac. Rerum Natur. Univ. Comen., Bot. 14: 229–277.

Feráková V. (1967): Nepeta cataria, Reseda luteola. – In: Krátká floristická sdělení [Short floristic announcements], Zpr. Čs. Bot. Společ. 2: 61–64.

Feráková V. (1968): Ďalšie poznámky k rozšíreniu a karyológii Iva xanthiifolia Nutt. [Other notes on the distribution and karyology of Iva xanthiifolia Nutt.]. – Biológia 23: 317–319.

Feráková V. (1969): Phacelia tanacetifolia. – In: Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách [Short floristic announcements and results of the floristic event in the Czech Republic], Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 137–144.

Feráková V. (1970): Sisymbrium altissimum. – In: Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách [Short floristic announcements and results of the floristic event in the Czech Republic], Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 136–144.

Feráková V. (1971): Chromosome numbers of some species of the Cichoriese from Slovakia. – Acta Fac. Rerum Natur. Univ. Comen., Bot. 19: 249–255.

Feráková V. (1971): Príspevok k taxonómii rodu Lactuca L. [Contribution to the taxonomy of the genus Lactuca L.]. – In: Magic D. (ed.), Zborník prednášok zo zjazdu SBS (Tisovec 5.–11. júl. 1970), p. 353–369, Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, Bratislava.

Feráková V. (1972): Bemerkungen zur Flora der Umgebung der Stadt Hlohovec in der Slowakei. – Acta Fac. Rerum Natur. Univ. Comen., Bot. 20: 149–158.

Feráková V. (1976): Ď alší výskyt karanténnej buriny Commelina communis L. na Slovensku [Additional record of the quarantine weed Commelina communis L. in Slovakia]. – Biológia 31: 281–282.

Feráková V. (1991): Nová lokalita Beckmannia eruciformis – kriticky ohrozeného druhu flóry Slovenska [New locality of Beckmannia eruciformis – critically endangered species of the flora of Slovakia]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 13: 6–9.

Feráková V. (1993): Stachys L. Čistec. – In: Bertová L. & Goliašová K. (eds), Flóra Slovenska V/1 [Flora of Slovakia V/1], p. 271–290, Veda, Bratislava.

Feráková V. (1994): Floristic remarks to the lowest part of Morava river floodplain area with special attention to naturalization of neophytes. – Ekológia 1: 29–35.

Feráková V. (1995): Chránená prírodná pamiatka Devínska hradná skala a Národná kultúrna pamiatka Devín – lokality významné aj z botanického hľadiska [Devínska hradná skala Protected Natural Monument and Devín National Cultural Monument – two localities important from the botanical point of view]. – In: Topercer J. (ed.), Diverzita rastlinstva Slovenska [Plant diversity of Slovakia], p. 121–124, Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, Bratislava.

Feráková V. (1997): Poznámky ku vybraným inváznym, na Slovensku zriedkavo zastúpeným, druhom cievnatých rastlín [Notes on selected invasive, in Slovakia rarely occuring species of vascular plants]. – In: Eliáš P. (ed.), Invázie a invázne organizmy, p. 119–128, SEKOS, Nitra.

Feráková V. (1999): Invázne a expanzívne druhy vyšších rastlín v Bratislave (s dôrazom na chránené územia) [Invasive and expanding taxa of higher plants in Bratislava (with emphasis on protected areas]. – In: Eliáš P. (ed.), Invázie a invázne organizmy 2, p. 135–147, SEKOS, Nitra.

Feráková V. (2002): Conringia Heist. ex Fabr. Konringia. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska V/4 [Flora of Slovakia V/4], p. 672–680, Veda, Bratislava.

Feráková V. (2002): Eruca Mill. Eruka. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska V/4 [Flora of Slovakia V/4], p. 714–717, Veda, Bratislava.

Feráková V. (2002): Erucastrum (DC.) C. Presl. Re ď kevník. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska V/4 [Flora of Slovakia V/4], p. 717–725, Veda, Bratislava.

Feráková V. (2002): Floristic-taxonomic and plant conservation problematics of vascular plants in Bratislava and its surroundings. – Acta Fac. Rerum Natur. Univ. Comen., Bot. 41: 97–105.

Feráková V. (2002): Nové lokality zriedkavých neofytov flóry Slovenska [New localities of rare neophytes of the flora of Slovakia]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 24: 113–116.

Feráková V. (2006): Amaranthus albus, A. blitoides, Asclepias syriaca, Chenopodium murale, Ch. vulvaria, Citrullus lanatus, Crepis setosa, Datura inoxia, Erechtites hieraciifolia, Evodia hupehensis, Foeniculum vulgare, Panicum miliaceum subsp. ruderale, Periploca graeca, Sedum hispanicum, S. rupestre, S. sarmentosum, Sherardia arvensis, Silybum marianum, Viola sororia, Xanthoceras sorbifolium, Xanthoxalis dillenii, Yucca filamentosa. – In: Dítě D. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 28: 275–277.

Feráková V. & Bíziková L. (2006): Amaranthus deflexus – šíriaci sa epekofyt flóry Bratislavy [Amaranthus deflexus – a spreading epoecophyte of the flora of Bratislava (Slovakia)]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 28: 159–167.

Feráková V., Hodálová I., Kučera P., Solenská M. & Sucháňová J. (2002): Príspevok k inventarizácii cievnatých rastlín Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie [Contribution to the vascular plants inventory of the Protected Landscape Area Ponitrie]. – Rosalia 16: 49–57.

Feráková V. & Javorčíková D. (1974): Floristische angaben von der Stadt Bratislava und ihrer Umgebung I. – Acta Fac. Rerum Natur. Univ. Comen., Bot. 22: 115–122.

Feráková V. & Ješko C. (1970): Bemerkungen zur Flora der Umgebung der Stadt Hlohovec in der Slowakei II. – Acta Fac. Rerum, Natur. Univ. Comen., Bot. 16: 43–72.

Feráková V. & Kochjarová J. (1988): Neophytes of Bratislava. – In: Zaliberová M., Jarolímek I., Schwarzová T., Ščepka A., Krippelová T. & Dúbravcová Z. (eds), Sympozium Synanthropic Flora and Vegetation V, p. 307–308, Podnik služieb – Rozmnožovňa, Martin.

Feráková V., Kochjarová J., Králik E., Schwarzová T. & Záborský J. (1997): Cievnaté rastliny [Vascular plants]. – In: Feráková V. & Kocianová E. (eds), Flóra, geológia a paleontológia Devínskej Kobyly [Flora, geology and paleontology of the Devínska Kobyla Mt.], p. 86–156, APOP, Bratislava.

Feráková V. & Králik T. (2010): Amaranthus deflexus, Catalpa bignonioides, Chenopodium murale, C. vulvaria, Claytonia alsinioides, Datura inoxia, Phytolacca americana, Silene armeria, S. gallica, Tribulus terestris subsp. orientalis. – In: Eliáš P. jun. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 32: 277–278.

Feráková V. & Onderíková V. (1998): Lemna minuta Kunth, nový adventívny hydrofyt vo flóre Slovenska [Lemna minuta Kunth, a new adventive hydrophyte in the flora of Slovakia]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 20: 98–99.

Feráková V. & Schwarzová T. (1974): K problematike cytotaxonomického výskumu synantropných druhov v ČSSR [To the issues of the cytotaxonomical research of the synanthropic species in Czechoslovakia]. – Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Ser. A, 1: 41–50.

Feráková V. & Schwarzová T. (1994): Anthropophytes of the village Devín (SW Slovakia). – In: Mochnacký S. & Terpó A. (eds), Antropization and environment of rural settlements. Flora and vegetation. Proceedings of internationale conference. Sátoraljaújhely, 22.–26. august 1994, p. 29–37, Botanická záhrada UPJŠ, Košice.

Feráková V. & Skrovná Ľ. (1998): Spektrum neofytov vo flóre Bratislavy [Spectrum of neophytes in the flora of Bratislava]. – In: Benčaťová B. & Hrivnák R., Rastliny a človek, p. 103–108, Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen.

Fiala K. & Jankovská V. (1968): Typha laxmannii Lepech. – nový druh československé květeny [Typha laxmannii Lepech. – new species of the flora of Czechoslovakia]. – Preslia 40: 192–197.

Fischer M. A., Oswald K. & Adler W. (2008): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. Ed. 3. – Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen, Linz.

Fišerová D. (1981): Nové a znovu ověřené lokality některých cévnatých rostlin na území Československa [New and newly verified localities of some vascular plants in Czechoslovakia]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 16: 131–134.

Frantová J. (1947): Plevelová, ruderálna a adventívna flóra okolia Trnavy [Weed, ruderal and expansive flora of the surroundings of the town Trnava]. – Prír. Sborn. 2: 153–248.

Frank D. & Klotz S. (1990): Biologisch-ökologische Daten zur Flora der DDR. – Wissenschaftliche Beiträge der Martin-Luther-Universität, Halle.

Futák J. (1953): Zaujímavé rastliny v Horšianskej doline pri Leviciach [Interesting plants in the Horšianska dolina Valleys in the vicinity of the town Levice]. – Biológia 8: 9–15.

Futák J. (1961): Ekológia a rozšírenie niektorých vzácnejších druhov rastlín v južnej časti Strážovskej hornatiny [Ecology and distribution of some rare plant species in the southern part of the Strážovská hornatina Mts]. – Biológia 16: 420–427.

Futák J. (1982): Adonis L. Hlavá č ik. – In: Futák J. & Bertová L. (eds), Flóra Slovenska III [Flora of Slovakia III], p. 252–260, Veda, Bratislava.

Gajdoštinová K. (1991): Nálezy niektorých pozoruhodných segetálnych druhov burín v Bošáckej doline (Biele Karpaty) [Floristical records of some remarkable segetal weeds in the Bošácka dolina (White Carpathians)]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 13: 9–14.

Gašpierik F. (1966): Floristický obraz sútoku Kysuce a Váhu [Floristic image of the confluence of the Kysuca and Váh rivers]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 1: 44–46.

Gojdičová E., Cvachová A. & Karasová E. (2002): Zoznam nepôvodných, inváznych a expanzívnych cievnatých rastlín Slovenska 2 [List of alien, invasive alien and expansive native vascular plant species of Slovakia (Second Draft)]. – Ochr. Prír. 21: 59–79.

Goliašová K. (1988): Elaeagnaceae Juss. Hlošinovité. – In: Bertová L. (ed.), Flóra Slovenska IV/4 [Flora of Slovakia IV/4], p. 519–526, Veda, Bratislava.

Goliašová K. (1988): Polemoniaceae Juss. Vojnovkovité. – In: Bertová L. (ed.), Flóra Slovenska IV/4 [Flora of Slovakia IV/4], p. 527–544, Veda, Bratislava.

Goliašová K. (1992): Potentilla L. Nátržník. – In: Bertová L. (ed.), Flóra Slovenska IV/3 [Flora of Slovakia IV/3], p. 143–241, Veda, Bratislava.

Goliašová K. (1993): Datura L. Durman. – In: Bertová L. & Goliašová K. (eds), Flóra Slovenska V/1 [Flora of Slovakia V/1], p. 449–453, Veda, Bratislava.

Goliašová K. (1993): Hyoscyamus L. Blen. – In: Bertová L. & Goliašová K. (eds), Flóra Slovenska V/1 [Flora of Slovakia V/1], p. 422–426, Veda, Bratislava.

Goliašová K. (1993): Lycium L. Kustovnica. – In: Bertová L. & Goliašová K. (eds), Flóra Slovenska V/1 [Flora of Slovakia V/1], p. 414–416, Veda, Bratislava.

Goliašová K. (1993): Lycopersicon Miller. Rajčiak. – In: Bertová L. & Goliašová K. (eds), Flóra Slovenska V/1 [Flora of Slovakia V/1], p. 448–449, Veda, Bratislava.

Goliašová K. (1993): Nicandra Adanson. Nikandra. – In: Bertová L. & Goliašová K. (eds), Flóra Slovenska V/1 [Flora of Slovakia V/1], p. 453–454, Veda, Bratislava.

Goliašová K. (1993): Nicotiana L. Tabak. – In: Bertová L. & Goliašová K. (eds), Flóra Slovenska V/1 [Flora of Slovakia V/1], p. 455–458, Veda, Bratislava.

Goliašová K. (1993): Petunia Juss. Petúnka. – In: Bertová L. & Goliašová K. (eds), Flóra Slovenska V/1 [Flora of Slovakia V/1], p. 454–455, Veda, Bratislava.

Goliašová K. (1993): Physalis L. Machovka. – In: Bertová L. & Goliašová K. (eds), Flóra Slovenska V/1 [Flora of Slovakia V/1], p. 426–430, Veda, Bratislava.

Goliašová K. (1993): Solanum L. Ľuľok. – In: Bertová L. & Goliašová K. (eds), Flóra Slovenska V/1 [Flora of Slovakia V/1], p. 432–448, Veda, Bratislava.

Goliašová K. (1995): Solanum nigrum L. sect. Morella (Dunn) Bitt. na Slovensku [Solanum nigrum L. sect. Morella (Dunn) Bitt. in Slovakia]. – In: Topercer J. (ed.), Diverzita rastlinstva Slovenska [Plant diversity of Slovakia], p. 74– 77, Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, Bratislava.

Goliašová K. (1997): Digitalis L. Náprstník. – In: Goliašová K. (ed.), Flóra Slovenska V/2 [Flora of Slovakia V/2], p. 129–137, Veda, Bratislava.

Goliašová K. (1997): Rhinanthus L. Štrká č. – In: Goliašová K. (ed.), Flóra Slovenska V/2 [Flora of Slovakia V/2], p. 421–449, Veda, Bratislava.

Goliašová K. (2002): Alyssum L. Tarica. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska V/4 [Flora of Slovakia V/4], p. 469–493, Veda, Bratislava.

Goliašová K. (2002): Crambe L. Katran. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska V/4 [Flora of Slovakia V/4], p. 738–742, Veda, Bratislava.

Goliašová K. (2002): Descurainia Webb et Berthel. Úhorník. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska V/4 [Flora of Slovakia V/4], p. 154–159, Veda, Bratislava.

Goliašová K. (2002): Nasturtium W. T. Aiton. Potočnica. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska V/4 [Flora of Slovakia V/4], p. 308–310, Veda, Bratislava.

Goliašová K. (2002): Sisymbrium L. Huľavník. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska V/4 [Flora of Slovakia V/4], p. 122–154, Veda, Bratislava.

Goliašová K. (2006): Cannabis L. Konopa. – In: Goliašová K. & Michalková E. (eds), Flóra Slovenska V/3 [Flora of Slovakia V/3], p. 72–77, Veda, Bratislava.

Goliašová K. (2006): Humulus L. Chmeľ. – In: Goliašová K. & Michalková E. (eds), Flóra Slovenska V/3 [Flora of Slovakia V/3], p. 68–72, Veda, Bratislava.

Goliašová K. (2006): Parietaria L. Múrovník. – In: Goliašová K. & Michalková E. (eds), Flóra Slovenska V/3 [Flora of Slovakia V/3], p. 91–95, Veda, Bratislava.

Goliašová K. (2006): Urtica L. Pŕhľava. – In: Goliašová K. & Michalková E. (eds), Flóra Slovenska V/3 [Flora of Slovakia V/3], p. 78–90, Veda, Bratislava.

Goliašová K. (2008): Lobeliaceae Juss., nom. cons. Lobelkovité. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska VI/1 [Flora of Slovakia VI/1], p. 384–385, Veda, Bratislava.

Goliašová K., Hodálová I. & Eliáš P. (2002): Isatis L. Farbovník. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska V/4 [Flora of Slovakia V/4], p. 165–174, Veda, Bratislava.

Goliašová K. & Maglocký Š. (2006): Celtis L. Brestovec. – In: Goliašová K. & Michalková E. (eds), Flóra Slovenska V/3 [Flora of Slovakia V/3], p. 50–52, Veda, Bratislava.

Goliašová K., Michalková E. & Mráz P. (2008): Campanula L. Zvonček. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska VI/1 [Flora of Slovakia VI/1], p. 239–349, Veda, Bratislava.

Goliašová K. & Peniašteková M. (1993): Galeopsis L. Konopnica. – In: Bertová L. & Goliašová K. (eds), Flóra Slovenska V/1 [Flora of Slovakia V/1], p. 235–247, Veda, Bratislava.

Grulich V. (1987): Potvrzení výskytu dvou nezvěstných druhů slovenské květeny [Confirmation of two missing taxa of the Slovak flora]. – Biológia 42: 921–923.

Grulich V. (1988): Rozchodníky z rodu Petrosedum v Československu (Crassulaceae) [Stonecrops from the genus Petrosedum in Czechoslovakia]. – Muzeum a současnost, Ser. nat. 2 (1987): 23–37.

Grulich V., Hrouda L., Jarolímek I., Kirschner J., Koblížek J., Kubíková J., Lazebníček J., Maglocký Š., Mártonfi P., Rothová V., Sádlo J., Skalický V., Trávníček B. & Zaliberová M. (1992): Výsledky floristického kurzu Č SBS a SBS 1991 [Results of the floristic course of Č SBS and SBS in 1991]. – In: Mártonfi P. (ed.), Flóra okresu Stará Ľubovňa, p. 15–88, Košice, Stará Ľubovňa.

Grüll F. (1996): Ojedinělý výskyt karanténního synantropního druhu Acroptylon repens na železniční stanici Brno- Maloměřice [Isolated occurence of the quarantine synanthropic species Acroptylon repens in the railway station Brno-Maloměřice]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 31: 75–76.

Grüll F. & Priszter S. (1973): Amaranthus ×soproniensis Priszter et Kárpáti, eine in teressante Hybride auch in der Tschechoslowakei. – Preslia 45: 151–153.

Háberová I. & Jančová M. (1984): The influence of sheep penning and grazing upon the grasslands of the Plešivecká Planina Plateau (Slovakia). – In: Mucina L., Krippelová T., Zaliberová M. & Klotz S. (eds), Proceedings of the 4th Symposium on Synanthropic Flor a and Vegetation, p. 37–39, Acta Bot. Slov. Acad. Sci. Slovacae, Ser. A, Suppl. 1, Ústav experimentálnej biológie a ekológie, Bratislava.

Háberová I. & Karasová E. (1991): Rastlinstvo štátnej prírodnej rezervácie Jasovské Dubiny [Flora of the State Nature Reserve Jasovské Dubiny]. – Ochrana prírody 11: 230–257.

Hadač E. (1937): Galinsoga quadriradiata a Amaranthus crispus v Československu [Galinsoga quadriradiata and Amaranthus crispus in the Czechoslovakia]. – Věda Přír. 18: 276.

Hadač E. & Terray J. (1988): Poznámky ke květeně Bukovských vrchů [Notes on the flora of the Bukovské vrchy hills (East Slovakia)]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 66–68.

Hadač E. & Terray J. (1991): Kvetena Bukovských vrchov [Flora of the Bukovské vrchy Mts]. – Príroda, Bratislava.

Hajdúk J. (1957): Ligularia glauca (L.) O. Hoffmann, nový druh v československej flóre [Ligularia glauca (L.) O. Hoffmann, new species in the flora of Czechoslovakia]. – Biológia 12: 321–327.

Hajdúk J. (1960): Výskyt a rozšírenie niektorých rastlín na Radzime [Presence and distribution of some plants in Radzim]. – Biológia 15: 664–670.

Hajdúk J. (1970): Rozšírenie druhu Pleuropterus cuspidatus H. Gross. v Západných Karpatoch na území Slovenska [Distribution of the species Pleuropterus cuspidatus H. Gross. in the Western Carpathians in the territory of Slovakia]. – Zborn. Slov. Nár. Múz. Prír. Vedy 14: 3–9.

Hajdúk J. (1974): Invázne rozširovanie niektorých rastlín synantropnej vegetácie v oblasti priemyselných závodov [Invasive spreading of several species of synanthropic vege tation in the surrounding of industrial facilities]. – Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Ser. A, 1: 143–151.

Hajdúk J. (1975): Vinca major L. na úpätí Malých Karpat pri Modre [Vinca major L. at the bottom of the Malé Karpaty Mts in the vicinity of Modra]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 10: 39–40.

Hajdúk J. (1988): Rastliny v puklinách a v medzeriach na skalách a betóne ako ekologický fenomén [Plants in fissures of, and spaces between, rocks and concrete as an ecological phenomenon]. – Biológia 43: 811–819.

Hajdúk J. (1998): Stav vegetácie v r. 1995 na svahoch a plošinách zdrže a derivačného kanála Vodného diela Gabčíkovo [The state of vegetation in the year 1995 on the slopes and plains of the dam and derivative channel of the Water Works Gabčíkovo]. – Ochrana prírody 16: 93–104.

Hajdúk J. (2002): Myrrhis odorata. – In: Mráz P. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 24: 217.

Hajdúk J. (2008): Caucalis platycarpos. – In: Dítě D. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 30: 120.

Hájek M. (1999): Poznámky k fytocenologické klasifikaci společenstev mokřadních a slatinných luk CHKO Východné Karpaty a NP Poloniny [Notes on the phytosociological classification of wet and fen meadows in Protected Landscape Area Východné Karpaty and National Park Poloniny (Eastern Carpathians, NE Slovakia)]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 21: 195–208.

Hájek M., Perný M. & Mereďa P. jun. (1999): Floristický příspěvek z Bukovských vrchů a Laborecké vrchoviny (SV Slovensko) [Contribution to the flora of the Bukovské vrchy and the Laborecká vrchovina Mts (NE Slovakia)]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 21: 143–149.

Hájek M., Roleček J., Valachovič M., Devánová K., Hájková P., Jarolímek I., Ripka J., Němec J., Perný M. & Soldán J. (2007): Lesní vegetace Bošácké doliny v CHKO Bílé Karpaty [Forest vegetation of the Bošácka do lina valley in the Biele Karpaty Protected Landscape Area]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 29, Suppl. 15: 3–30.

Hajnalová E. (1975): Archeologické nálezy kultúrnych rastlín a burín na Slovensku [Archaeological finds of cultivated plants and weeds in Slovakia]. – Slov. Archeol. 23: 227–254.

Hajnalová E. (1985): Newpaleobotanical finds from medieval towns in Slovakia. – Slov. Archeol. 33: 399–438.

Hajnalová E. (1989): Katalóg zvyškov semien a plodov v archeologických nálezoch na Slovensku [The catalogue of seed and fruit remnants in the archaeological finds in Slovakia]. – Acta Interdiscipl. Arch. 6: 3–192.

Hajnalová E. (1993): Obilie v archeobotanických nálezoch na Slovensku [Cereals in the archaeobotanical finds in Slovakia]. – Acta Interdiscipl. Arch. 8: 1–149.

Hajnalová E. (1999): Archeobotanika pestovaných rastlín [Archaeobotany of cultivated plants]. – SPU, Nitra.

Hajnalová E. (2001): Ovocie a ovocinárstvo v archeologických nálezoch na Slovensku [Fruits and pomology in the archaeological finds in Slovakia]. – Acta Interdiscipl. Arch. 10: 7–132.

Hajnalová E., Hunková E. & Šteffek J. (1993): Nálezy organických zvyškov získaných preplavovaním a analýzou odtlačkov [Finds of organic remnants obtained by rinsing and analyses of imprints]. – In: Hanuliak M., Kuzma I.&Šalkovský P., Mužla-Čenkov I. Osídlenie z 9.–12. storočia [Mužla-Čenkov I. Settlement from 9th to 12th Century], p. 101–133, Materialia Archaeologica Slovaca, Nitra.

Hajnalová M. (1994): Príspevok k poznaniu flóry Bratislavy od doby slovanskej po súčasnosť (na základe archeobotanických analýz) [Contribution to the knowledge of the flora of Bratislava from the Slavic era up to the present (based on the archaeological analyses)]. – Dipl. thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava.

Halada Ľ. (1997): Archeofyty flóry Slovenska – predbežný zoznam [Archeophytes in the flora of Slovakia: a preliminary list]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 19: 129–136.

Halada Ľ. (1997): Príspevok k rozšíreniu Iva xanthiifolia Nutt. v meste Trnava [Iva xanthiifolia Nutt., a neophyte plant species, started their spreading in Slovak ia after year 1960]. – In: Eliáš P. (e d.), Invázie a invázne organizmy, p. 151–157, SEKOS, Nitra.

Halada Ľ. (2002): Malcolmia W. T. Aiton. Malkolmia. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska V/4 [Flora of Slovakia V/4], p. 251–257, Veda, Bratislava.

Hegedüšová K. & Senko D. (2010): Opuntia ficusindica, Rhododendron hirsutum. – In: Eliáš P. jun. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 32: 278–279.

Hegedüšová K. & Škodová I. (2004): K výskytu niektorých vzácnych a ohrozených druhov cievnatých rastlín na Borskej nížine [To the occurrence of same rare and endangered species of the vascular plants on the Borská nížina Lowland]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 26: 79–85.

Hegedüšová K. & Škodová I. (2005): Acorus calamus, Adonis aestivalis. – In: Dítě D. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 27: 215.

Hegedüšová K. & Škodová I. (2006): Ekologická a ekosozologická charakteristika rastlinných spoločenstiev lokality Orlovské vŕšky [Ecology and ecosozology characteristics of vegetation communities of the locality Orlovské vŕšky]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 28: 239–248.

Hegedüšová K. & Škodová I. (2006): Ekologická a ekosozologická charakteristika rastlinných spoločenstiev lokality Mešterova lúka [Ecological and phytosociological characteristics of the plant comunities of the locality Mešterova lúka]. – Ochrana prírody 25: 127–133.

Hegedüšová K., Škodová I. & Mikuška B. (2004): Boriny a travinnobylinné porasty Borskej nížiny [Pine forests and grassland vegetation of the Borská nížina lowland]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn., Suppl. 10: 51–56.

Hegedüšová K., Škodová I. & Valachovič M. (2009): Príspevok k poznaniu spoločenstva s Berula erecta na Slovensku [The contribution to knowledge of the community with Berula erecta in Slovakia]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 31: 83–93.

Hejný S., Jehlík V., Kopecký K., Kropáč Z. & Lhotská M. (1973): Karanténní plevele Československa [Quarantine weeds of Czechoslovakia]. – Stud. Čs. Akad. Věd 1973/8: 1–156.

Hejný S. & Slavík B. (eds) (1988): Květena České socialistické republiky [Flora of the Czech Socialist Republic]. Vol. 1. – Academia, Praha.

Hejný S. & Slavík B. (eds) (1990): Květena České republiky [Flora of the Czech Republic].Vol. 2. –Academia, Praha.

Hejný S. & Slavík B. (eds) (1992): Květena České republiky [Flora of the Czech Republic].Vol. 3. –Academia, Praha.

Holuby J. Ľ. (1896): V záhradách Trenčianska najčastejšie dochovávané rastliny [The most frequently cultivated plants in the gardens of the Trenčín county]. – Sborn. Mus. Slov. Spoločn. 1: 66–152.

Jarolímek I. & Šibík J. (eds) (2008): Diagnostic, constant and dominant species of the higher vegetation units of Slovakia. – Veda, Bratislava.

Jehlík V. (ed.) (1998): Cizí expanzivní plevele České republiky a Slovenské republiky [Alien expansive weeds of the Czech Republic and the Slovak Republic]. – Academia, Praha.

Jehlík V. & Dostálek J. (2008): Influence of railway transport in the South-East of Slovakia on formation of adventive flora in Central Europe. – Biodiv. Res. Cons. 11–12: 27–32.

Jehlík V. & Rostański K. (1979): Beitrag zur Taxonomie, Ökologie und Chorologie der Oenothera-Arten in der Tschechoslowakei. – Folia Geobot. Phytotax. 14: 377–429.

Králik T. (2007): Nové nálezy ohrozených a vzácnejších taxónov cievnatých rastlín v Malých Karpatoch II [New findings of threatened and rare taxa of vascular plants in the Malé Karpaty Mts II]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 29: 83–91.

Králik T. (2008): Adonis aestivalis. – Dítě D. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 30: 120.

Králik T. (2009): Abutilon theophrasti, Verbascum speciosum. – In: Eliáš P. jun. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 31: 108.

Králik T. (2009): Divozel úhľadný (Verbascum speciosum) – nepôvodný druh našej flóry? [Hungarian mullein/showy mullein (Verbascum speciosum) – adventive species of the flora of Slovakia?]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 31: 21– 34.

Krippel E. (1954): Príspevok k poznaniu kveteny piesčitých pôd južného Slovenska [Contribution to the knowledge of flora of sandy soils of the southern Slovakia]. – Biológia 9: 453–458.

Krippelová T. (1967): Vegetácia Žitného ostrova [Vegetation of the Žitný ostrov region]. – Biol. Práce 13: 1–108.

Krippelová T. (1972): Ruderálne spoločenstvá Malaciek [Ruderal communities of the town Malacky]. – Biol. Práce 18: 1–115.

Krippelová T. (1974): Rozšírenie synantropných rastlín v Košickej kotline [Distribution of synanthropic plants in the Košická kotlina Basin]. – Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Series A, 2: 1–338.

Krippelová T. (1981): Synanthrope Vegetation des Beckens Košická kotlina. – Vegetácia ČSSR B 4, Bratislava.

Krippelová T. & Špániková A. (1963): Nové lokality niektorých zriedkavejšie sa vyskytujúcich rastlín na Slovensku [New localities of same rarely occuring species in Slovakia]. – Biológia 18: 525–527.

Křísa B., Chrtek J. & Slavíková Z. (1968): Poznámky k Rozšíření druhu Smyrnium perfoliatum L. v ČSSR [Notes on the distribution of the species Smyrnium perfoliatum L. in the ČSSR]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 65–68.

Kropáč Z. (1980): Distribution of Avena fatua in Czechoslovakia. – Folia Geobot. Phytot ax. 15: 259–307.

Kropáč Z. (1981): Avena strigosa – a disappearing synanthropic species in Czechoslovakia. – Preslia 53: 305–321.

Kropáč Z. & Svobodová Z. (1984): Zaujímavé spoločenstvo burín v jahodových kultúrach na úpätí Zobora [Interesting weed community in the strawberry plantations at the bottom of the Zobor Hill]. – In: Zima M. & Kubová A. (eds), Zborník referátov zo IV. zjazdu SBS, p. 247–252, Vysoká škola poľnohospodárska, Nitra.

Kroupa O. (1987): Další nález orobince Typha laxmannii v Československu [Another locality of the Typha laxmannii in Czechoslovakia]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 61–62.

Kuba J. & Tomaško I. (2005): Introduction and invasion of dendrotaxa in Arboretum Mlyňany SAS. – Thaiszia-J. Bot. 15: 211–214.

Kubalová S. (2003): Zaujímavé biotopy vodnej a močiarnej vegetácie v alúviu dolného Hrona [Interesting habitats of the aquatic and marshland vegetation on the lower Hron river floodplain]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 25: 239–242.

Kubalová S. (2006): Doplnok k výskytu niektorých vzácnych a ohrozených druhov mokradí do lného Pohronia [Addition to the occurence of some rare and endangered plant species of the lower Hron River wetlands]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 28: 115–120.

Kubát K. (1980): Papaver dubium agg. v Československu [Papaver dubium agg. in Czechoslovakia]. – In: Hindák F. (ed.), Zborník referátov z III. zjazdu Slovenskej botanickej spolo č nosti pri SAV, p. 185–188, Slovenská botanická spoločnosť pri SAV & Vysoká škola lesnícka a drevárska, Zvolen.

Kubát K. (1985): Bemerkungen zu einigen tschechoslowakischen Arten der Gattung Rumex s. str. – Preslia 57: 205– 217.

Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J., Štěpánek J. & Zázvorka J. (eds) (2002): Klíč ke květeně České republiky [Key to the flora of the Czech Republic]. – Academia, Praha.

Kučera J. (1984): Krátká floristická sdělení z území Československa [Short floristic announcements from the territory of Czechoslovakia]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 19: 138.

Kučera P. & Černušáková D. (2003): Druhová diverzita cievnatých rastlín a machorastov Belianskej doliny vo Veľkej Fatre [Species diversity of the vascular plants and mosses of the Belianska dolina in the Veľká Fatra Mts]. – Ochrana prírody 22: 35–49.

Kuderavá Z. (1997): Invázne druhy rastlín v CHKO Kysuce [Invasive plant species in Protected Nature Region Kysuce]. – In: Eliáš P. (ed.), Invázie a invázne organizmy, p. 144–146, SEKOS, Nitra.

Kühn F. (1971): Typy plevelové vegetace a fytoindikace půdního typu a vlhkosti v katastru Malčice okres Michalovce (vých. Slovensko) [Types of the segetal vegetation and phytoindication of the soil type and moisture level in the surroundings of Malčice, Michalovce district (eastern Slovakia)]. – In : Magic D. (ed.), Zborník prednášok zo zjazdu SBS (Tisovec 5.–11. júl. 1970), p. 475–481, Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, Bratislava.

Kupčok S. (1956): Príspevok k poznaniu flóry okolia Banskej Štiavnice a Pukanca [Contribution to the knowledge of the flora of the surroundings of Banská Štiavnica and Pukanec towns]. – Biol. Práce 2: 1–62.

Kusák P. (1995): Ceratochloa cathartica v Šumperku (a na Východoslovenské nížině) [Ceratochloa cathartica in Šumperk (and in the Východoslovenská nížina Lowland]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 30: 119–122.

Kvarteková S. (1995): Synantropná vegetácia šarišského Zborova [Synanthropic vegetation of Zborov in the Šariš region]. – Natura Carpatica 36: 49–60.

Lackovič A. (1978): Entwicklung der Ruderalgesellschaften eines Rumicetum alpini -Typs nach Behandlung mit Herbiciden. – In: Krippelová T. (ed.), Synanthrope Flora und Vegetation, Referate vom 3. Symposion (13.– 17.9.1976), p. 465–471, Acta Bot. Slov. Acad. Sci. Slov., Veda, Bratislava.

Lackovičová A. (1984): Flechtengesellschaften der Lesesteinhaufen in der Umgebung von Jur pri Bratislave. – In: Mucina L., Krippelová T., Zaliberová M. & Klotz S. (eds), Proceedings of the 4th Symposium on Synanthropic Flora and Vegetation, p. 169–193, Acta Bot. Slov. Acad. Sci. Slovacae, Ser. A, Suppl. 1, Ústav experimentálnej biológie a ekológie, Bratislava.

Latináková N. (2001): Acorus calamus, Cota tinctoria, Cucubalus baccifer, Cymbalaria muralis, Gypsophila muralis, Lamium amplexicaule, Lithospermum arvense, Myosurus minimus, Ranunculus arvensis, Spergula arvensis subsp. arvensis, Tithymalus peplus, Verbena officinalis, Xanthium albinum subsp. albinum. – In: Mráz P. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 23: 209–210. Latináková N. (2002): Apera spicaventi, Eragrostis minor, Microrrhinum minus, Nigella arvensis. – In: Mráz P. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 24: 217–218.

Letz R. (1995): Poznámky k výskytu niektorých zriedkavých druhov flóry Bratislavy [Notes on the occurence of some rare species in the flora of Bratislava]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 17: 148–152.

Letz R. (1995): Sarcoca esculenta (van Houtte) Skalický (Phytolaccaceae) v Bratislave – nový splanený druh vo flóre Slovenska [Sarcoca esculenta (van Houtte) Skalický (Phytolaccaceae) in Bratislava – a new naturalized species in the flora of Slovakia]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 17: 93–95.

Letz R. (1998): Poznámky k výskytu niektorých zriedkavých druhov flóry Bratislavy II [Notes on occurence of several rare species in the flora of Bratislava II]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 20: 134–139.

Letz R., Feráková V. & Janovická K. (1997): Bratislavský hradný vrch – významné biorefúgium v centre Bratislavy (vyššie rastliny) [Bratislava Castle Hill – an important bior efugium in the centre of Bratislava (vascular plants)]. – Ochr. Prír. 15: 67–75.

Letz R., Uhríková A. & Májovský J. (1999): Chromosome numbers of several interesting taxa of the flora of Slovakia. – Biologia 54: 43–49.

Lhotská M. (1968): Die Gattung Bidens L. in der Tschechoslowakei. – Folia Geobot. Phytotax. 3: 65–98.

Lhotská M. (1968): Zur Verbreitungsbiologie der Art Virga strigosa (Willd.) Holub. – Folia Geobot. Phytotax. 3: 413– 418.

Lhotská M. (1974): Příspěvek k ekologii klíčení synantropních druhů čeledi Daucaceae I. [Contribution to the ecology of germination of synanthropic species of the family Daucaceae I]. – Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Series A, 1: 157–166.

Lhotská M. (1977): Notes on the Ecology of Germination in Myrrhis odorata. – Folia Geobot. Phytotax. 12: 209–213.

Lhotská M. (1978): Contribution to the ecology of germination of the synanthropic species of the family Daucaceae II (genus Anthriscus). – In: Krippelová T. (ed.), Synanthrope Flora und Vegetation, Referate vom 3. Symposion (13.– 17.9.1976), p. 157–166, Acta Bot. Slov. Acad. Sci. Slov., Veda, Bratislava.

Lhotská M. (1980): Beitrag zur Keimungsökologie und Diasporologie von Dipsacus sylvestris, Dipsacus laciniatus, Cephalaria transsylvanica, Virga strigosa und Virga pilosa. – Folia Geobot. Phytotax. 15: 137–147.

Lhotská M. & Hejný S. (1979): Chenopodium pumilio in Czechoslovakia: Its strategy of dispersal and domestication. – Folia Geobot. Phytotax. 14: 367–375.

Lhotská M. & Holub M. (1988): One on the potential sources of weed infestation of fields. – In: Zaliberová M., Jarolímek I., Schwarzová T., Ščepka A., Krippelová T. & Dúbravcová Z. (eds), Sympozium Synanthropic Flora and Vegetation V, p. 337–341, Podnik služieb – Rozmnožovňa, Martin.

Lhotská M. & Kopecký K. (1966): Zur Verbreitungsbiologie und Phytozönologie von Impatiens glandulifera Royle an den Flusssystemen der Svitava, Svratka und oberen Odra. – Preslia 38: 376–385.

Lhotská M., Krippelová T. & Cigánová K. (1987): Ako sa rozmnožujú a rozširujú rastliny [How are plants reproducing and spreading]. – Obzor, Bratislava.

Lhotská M. & Slavík B. (1969): Zur Karpobiologie, Karpologie und Verbreitung der Art Iva xanthiifolia Nutt. in der Tschechoslowakei. – Folia Geobot. Phytotax. 4: 415–434.

Lumnitzer S. (1791): Flora Posoniensis. – Siegfried Lebrecht, Lipsiae.

Magic D. (1962): Výskyt Carex depressa Link na Hornom Poiplí [Occurence of Carex depressa Link in the Horné Poiplie region]. – Biológia 17: 557–568.

Magic D. (1974): Problematika synantropných drevín a burín v lesoch [Problems of the synanthropic woody and weed species in forests]. – Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Series A, 1: 33–38.

Magic D. (1997): Introdukcia a subspontánne prenikanie cudzích drevín do podunajských lužných lesov [Introduction and subspontaneous invasion of alien woody plants into flood-plain forest near Danube river in Slovakia]. – In: Eliáš P. (ed.), Invázie a invázne organizmy, p. 167–181, SEKOS, Nitra.

Magic D. (1998): Sukcesia na pieskoviskách dolného Ponitria [Succession on the sandpits of the lower Ponitrie region]. – In: Križová E. & Ujházy K., Sekundárna sukcesia II, p. 219–225, Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen.

Magic D. (2006): Alnus Mill. Jelša. – In: Goliašová K. & Michalková E. (eds), Flóra Slovenska V/3 [Flora of Slovakia V/3], p. 167–179, Veda, Bratislava.

Magic D. (2006): Quercus L. Dub. – In: Goliašová K. & Michalková E. (eds), Flóra Slovenska V/3 [Flora of Slovakia V/3], p. 108–143, Veda, Bratislava.

Magic D. & Goliašová K. (2006): Carya Nutt. Hikória. – In: Goliašová K. & Michalková E. (eds), Flóra Slovenska V/3 [Flora of Slovakia V/3], p. 203–207, Veda, Bratislava.

Magic D. & Májovský J. (1974): Vegetationgrundriss der Kohút-Stolica-Berggruppe. – Acta Fac. Rerum Natur. Univ. Comen., Bot. 22: 27–91.

Magic D. & Szabóová A. (1999): Poznámky k flóre vybraných lokalít okresu Komárno [Notices to a flora of chosen areas of Komárno district]. – Rosalia 14: 33–61.

Maglocký Š. (1978): FilaginiVulpietum Oberd. 1938 in der Kleinen karpaten. – Acta Bot. Slov., Ser. A, 4: 299–304.

Májeková J. (2004): Veronicetum trilobaetriphyllidi Slavnić 1951 – jarné spoločenstvo polí a úhorov na Borskej nížine po 50-tich rokoch [Veronicetum trilobaetriphyllidi Slavnić 1951 – spring community of fields and fallows in the lowland Borská nížina after 50 years]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn., Suppl. 10: 57–62.

Májeková J. (2009): Abutilon theophrasti , Commelina communis. – In: Eliáš P. jun. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 31: 119.

Májeková J. & Zaliberová M. (2004): Adonis aestivalis, Kickxia spuria, Ranunculus arvensis. – In: Dítě D. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 26: 224.

Májeková J. & Zaliberová M. (2005): Nová lokalita Elatine alsinastrum L. na Borskej nížine [A new locality of species Elatine alsinastrum L. in the Borská nížina Lowland]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 27: 143–146.

Májeková J. & Zaliberová M. (2005): The occurrence and distribution of rare and endangered plant species in segetal communities in the Borská nížina Lowland. – Thaiszia-J. Bot. 15: 129–142.

Májeková J. & Zaliberová M. (2006): Výskyt niektorých vzácnych a ohrozených druhov cievnatých rastlín na synantropných biotopoch Borskej nížiny [Occurence of some rare and threatened vascular plant species on synanthropic biotopes in the Borská nížina Lowland]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 28: 87–93.

Májeková J. & Zaliberová M. (2007): Lolium temulentum (mätonoh mámivý) na Orave [Lolium temulentum (darnel ryegrass) in the Orava Region]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 29: 92–96.

Majerszky A. (1890): Zwischen Vlára und Löwenstein. – Jh. Naturwiss. Ver. Trencsiner Comitates 11–12: 77–84.

Majerszky A. (1890): Über die Acclimatisation von Cyclamen und Eranthis in den Wäldern zwischen Vlára und dem Löwenstein. – Jh. Naturwiss. Ver. Trencsiner Comitates 11–12: 149.

Májovský J. (1958): Poznámky ku floristike Bratislavy [Notes on the floristics of the Bra tislava city]. – Acta Fac. Rerum Natur. Univ. Comen., Bot. 3: 369–372.

Májovský J. (1961): Cycloloma platyphyllum (Michx.) Moq. a Amaranthus blitoides S. Wats., dva nové druhy flóry Slovenska [Cycloloma platyphyllum (Michx.) Moq. and Amaranthus blitoides S. Wats., two new species in the flora of Slovakia]. – Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen. Bot. 6: 391–405.

Májovský J. (1971): Neue Arten in der Flora der Slowakei II. – Acta Fac. Rerum Natur. Univ. Comen., Bot. 19: 195– 203.

Májovský J. (1987): Nadutec nafúknutý (Myrrhoides nodosa (L.) Cannon) na Slovensku [Myrrhoides nodosa (L.) Cannon in Slovakia]. – Acta Fac. Rerum Natur. Univ. Comen., Bot. 34: 39–45.

Májovský J., et al. (1970): Index of chromosome numbers of Slovakian flora (Part 1). – Acta Fac. Rerum Natur. Univ. Comen., Bot. 16: 1–26.

Májovský J., et al. (1970): Index of chromosome numbers of Slovakian flora (Part 2). – Acta Fac. Rerum Natur. Univ. Comen., Bot. 18: 45–60.

Májovský J. et al. (1974): Index of chromosome numbers of Slovakian flora (Part 3). – Acta Fac. Rerum Natur. Univ. Comen., Bot. 22: 1–20.

Májovský J. et al. (1974): Index of chromosome numbers of Slovakian flora (Part 4). – Acta Fac. Rerum Natur. Univ. Comen., Bot. 23: 1–23.

Májovský J. et al. (1976): Index of chromosome numbers of Slovakian flora (Part 5). – Acta Fac. Rerum Natur. Univ. Comen., Bot. 25: 1–18.

Májovský J. et al. (1978): Index of chromosome numbers of Slovakian flora (Part 6). – Acta Fac. Rerum Natur. Univ. Comen., Bot. 26: 1–42.

Májovský et al. (2000): Prvý doplnok karyotaxonomického prehľadu flóry Slovenska [First supplement to the caryotaxonomical review of the flora of Slovakia]. – Acta Fac. Rerum Natur. Univ. Comen., Bot. 40, Suppl. 1: 3–127.

Májovský J. & Feráková V. (1973): Chorispora tenella (Pall.) DC., nový druh slovenskej flóry [Chorispora tenella (Pall.) DC., a new species of the Slovak flora]. – Biológia 28: 73–76.

Májovský J. & Hegedüšová Z. (1997): Linaria Mill. Pyštek. – In: Goliašová K. (ed.), Flóra Slovenska V/2 [Flora of Slovakia V/2], p. 97–116, Veda, Bratislava.

Májovský J. & Murín A. (1974): Diploide populationen des Färber-Waid aus der Slowakei. – Acta Fac. Rerum Natur. Univ. Comen., Bot. 22: 21–26.

Májovský J. & Murín A. (1977): Sternbergia colchiciflora W. et K. na Slovensku [Sternbergia colchiciflora W. et K. in Slovakia]. – Biológia 32: 499–503.

Májovský J. & Váchová M. (1982): Karyotaxonomischer Beitrag zu einigen Arten der slowakischen Flora. – Acta Fac. Rerum Natur. Univ. Comen., Bot. 29: 81–86.

Májovský J. & Váchová M. (1986): Karyological study of the Slovak flora XIII. – Acta Fac. Rerum Natur. Univ. Comen., Bot. 33: 63–67.

Májsky J. (2008): Tri druhy exotických vodných makrofytov z Hornonitrianskej kotliny [Three species of exotic water macrophytes from the Nitrianska kotlina basin]. – Rosalia 19: 13–22.

Majzlanová E. & Šomšák L. (1991): Súčasný stav vegetácie blízkeho okolia kameňolomu Obyce [The present state of vegetation in the vicinity of Obyce quarry]. – Rosalia 7: 73–80.

Malovcová M. (2001): Acorus calamus. – In: Mráz P. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 23: 211.

Malovcová-Staníková M. (2000): Mokraďová vegetácia Jasenáckeho a Husárskeho rybníka (Záhorská nížina) [Wetland vegetation of Jasenácky and Husársky ponds (Záhorská nížina lowland)]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 22: 187–193.

Malovcová-Staníková M. (2003): Nová lokalita asociácie Acoretum calami Schultz 1941 na Borskej nížine [New locality of association Acoretum calami Schultz 1941 in the lowland Borská nížina]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 25: 225–226.

Malovcová-Staníková M. (2007): Carthamus lanatus, Papaver dubium. – In: Dítě D. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 29: 185–186.

Malovcová-Staníková M. (2007): Nové lokality asociácie Sambucetum ebuli Felföldy 1942 v okolí Hlohovca [New localities of the association Sambucetum ebuli Felföldy 1942 in the vicinity of Hlohovec Town]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 29: 145–146.

Malovcová-Staníková M. (2008): Spoločenstvo Molinietum caeruleae Koch 1926 na Borskej nížine [Community Molinietum caeruleae Koch 1926 in the Borská nížina Lowland]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 30: 279–287.

Malovcová-Staníková M. (2009): Spoločenstvá Scirpetum sylvatici a Epilobio palustriJuncetum effusi na Borskej nížine [Communities Scirpetum sylvatici and Epilobio palustriJuncetum effusi in the Borská nížina Lowland]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 31: 35–39.

Malovcová-Staníková M. (2010): Spol. so Solidago canadensis (Galio-Urticetea) [Community with Solidago canadensis (GalioUrticetea)]. – In: Šibík J. (ed.), Zaujímavejšie fytocenologické zápisy [Interesting phytosociological relevés], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 32: 283–284.

Mandák B., Pyšek P. & Bímová K. (2004): History of the invasion and distribution of Reynoutria taxa in the Czech Republic: a hybrid spreading faster than its parents. – Preslia 76: 15–64.

Manica M. (2006): Flóra zátopového územia vodného diela Horné Hámre [Flora of the flood plain of the Horné Hámre dam]. – Ochrana prírody 25: 39–42.

Manica M. (2010): Xerotermofilná flóra kaňonovitého prielomu riečky Slatina v Slatinskej kotline [Xerotermophilous flora of the canyon of the Slatina river in the Slatinská kotlina basin]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 32: 163–169.

Marhold K. (1992): Pyracantha M. J. Roemer. Hlohyňa. – In: Bertová L. (ed.), Flóra Slovenska IV/3 [Flora of Slovakia IV/3], p. 462–464, Veda, Bratislava.

Marhold K. (1996): Rod Cardamine L. (Cruciferae) na Slovensku V. Cardamine hirsuta L. a C. flexuosa With [The genus Cardamine L. (Cruciferae) in Slovakia V. Cardamine hirsuta L. and C. flexuosa With.]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 18: 119–125.

Marhold K. (1999): Je okolie Kremnice miestom najstaršieho výskytu čarodejky škvrnitej (Mimulus guttatus DC.) na Slovensku? [Kremnica – the oldest place of occurrence of the Common Monkey Flower (Mimulus guttatus DC.) in Slovakia?]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 21: 63–67.

Marhold K. (2002): Capsella Medik. Kapsička. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska V/4 [Flora of Slovakia V/4], p. 593–595, Veda, Bratislava.

Marhold K. & Čunderlíková B. (1984): Zur Problematik der Rasenansaaten von Skipisten in hochmontanen Regionen der Slowakei. – In: Mucina L., Krippelová T., Zaliberová M. & Klotz S. (eds), Proceedings of the 4th Symposium on Synanthropic Flora and Vegetation, p. 203–207, Acta Bot. Slov. Acad. Sci. Slovacae, Ser. A, Suppl. 1, Ústav experimentálnej biológie a ekológie, Bratislava.

Marhold K. & Kochjarová J. (2002): Cardamine L. Železnica. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska V/4 [Flora of Slovakia V/4], p. 316–382, Veda, Bratislava.

Marhold K. & Wójcicki J. J. (1992): Cerasus Miller. Čerešňa. – In: Bertová L. (ed.), Flóra Slovenska IV/3 [Flora of Slovakia IV/3], p. 509–533, Veda, Bratislava.

Marholdová B. & Marhold K. (1985): Nové výškové maximá v rozšírení niektorých synantropných rastlín vo Vysokých a Nízkych Tatrách [New altitudinal maxima in the distribu tion of some anthropophytes in the Vysoké Tatry Mts. and Nízke Tatry Mts.]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 65–68.

Marhold K. (ed.) (1998): Papraďorasty a semenné rastliny [Ferns and flowering plants]. – In: Marhold K. & Hindák F. (eds), Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska [Checklist of non-vascular and vascular plants of Slovakia], p. 333–687, Veda, Bratislava.

Marhold K., Mártonfi P., Mereďa P.&Mráz P. (eds) (2007): Chromosome number survey of the ferns and flowering plants of Slovakia. – Veda, Bratislava.

Marsa V. (1967): Príspevok k flóre pohoria Galmus [Contribution to the flora of the Galmus Mts]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 2: 123.

Mártonfi P. (1997): Cymbalaria Hill. Cimbalok. – In: Goliašová K. (ed.), Flóra Slovenska V/2 [Flora of Slovakia V/2], p. 120–121, Veda, Bratislava.

Mártonfi P. (1997): Paulownia Siebold et Zucc. Paulovnia. – In: Goliašová K. (ed.), Flóra Slovenska V/2 [Flora of Slovakia V/2], p. 25–26, Veda, Bratislava.

Mártonfi P. (2002): Aubrietia Adans. Tarička. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska V/4 [Flora of Slovakia V/4], p. 454–455, Veda, Bratislava.

Mártonfi P. (2002): Fumaria L. Zemedym. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska V/4 [Flora of Slovakia V/4], p. 84–106, Veda, Bratislava.

Mártonfi P. (2002): Pseudofumaria Medik. Chochlačkovec. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska V/4 [Flora of Slovakia V/4], p. 106–108, Veda, Bratislava.

Matušovicová B. & Černušáková D. (2005): Chránené a ohrozené druhy cievnatých rastlín z okolia obcí Hájske, Horná Kráľová a Močenok na Podunajskej nížine [Protected and endangered vascular plant species in the surroundings of the villages Hájske, Horná Kráľová and Močenok on the Podunajská nížina Lowland]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 27: 71–76.

Medvecká J., Jarolímek I. & Zaliberová M. (2010): Ruderal Vegetation of the Horná Orava Region 2. GalioUrticetea, Epilobietea angustifolii. – Thaiszia-J. Bot. 20: 17–52.

Medvecká J., Zaliberová M. & Jarolímek I. (2009): Ruderal Vegetation of the Horná Orava Region 1. Bidentetea tripartitae, Polygono arenastriPoetea annuae, MolinioArrhenatheretea, Stellarietea mediae and Artemisietea vulgaris. – Thaiszia-J. Bot. 19: 91–129.

Mercel F. (1980): Rozšírenie Swida australis (C. A. Mey.) Pojark. a Swida ×hungarica (Kárp.) Soják na Slovensku [Distribution of Swida australis (C. A. Mey.) Pojark. and Swida ×hungarica (Kárp.) Soják in Slovakia]. – Biológia 35: 511–516.

Mercel F. (2006): Corylus L. Lieska. – In: Goliašová K. & Michalková E. (eds), Flóra Slovenska V/3 [Flora of Slovakia V/3], p. 180–186, Veda, Bratislava.

Mereďa P. jun. (2000): Agrostemma githago, Bromus secalinus, Ranunculus arvensis. – In: Mráz P. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 22: 164, 170.

Mereďa P. jun. (2001): Amaranthus powellii, Nigella arvensis, Oxybaphus nyctagineus, Persicaria orientalis, Rapistrum perenne. – In: Mráz P. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 23: 211.

Mereďa P. jun. (2003): Abutilon theophrasti. – In: Mráz P. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 25: 250.

Mereďa P. sen. (2000): Consolida regalis subsp. paniculata, Lolium temulentum. – In: Mráz P. (e d.) Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 22: 170.

Mereďa P., Mártonfi P., Hodálová I., Šípošová H. & Danihelka J. (2008): Violales. Fialkotvaré. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska VI/1 [Flora of Slovakia VI/1], p. 80–190, Veda, Bratislava.

Mereďová H. & Mereďa P. sen. (2000): Adonis aestivalis, Agrostemma githago, Bromus secalinus, Galium tricornutum, Ranunculus arvensis. – In: Mráz P. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 22: 164, 170.

Mertanová S. & Smatanová J. (eds) (2006): Zoznam taxónov zaznamenaných na Floristickom kurze Pruské 2003 [List of taxa recorded during the Floristic course Pruské 2003]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 28, Suppl. 12: 31–102.

Miadok D. (1973): Príspevok k flóre Lysca [Contribution to the flora of Lysec Mt]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 59–60.

Miadok D. (1976): Neznámá lokalita gaštana jedlého (Castanea sativa Mill.) [Unknown locality of the chestnut (Castanea sativa Mill.)]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 11: 35.

Mičieta K. (1980): Počty chromozómov niektorých druhov rodu Juncus L. na Slovensku [Chromosome numbers of some species of Juncus L. from Slovakia]. – Biológia 35: 293–297.

Mičieta K. (1983): Contribution to the Chromosome Numbers of Some Species of the Genus Juncus L. in Slovakia. – Folia Geobot. Phytotax. 18: 195–198.

Mičieta K. (1993): Juncus sphaerocarpus Nees nezvestný druh flóry Slovenska [Juncus sphaerocarpus Nees missing species of the Slovak flora]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 15: 24–25.

Mičieta K. (1994): Juncus capitatus Weig. veľmi zraniteľný druh Slovenska [Juncus capitatus Weig. most vulnerable species of the flora of Slovakia]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 16: 45–47.

Mičieta K. (1999): Juncus dudleyi Wieg. – nový druh flóry Slovenska [Juncus dudleyi Wieg. – a new species of the Slovak flora]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 21: 99–101.

Mičuda R. (2000): Porovnanie stavu fytocenóz z konca 50-tych rokov a polovice 90-tych rokov PR Kopáč [Comparison of the state of phytocoenoses from the beginning of 1950s and the middle of 1990s in the Kopáč NR]. – Chránené územia Slovenska 46: 6–7.

Michalko J. & Magdolénová S. (1980): Výskyt a stanovištné podmienky vzácne rastúcich druhov Lonicera periclymenum L. a Coronilla emerus L. v západokarpatskej oblasti [Occurrence and locality conditions of the scarcely growing species Lonicera periclymenum L. and Coronilla emerus L. in the West Carpathians]. – Biológia 35: 81–84.

Michalko J. (1955): Príspevok k poznaniu teplomilnej flóry Ondavskej vrchoviny [Contribution to the knowledge of thermophilous flora of the Ondavská vrchovina Mts]. – Biológia 10: 351–356.

Michalko J. (1960): Stanovištné pomery nových slovenských lokalít druhu Carpesium cernuum L. [Environmental characteristic of new localities of the species Carpesium cernuum L. in Slovakia] – Biológia 15: 55–58.

Michálková D. (2005): Flóra vrchu Rohatín v Strážovských vrchoch [Flora of Mt. Rohatín in the Strážovské vrchy Mts]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 27: 121–129.

Michálková D. (2006): Diverzita prirodzených rastlinných spoločenstiev vrchu Rohatín v Strážovských vrchov [Diversity of the natural plant communities of Rohatín Mt. in the Strážovské vrchy Mts]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 28, Suppl. 14: 59–90.

Michálková D. & Zaliberová M. (200 6): Synantropizácia prirodzenej vegetácie na vrchu Rohatín v Strážovských vrchoch [Synanthropic changes of natural vegetation in Rohatín Mt. in the Strážovské vrchy Mts]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 28: 211–222.

Michalková E. (1993): Capsicum L. Paprika. – In: Bertová L. & Goliašová K. (eds), Flóra Slovenska V/1 [Flora of Slovakia V/1], p. 430–432, Veda, Bratislava.

Michalková E. (1997): Kickxia Dumort. Oštepovka. – In: Goliašová K. (ed.), Flóra Slovenska V/2 [Flora of Slovakia V/2], p. 121–129, Veda, Bratislava.

Michalková E. (1997): Poznámky k rozšíreniu druhu Berteroa incana (L.) DC. na Slovensku [Notes on the distribution of Berteroa incana (L.) DC. in Slovakia]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 19: 11–15.

Michalková E. (1997): Poznámky k taxonómii rodu Odontites Ludw. (Scrophulariaceae) na Slovensku [Contribution to taxonomy of genus Odontites Ludw. (Scrophulariaceae) in Slovakia]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 19: 4–11.

Michalková E. (2000): Euclidium syriacum (L.) R. Br. (Brassicaceae) – pravdepodobne vyhynutý alebo prehliadaný druh Slovenska? [Euclidium syriacum (L.) R. Br. (Brassicaceae) – probably extinct or overlooked species of the flora of Slovakia?]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 22: 61–68.

Michalková E. (2002): Berteroa DC. Šedivka. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska V/4 [Flora of Slovakia V/4], p. 496–500, Veda, Bratislava.

Michalková E. (2002): Erysimum L. Horčičník. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska V/4 [Flora of Slovakia V/4], p. 182–226, Veda, Bratislava.

Michalková E. (2002): Euclidium W. T. Aiton. Blahobyľ. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska V/4 [Flora of Slovakia V/4], p. 264–267, Veda, Bratislava.

Michalková E. (2002): Chorispora R. Br. ex DC. Drobnosemä. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska V/4 [Flora of Slovakia V/4], p. 260–264, Veda, Bratislava.

Michalková E. (2008): Tamaricales. Tamariškotvaré. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska VI/1 [Flora of Slovakia VI/1], p. 58–67, Veda, Bratislava.

Michalková E. & Hegedüšová Z. (1993): Distribution of Kickxia elatine (L.) Dumort. subsp. elatine (Scrophulariaceae) in Slovakia. – Biológia 48: 395–399.

Michalková E. & Hegedüšová Z. (1994): Rozšírenie druhu Kickxia spuria (L.) Dumort. subsp. spuria (Scrophulariaceae) na Slovensku [Distribution of the species Kickxia spuria (L.) Dumort subsp. spuria (Scrophulariaceae) in Slovakia]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 16: 48–53.

Michalková E. & Marhold K. (2002): Armoracia P. Gaertn., B. Mey. et Scherb. Chren. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska V/4 [Flora of Slovakia V/4], p. 310–315, Veda, Bratislava.

Mikoláš V. (1988): Brachyactis ciliata (Ledeb.) Ledeb., eine für die Tschechoslowakei neue Art einer Blütenpflanze. – Biológia 43: 841–848.

Mikoláš V. (1991): Solanum scabrum Miller – lilek borůvkovitý, nový druh ve flóře Slovenska [Solanum scabrum Miller – new species in flora of Slovakia]. – Biológia 46: 31–36.

Mikoláš V. (1996): Ambrosia artemisiifolia L. na východním Slovensku [Ambrosia artemisiifolia L. in the eastern Slovakia]. – Natura Carpatica 37: 85–108.

Mikoláš V. (1997): Hyssopus officinalis L. – protoergasiofygofyt flóry Slovenska [Hyssopus officinalis L. – a protoergasiophygophyte of Slovakian flora]. – In: Eliáš P. (ed.), Invázie a invázne organizmy, p. 158–166, SEKOS, Nitra.

Mikoláš V. (1997): Microrrhinum littorale (Bernh. ex Willd.) Speta, a new species in the flora of Slovakia and Czech Republic. – Thaiszia-J. Bot. 7: 41–50.

Mikoláš V. (1998): Efemérní výskyt druhu kuklíku bělokvetého (Geum canadense Jacq., Rosaceae) v Botanické zahradě Univerzity P. J. Šafárika (Košice, východní Slovensko) [Ephemeral occurence of the species white avens (Geum canadense Jacq., Rosaceae) in the Botanical Garden of P. J. Šafárik University in the Košice town (eastern Slovakia)]. – Natura Carpatica 39: 33–44.

Mikoláš V. (1998): Výskyt druhu Geum alleppicum Jacq. (Rosaceae) v Košicích na východním Slovensku [The occurrence of the species Geum alleppicum Jacq. (Rosaceae) in the city of Košice (E Slovakia)]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 20: 122–124.

Mikoláš V. (1999): Geum × spurium Fischer et C. A. Meyer a G. aleppicum Jacq. v Kojšově (Slov. rudohoří, východní Slovensko) [Geum × spurium Fischer et C. A. Meyer and G. aleppicum Jacq. in Kojšov (Slovenské Rudohorie Mts, eastern Slovakia]. – Natura Carpatica 40: 43–56.

Mikoláš V. (1999): Heuchera americana L. (Saxifragaceae), naturalizovaný hemiagriofyt na území Botanické zahrady UPJŠ v Košicích (východní Slovensko) [Heuchera americana L. – a naturalized hemiagriophyte in area of Botanical Garden of P. J. Šafárik University in town of Košice (eastern Slovakia)]. – In: Eliáš P. (ed.), Invázie a invázne organizmy 2, p. 191–197, SEKOS, Nitra.

Mikoláš V. (2006): Nález oskeruše evropské (Cormus domestica (L.) Spach, Maloideae, Rosaceae) na Hradové (Košice, SZ, Východní Slovensko) [Cormus domestica (L.) Spach. Maloideae, Rosaceae) at Hradová (Košice, NW, Eastern Slovakia)]. – Natura Carpatica 47: 57–70.

Mikoláš V. (2007): Naturalizace jeřábu prostředního (Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., Maloideae, Rosaceae) ve flóře Košic a okolí (Východní Slovensko) [The naturalization of Swedish whitebeam (Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., Maloideae, Rosaceae) in the flora of the town of Košice and surroundings (Eastern Slovakia)]. – Natura Carpatica 48: 65–72.

Mikuška B. (2004): Nová lokalita Biscutella laevigata subsp. kerneri Mach.-Laur. na Slovensku [New locality of Biscutella laevigata subsp. kerneri in Slovakia]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 26: 71–72.

Mikuška B. (2005): Syntaxonómia dubovo-borovicových kultúrnych lesov na Borskej nížine [Syntaxonomy of the cultural oak-pine forests in the Borská nížina Lowland]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 27: 157–169.

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A. & Zając M. (2002): Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. – W. Szafer Inst. Bot., Polish Acad. Sci., Kraków.

Miškovic J. & Dúbravcová Z. (2003): Zmeny v lesných spoločenstvách na Devínskej Kobyle (JZ Slovensko) [Changes of forest communities in Devínska Kobyla (SW Slovakia)]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 25: 157–168.

Miškovic J. & Dúbravcová Z. (2004): Spoločenstvo Poo badensisFestucetum pallentis Klika 1931 corr. Zólyomi 1966 na Devínskej Kobyle po 36 rokoch [Poo badensisFestucetum pallentis Klika 1931 corr. Zólyomi 1966 plant community in the Devínska Kobyla Hill (SW Slovakia) after 36 years]. – Bull. Slov. Bot. Spolo č n., Suppl. 10: 160– 165.

Miškovic J. & Dúbravcová Z. (2004): Zmeny v spoločenstve Ranunculo illyriciFestucetum valesiacae Klika 1931 na Devínskej Kobyle po 36 rokoch [Changes of the Ranunculo illyriciFestucetum valesiacae Klika 1931 plant community in the locality of Devínska Kobyla Hill (SW Slovakia) after the last 36 years]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 26: 185–192.

Mižík P. (2007): Asclepias syriaca, Cyanus segetum, Myosurus minimus, Ranunculus arvensis, Xanthium strumarium. – In: Dítě D. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 29: 186.

Mižík P. (2008): Adonis aestivalis, Aphanes arvensis, Asclepias syriaca, Centaurea cyanus, Myosurus minimus, Papaver argemone. – In: Dítě D. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 30: 121.

Mižík P. (2008): Asclepias syriaca, Bromus secalinus, Cyanus segetum, Ranunculus arvensis. – In: Eliáš P. jun., Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 30: 290–291.

Mochnacký S. (1984): CerastioRanunculetum sardoi Oberd. 1957 v agrocenózach na Východoslovenskej nížine [CerastioRanunculetum sardoi Oberd. 1957 in the agrocoenoses in the Východoslovenská nížina Lowland]. – Biológia 39: 507–511.

Mochnacký S. (1984): Efemérne segetálne spoločenstvá v agrocenózach Východoslovenskej nížiny [Ephemeral segetal communities in the agrocoenoses of the Východoslovenská nížina Lowland]. – In: Zima M. & Kubová A. (eds), Zborník referátov zo IV. zjazdu SBS, p. 259–265, Vysoká škola poľnohospodárska, Nitra.

Mochnacký S. (1984): K výskytu Rumex palustris Sm. na východnom Slovensku [Notes on the occurrence of Rumex palustris Sm. in the East Slovak Lowland]. – Biológia 39: 911–912.

Mochnacký S. (1984): Príspevok k poznaniu burinovej vegetácie viníc na Východoslovenskej nížine [Contribution to the knowledge of the weed vegetation in vineyards in the East Slovak Lowland]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 19: 51–54.

Mochnacký S. (1986): Veronicetum hederifoliotriphylli Slavnić 1951 v agrocenózach na Východoslovenskej nížine [Veronicetum hederifoliotriphylli Slavnić 1951 in the agrocoenoses in the Východoslovenská nížina Lowland]. – Biológia 41: 439–442.

Mochnacký S. (1988): Die Pflanzengesellschaften der Klasse IsoetoNanojuncetea in den Agrozonosen der Ostslowakischen Tiefebene. – In: Zaliberová M., Jarolímek I., Schwarzová T., Ščepka A., Krippelová T. & Dúbravcová Z. (eds), Sympozium Synanthropic Flora and Vegetation V, p. 193–197, Podnik služieb – Rozmnožovňa, Martin.

Mochnacký S. (1988): Floristické pomery slatinnej lúky „Bodružaľská jelšina“ [Floristic composition of the fen meadow „Bodružaľská jelšina“]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 55–56.

Mochnacký S. (1988): Spoločenstvá triedy IsoetoNanojuncetea Br.-Bl. et R.Tx 19 43 v agrocenózach na Východoslovenskej nížine [Communities of the class IsoetoNanojuncetea Br.-Bl. et R.Tx 1943 in the agrocoenoses in the Východoslovenská nížina Lowland]. – Zborn. Vychodoslov. Muz. 29: 171–174.

Mochnacký S. (1991): CynodontoPlantaginetum in East Slovakia. – Thaiszia-J. Bot. 1: 95–106.

Mochnacký S. (2006): Cenologické zaradenie endemického druhu ferula Sadlerova (Ferula sadleriana) v NP a BR Slovenský kras [On the coenology of Ferula sadleriana in the NP and BR Slovenský kras]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 28: 185–191.

Mochnacký S. & Maglocký Š. (1993): Plant communities of the TrifolioGeranietea sanguinei Th. Müller 1961 in East Slovakia. – Thaiszia-J. Bot. 3: 101–110.

Modranský J., Daniš D. & Lacika J. (2008): Invasive woody species in selected settlements of Slovakia. – Thaiszia-J. Bot. 18, Suppl. 1: 71–78.

Moesz G. (1909): Nehány bevándorolt és behurczolt növényünk [Some of our accidentally and deliberately introduced species]. – Botanikai Közlemények 8: 136–147.

Mráz P. (1994): Nové nálezy slezinníka nepravého (Asplenium adulterinum Milde) a perovníka pštrosieho (Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro) v Slovenskom Rudohorí [New localities of Asplenium adulterinum Milde and Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro in Slovenské Rudohorie Mts]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 16: 94–96.

Mráz P. (1999): Coronopus didymus (Brassicaceae) – a new neophyte in the flora of Slovakia. – Biologia 54: 387–390.

Mráz P. (1999): Chorispora tenella. – In: Mráz P. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 21: 102.

Mráz P. (2001): Phacelia tanacetifolia. – In: Mráz P. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 23: 212.

Mráz P. (2002): Coronopus Zinn. Vraňonôžka. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska V/4 [Flora of Slovakia V/4], p. 665–672, Veda, Bratislava.

Mráz P. (2002): Lunaria L. Mesačnica. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska V/4 [Flora of Slovakia V/4], p. 455–463, Veda, Bratislava.

Mráz P. (2002): Neslia Desv. Repinka. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska V/4 [Flora of Slovakia V/4], p. 588–593, Veda, Bratislava.

Mráz P. (2003): Arctium nemorosum, Phacelia tanacetifolia. – In: Mráz P. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 25: 251.

Mráz P. (2005): Brachyactis ciliata Ledeb. – In: Mráz P. (ed.), Chromosome number and DNA ploidy level reports from Central Europe – 1, Biologia 60: 101.

Mráz P. (2006): Amsinckia calycina (Moris) Chater (Boraginaceae). – In: Mráz P. (ed.), Chromosome number and DNA ploidy level reports from Central Europe – 2, Biologia 61: 118.

Mráz P. & Janovicová K. (2000): Flóra Hlbokej dolky pri Prakovciach (Volovské vrchy) [Flora of the Hlboká dolka close to Prakovce (Volovské vrchy Mts)]. – Natura Carpatica 41: 45–52.

Mráz P. & Jurkovičová V. (2000): Bromus secalinus, Galeopsis tetrahit, Silene gallica, Vicia hirsuta, V. tetrasperma. – In: Mráz P. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 22: 164, 170, 194.

Mráz P. & Mrázová V. (2002): Abutilon theophrasti , Datura stramonium, Hibiscus trionum. – In: Mráz P. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 24: 218.

Mráz P. & Mrázová V. (eds) (2003): Flóra Volovských vrchov a priľahlej časti Braniska, Čiernej hory a Hornádskej kotliny [Flora of the Volovské vrchy Mts and adjacent parts of the Branisko Mts, the Čierna hora Mts and the Hornádska kotlina basin]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 25, Suppl. 9: 1–76.

Mrázová V. (2002): Reseda L. Rezeda. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska V/4 [Flora of Slovakia V/4], p. 751–764, Veda, Bratislava.

Mucina L. (1977): Der Vergleich von Borstgrasweiden im nordöstlichen Teil der Grossen Fatra und in den Slowakischen Beskyden. – Biológia 32: 769–777.

Mucina L. (1978): ErigeroLactucetum serriolae Lohm. 1950 apud Oberd. 1957 auf Ruderalstandorten der Stadt Piešťany. – Acta Bot. Slov., Ser. A, 4: 319–338.

Mucina L. (1978): Príspevok ku flóre Povážského Inovca [Contribution to the flora of Považský Inovec range]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 59–60.

Mucina L. (1980): K rozšíreniu niektorých ruderálnych druhov na západnom Slovensku [To the distribution of some ruderal species in the western Slovakia]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 61–62.

Mucina L. (1980): Príspevok k synantropnej flóre okolia Piešťan [Contribution to the synanthropic flora of the surrounding of the town Piešťany]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 63–65.

Mucina L. (1981): Die Ruderalvegetation des nördlichen Teils der Donau-Tiefebene. 1. Onopordion acanthii -Verband. – Folia Geobot. Phytotax. 16: 225–263.

Mucina L. (1981): Die Ruderalvegetation des nördlichen Teils der Donau-Tiefebene 2. Gesellschaften des DaucoMelilotion Verbandes auf ruderalen Standorten. – Folia Geobot. Phytotax. 16: 347–389.

Mucina L. (1981): Poznámky ku flóre severovýchodnej časti Veľkej Fatry [Notes on the flora of the northeastern part of the Veľká Fatra Mountains]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 16: 29–44.

Mucina L. (1982): Die Ruderalvegetation des nördlichen Teils der Donau-Tief. Trnavská pahorkatina. – Folia Geobot. Phytotax. 17: 21–47.

Mucina L. (1982): Die Ruderalvegetation des nördlichen Teils der Donau-Tiefebene. 4. Basalgesellschaften der Ordnung Onopordetalia. – Folia Geobot. Phytotax. 17: 149–163.

Mucina L. (1983): Torilidetum japonicae na Západnom Slovensku [Torilidetum japonicae in the western Slovakia]. – Biológia 38: 889–895.

Mucina L. (1987): The ruderal vegetation of the northwestern part of the Podunajská nížina Lowland. 5. Malvion neglectae. – Folia Geobot. Phytotax. 22: 1–23.

Murín A. (1992): Karyological study of the Slovak flora XXIV. – Acta Fac. Rerum Natur. Univ. Comen., Bot. 39: 45– 51.

Murín A. & Májovský J. (1979): Karyological study of slovakian flora I. – Acta Fac. Rerum Natur. Univ. Comen., Bot. 27: 127–133.

Murín A. & Májovský J.(1983): Karyological study of the Slovak flora IV. – Acta Fac. Rerum Natur. Univ. Comen., Bot. 30: 1–16.

Murín A. & Májovský J. (1987): Karyological study of the Slovak flora XIX. – Acta Fac. Rerum Natur. Univ. Comen., Bot. 34: 3–20.

Murín A. & Májovský J. (1992): Karyological study of the Slovak flora XXV. – Acta Fac. Rerum Natur. Univ. Comen., Bot. 39: 53–57.

Murín A. & Schwarzová T. (1979): Karyological study of slovakian flora II. – Acta Fac. Rerum Natur. Univ. Comen., Bot. 27: 135–136.

Murín A. & Svobodová Z. (1992): Karyological study of the Slovak flora XXIV. – Acta Fac. Rerum Natur. Univ. Comen., Bot. 39: 59–62.

Mutkovič A. (1979): Rozšírenie azoly papraďovitej (Azolla filiculoides Lam.) na juhozápadnom Slovensku [Distribution of the water fern (Azolla filiculoides Lam.) in the south-eastern Slovakia]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 58–60.

Nábělek F. (1958): Květena arboreta Mlyňany [Flora of the Arboretum Mlyňany]. – Biol. Práce 4: 9–77.

Oberdorfer E. (1979): Pflanzensoziologische Exkursionsflora. – Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.

Opravil E. (1978): Synanthropische Pflanzengesellschaften in der ČSSR-Vorzeit. – Acta Bot. Slov.A4: 479–490.

Pantocsek J. (1899): Nyitra vármegye flórája [Flora of Nyitra county]. – In: Borovszky S., Magyarország Vármegyéi és Városai, Nyitravármegye [Counties and cities of Hungary], p. 353–365, Budapest.

Priszter S. (1997): A Magyar adventívflóra kutatása [Research of the Hungarian adventive flora]. – Bot. Közlem. 84: 25–32.

Protopopova V. V. (1991): Sinantropnaja flora Ukrainy i puti jeje razvitija [Synanthropic flora of the Ukraine and routes of its spreading]. – Naukova dumka, Kijev.

Prototopova V. V. & Shevera M. V. (2005): Archaeophytes in Ukraine: the present patterns of distribution and degree of naturalization. – Thaiszia – J. Bot. 15: 53–69.

Prototopova V. V., Shevera M. V. & Mosyakin S. L. (2006): Deliberate and unintentional introduction of invasive weeds. A case study of the alien flora of Ukraine. – Euphytica 148: 17–33.

Pyšek P., Sádlo J. & Mandák B. (2002): Catalogue of alien plants of the Czech Republic. – Preslia 74: 97–186.

Reuss G. (1853): Května Slovenska [Flora of Slovakia]. – Banská Štiavnica.

Richter L. (1863): Beiträge zu einer Flora von Presburg. Corresp. – Bl. Ver. Naturkde 2: 97–106.

Ripka J. & Mereďa P. jun. (1999): Scandix pectenveneris L. znovunájdený na Slovensku [Scandix pectenveneris L. refound in Slovakia]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 21: 69–72.

Roleček J. (2004): Subkontinentální doubravy asociace Carici fritschiiQuercetum roboris na Záhoří [Subcontinental oak forests of Carici fritschiiQuercetum roboris association in Záhorská nížina Lowland (Slovakia)]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 26: 163–176.

Rostański K. (1995): The occurence of the Oenothera species in the Polish and Czech Sudetes and in the Polish and Slovak Carpathians. – Thaiszia-J. Bot. 5: 21–25.

Rostański K. & Sowa R. (1986–1987): Alfabetyczny wykaz efemerofitów Polski [Alphabetical list of ephemerophytes of Poland]. – Fragm. Flor. Geobot. 21–22: 151–205.

Roti-Michelozzi G. & Caffaro L. (1984): Cyto taxonomic Studies in Wild Populations of Vicia hybrida L. and Vicia lutea L. – Folia Geobot. Phytotax. 19: 169–175.

Ružička M. (1952): Dva splanelé druhy zo Záhoria [Two subspontaneous species from the Záhorie region]. – Biol. Sborn. SAVU 7: 131–133.

Ružička M. (1953): Stručná charakteristika floristického složenia borovicových lesov Záhorskej nížiny (Predbežná zpráva.) [Short characteristic of the species composition of the pine trees in the Záhorská nížina Lowland (Preliminary report)]. – Biológia 8: 219–225.

Ružička M. (1959): Príspevok k ekológii a rozšíreniu Carex fritschii Waisb. a Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br. na Záhorskej nížine [Contribution to the ecology and distribution of Carex fritschii Waisb. and Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br. in the Záhorská nížina Lowland]. – Biológia 14: 721–727.

Ružičková J. (2000): Druhová diverzita vyšších rastlín Martinského lesa pri Senci z historického aspektu poznania flóry [Species diversity of the vascular plants of the Martinský les in the vicinity of the town Senec from the historical point of view of the knowledge on flora]. – Acta Envir. Univ. Comen. 10: 277–285.

Rybníček K. (1981): Typha laxmannii Lepech. u Popradu [Typha laxmannii Lepech. near Poprad]. – Biologia 36: 549– 551.

Rybníček K. & Rybníčková E. (1987): Paleogeobotanical Evidence of Middle Holocene Stratigraphic Hiatuses in Czechoslovakia and their Explanation. – Folia Geobot. Phytotax. 22: 313–327.

Šachl J. (1970): Nové a vzácné druhy flóry Kriváňské Malé Fatry [New and interesting plants of the flora of the Krivánska Malá Fatra Mts]. – Biológia 25: 489–496.

Sadloňová J. (2006): Výskyt xerotermných lesných spoločenstiev vo vzťahu k morfológii stanovíšť na príklade Devínskej Kobyly [The occurence of the thermophilous forest communities in the relation to the morphology of stand on the example of Devínska Kobyla]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 28, Suppl. 14: 35–48.

Sádovský M. (2002): Fytocenózy Prírodnej rezervácie Veľký les a okolia [Phytocenosis of nature reserve Veľký les and of its surroundings]. – Rosalia 16: 65–75.

Sádovský M. (2002): Nové lokality vstavačovitých (Orchidaceae) v Dolnonitrianskej nive a ich vegetačné pomery [New localities of Orchidaceae in the alluvial land of Dolná Nitra and their vegetation relations]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 24: 139–142.

Šalamon I., Habán M., Baranec T., Habánová M. & Knoll M. (2006): The occurrence of puncture vine (Tribulus terrestris) and its metabolic characteristics in Slovakia. – Biologia 61: 25–30.

Scholz H. & Mikoláš V. (1991): The weedy representatives of Proso Millet (Panicum miliaceum, Poaceae) in Central Europe. – Thaiszia-J. Bot. 1: 31–41.

Schwarzová T. (1982): Chenopodium integrifolium Worosch. na Slovensku [Chenopodium integrifolium Worosch. in Slovakia]. – Biológia 37: 103–107.

Schwarzová T. (1986): Chromosome numbers of some species of the genus Chenopodium L. from localities in Czechoslovakia. – Acta Fac. Rerum Natur. Univ. Comen., Bot. 33: 37–40.

Schwarzová T. (1991): K rozšíreniu synantropných druhov Chenopodium ambrosioides L. a Chenopodium integrifolium Vorosch. [On the distribution of synanthropic species Chenopodium ambrosioides L. and Chenopodium integrifolium Vorosch.]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 13: 43–50.

Schwarzová T. (1992): Geschichte der Verbreitung und Charakteristik der Standorte von Chenopodium ambrosioides und von Chenopodium integrifolium in der Tschecho-Slowakei. – Acta Fac. Rerum Natur. Univ. Comen., Bot. 39: 23–37.

Schwarzová T. (1992): Rozšírenie druhu Polycarpon tetraphyllum (L.) L. na území Slovenska [Distribution of Polycarpon tetraphyllum (L.) L. in Slovakia]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 14: 19–21.

Schwarzová T. (1993): Beitrag zur Karyotaxonomie und Evolution mancher Arten der Gattung Chenopodium L. (Sektion Botryoides und Ambrina). – Biológia 48: 421–427.

Schwarzová T. (1993): Rozšírenie druhov Chenopodium botrys L. a Chenopodium schraderianum Schultes v Českej republike a Slovenskej republike [The occurence of Chenopodium botrys L. and Chenopodium schraderianum Schultes in Czech and Slovak Republic]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 15: 16–23.

Schwarzová T. (1996): K histórii rozšírenia a charakteristike stanovíšť Chenopodium botrys L. a Ch. schraderianum Schultes na Slovensku a v Českej republike [To the history of distribution and the characteristics of the habitats of Chenopodium botrys L. and Ch. schraderianum Schultes in Slovakia and Czech Republic]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 18: 99–105.

Schwarzová T. (1999): Druhy rodu Chenopodium L. vo flóre Slovenska [Species of the genus Chenopodium L. in the flora of Slovakia]. – In: Eliáš P. (ed.), Invázie a invázne organizmy 2 [Invasions and invasive organisms 2], p. 198–207, SEKOS, Nitra.

Schwarzová T. (2002): Botanická zbierka Ing. Jozefa Dohnányho (1873–1947) v Herbári Katedry botaniky PríF UK, Bratislava (SLO) [Plant collection of Ing. Jozef Dohnány (1873–1947) in the Herbarium of the Department of 35 Botany, Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Bratislava (SLO)]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 24: 209– 212.

Schwarzová T. (2002): Cyanus segetum. – In: Mráz P. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 24: 220.

Schwarzová T. & Lessnerová-Timková D. (1996): Výskyt neofytného druhu Cynosurus echinatus L. v Bratislave potvrdený [Ocurrence of the neophyt species Cynosurus echinatus L. in Bratislava confirmed]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 18: 98–99.

Schwarzová T. & Májovský J. (1980): Chenopodium giganteum D. Don, nový adventívny druh flóry Slovenska [Chenopodium giganteum D. Don, a new adventive species of the Slovak flora]. – Biológia 35: 517–521.

Slavík B. (ed.) (1995): Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Vol. 4. – Academia, Praha.

Slavík B. (ed.) (1997): Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Vol. 5. – Academia, Praha.

Slavík B. (ed.) (2000): Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Vol. 6. – Academia, Praha.

Slavík B. & Štěpánková J. (eds) (2004): Květena České republiky [The flora of the Czech Republic] Vol. 7. – Academia, Praha.

Smejkal M. (1965): K poznání československých druhů rodu Oxalis [On the species of the genus Oxalis in Czechoslovakia]. – Preslia 37: 202–204.

Šeffer J. & Jarolímek I. (1988): Iniciálne štádiá banky semien a vegetácia na hrádzach vodnej zdrže Hrušov [Initial stages of seed bank and vegetation on river dikes of the Hrušov Dam]. – Biológia 43: 19–26.

Sell P. D. & Walters S. M. (1967): Notes on Slovakian Plants. – Acta Fac. Rerum Natur. Univ. Comen., Bot. 14: 13–19.

Šída O. (2003): Conyza triloba, new to Europe, and Conyza bonariensis, new to the Czech Republic. – Preslia 75: 249– 254.

Sillinger P. (1930): Příspěvek ke květeně západního Slovenska [Contribution to the flora of western Slovakia]. – Věda Přír. 11: 162–166.

Šimurdová B. & Šomšák L. (2000): Asociácia Gladiolo imbricatiAgrostietum tenuis (Br.-Bl. 1930) Pawł. et Walas 1949 v Slovenskom rudohorí [Association Gladiolo imbricatiAgrostietum tenuis (Br.-Bl. 1930) Pawł. et Walas 1949 in the Slovenské rudohorie Mts]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 22: 195–200.

Šípošová H. (1992): Cydonia Miller. Dula. – In: Bertová L. (ed.), Flóra Slovenska IV/3 [Flora of Slovakia IV/3], p. 380–381, Veda, Bratislava.

Šípošová H. (1992): Mespilus L. Mišpuľa. – In: Bertová L. (ed.), Flóra Slovenska IV/3 [Flora of Slovakia IV/3], p. 464–465, Veda, Bratislava.

Šípošová H. (1993): Kvetena Štátnej prírodnej rezervácie Kovarecká hôrka [Flora of the State Natural Reserve Kovarecká Hôrka]. – Rosalia 9: 19–32.

Šípošová H. (1997): Bignoniaceae Juss. Bignóniovité. – In: Goliašová K. (ed.), Flóra Slovenska V/2 [Flora of Slovakia V/2], p. 15–20, Veda, Bratislava.

Šípošová H. (1997): Melampyrum L. Č erme ľ. – In: Goliašová K. (ed.), Flóra Slovenska V/2 [Flora of Slovakia V/2], p. 301–328, Veda, Bratislava.

Šípošová H. (1997): Niekoľko zaujímavých nálezov splanených rastlín [Some interesting findings of subspontaneous plants in Slovakia]. – In: Eliáš P. (ed.), Invázie a invázne organizmy, p. 75–80, Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV, Nitra.

Šípošová H. (1999): Prinesie nové storočie Slovensku ďalšie invázne druhy? [Will the new millenium bring further invasive species to Slovakia?]. – In: Leskovjanská A. (ed.), Zborn. Ref. 7. Zjazdu Slov. Bot. Spoločn. Spišská Nová Ves, p. 212–214, Spišská Nová Ves.

Šípošová H. (2002): Eschscholzia Cham. Slncovka. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska V/4 [Flora of Slovakia V/4], p. 70–72, Veda, Bratislava.

Šípošová H. (2002): Glaucium Mill. Rohatec. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska V/4 [Flora of Slovakia V/4], p. 61–67, Veda, Bratislava.

Šípošová H. (2002): Chelidonium L. Lastovičník. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska V/4 [Flora of Slovakia V/4], p. 67–70, Veda, Bratislava.

Šípošová H. (2002): Leucosinapis Spach. Bielohorčica (horčica). – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska V/4 [Flora of Slovakia V/4], p. 707–712, Veda, Bratislava.

Šípošová H. (2002): Macleaya R. Br. Makovec. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska V/4 [Flora of Slovakia V/4], p. 72–73, Veda, Bratislava.

Šípošová H. (2002): Sinapis L. Horčica. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska V/4 [Flora of Slovakia V/4], p. 712–714, Veda, Bratislava.

Šípošová H. (2002): Teesdalia W. T. Aiton. Tesdálka. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska V/4 [Flora of Slovakia V/4], p. 595–600, Veda, Bratislava.

Šípošová H. & Eliáš P. (2002): Cakile Mill. Kakila. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska V/4 [Flora of Slovakia V/4], p. 735–738, Veda, Bratislava.

Šípošová H. & Eliáš P. (2002): Rapistrum Crantz. Repča. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska V/4 [Flora of Slovakia V/4], p. 726–735, Veda, Bratislava.

Šípošová H., Goliašová K. & Eliáš P. (1999) : Invázny postup krídlatky sachalinskej (Fallopia sachalinensis (F. Schmidt) Ronse Decr.) na Slovensku [Invasive spreading of Fallopia sachalinensis (F. Schmidt) Ronse Decr. in Slovakia]. – In: Eliáš P. (ed.), Invázie a invázne organizmy 2, p. 76–83, SEKOS, Nitra.

Šípošová H., Goliašová K., Kmeťová E., Mráz P., Michalková E., Peniašteková M. & Ťavoda O. (1997): Floristický výskum okolia Pustých Úľan a Veľkého Grobu s dôrazom na mokrade [Floristic research of the surroundings of the villages Pusté Úľany and Veľký Grob with an emphasis on wetlands]. – Ochrana prírody 15: 35–51.

Šípošová H. & Kubát K. (2002): Papaver L. Mak. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska V/4 [Flora of Slovakia V/4], p. 25–60, Veda, Bratislava.

Šípošová H. & Oťaheľová H. (1997): Utricularia L. Bublinatka. – In: Goliašová K. (ed.), Flóra Slovenska V/2 [Flora of Slovakia V/2], p. 544–555, Veda, Bratislava.

Šípošová H., Ťavoda O. & Peniašteková M. (2000): Invázne rastliny – vážny problém zachovania rastlinných spoločenstiev [Invasive plants – serious problem for the conservation of plant communities]. – Acta Envir. Univ. Comen. 10: 117–123.

Šípošová-Kováčiková H. (1988): Príspevok k rozšíreniu cievnatých rastlín v strednej časti pohoria Tríbeč [Contribution to the distribution of vascular plant species in the central part of Tríbeč Mts]. – Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Ser. A, 5: 5–118.

Sitášová E. (1999): Botanická charakteristika močiara pri Žabianoch [Botanical characteristics of marsh close to Žabany]. – Natura Carpatica 40: 57–72.

Sitášová E. (2000): Vegetačné pomery v národnej prírodnej rezervácii Humenec [Vegetation of the National Nature Reserve Humenec]. – Natura Carpatica 41: 127–144.

Sitášová E. (2000): Poznámky k vegetačnému krytu banských háld na lokalite Dubník v Slanských vrchoch [Notes on the vegetation cover of the mine heaps on the locality Dubník in the Slanské vrchy Mts]. – Natura Carpatica 41: 183–190.

Sitášová E. (2000): Poznámky k vegetačnému krytu háld po ťažbe ortuťových rúd na lokalite Merník [Notes on the vegetation cover of the mine heaps after mercury ore extraction on the locality Merník]. – Natura Carpatica 41: 191– 196.

Sitášová E. (2000): Poznámky k vegetačnému krytu banských háld na ložisku Zlatá Baňa v Slanských vrchoch [Notes on the vegetation cover of the mine heaps on the Zlatá Baňa deposit in the Slánske vrchy Mts]. – Natura Carpatica 41: 197–204.

Sitášová E. (2002): Poznámky k výskytu Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr. na území mesta Košice [Notes on the occurence of Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr. at the territory of the town Košice]. – Natura Carpatica 43: 279–282.

Sitášová E. (2002): Vegetačné pomery lokality Hradová pri Košiciach [Vegetation of the locality Hradová near the town Košice]. – Natura Carpatica 43: 55–66.

Sitášová E. (2003): Výskyt Tetragonolobus maritimus (L.) Roth. v Strednom Pohornádí [Occurence of Tetragonolobus maritimus (L.) Roth. in the Stredné Pohornádie region]. – Natura Carpatica 44: 251–252.

Sitášová E. (2004): Poznámky k inváznemu výskytu pajaseňa žliazkatého (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) na území mesta Košice [Notes on the invasive occurence of the tree of heaven (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) at the territory of the town Košice]. – Natura Carpatica 45: 223–224.

Sitášová E. (2005): Poznámky k výskytu inváznych botanických druhov v Bodvianskej pahorkatine [Notes to invasive alien plants occurrence in Gemer part of Bodvianska pahorkatina (Bodvianska downs)]. – Natura Carpatica 46: 71– 82.

Sitášová E. (2007): Floristický prieskum na lokalite „Pederská lúčka“ v abovskej časti Bodvianskej pahorkatiny [Floristic research at locality „Pederská lúčka“ („Peder ´s meadow“) at Abov part of Bodvianska pahorkatina (Bodvianska Dosna)]. – Natura Carpatica 48: 73–84.

Sitášová E. (2007): Invázna rastlina v mojom okolí – boľševník obrovský [Alien plant in my surrounding – Giant Hogweed]. – Natura Carpatica 48: 203–204.

Skalická A. (1986): Chamaecytisus triflorus (Lam.) Skalická in der Tschechoslowakei. – Preslia 58: 21–27.

Skalický V. (1972): Líčidlo jedlé (Phytolacca esculenta van Houtte), nový zplanělý druh Květeny ČSSR a NDR a Rozšíření druhů Phytolacca esculenta Van Houtte a P. americana L. v ČSSR [Food pokeweed (Phytolacca esculenta van Houtte), new subspontaneous species of the flora of Czechoslovakia and NDR and distribution of the species Phytolacca esculenta Van Houtte and P. americana L. in Czechoslovakia]. – Preslia 44: 364–369.

Škodová I. (1993): Ohrozené rastliny v Drietomskej doline v CHKO Biele Karpaty [Vulnerable species of plants in Drietomská dolina valley in CHKO Biele Karpaty]. – Biológia 48: 391–394.

Škodová I. (1995): Príspevok k flóre Drietomskej doliny v CHKO Biele Karpaty [Contribution to the flora of the Drietomská dolina Valley in the Biele Karpaty PLA]. – Ochrana prírody 13: 33–44.

Škodová I. & Hegedüšová K. (2006): Charakteristika biotopov navrhovaných území európskeho významu Bahno a Vanišovec [Characteristics of biotops in proposed Sites of Community Interest Bahno and Vanišovec]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 28: 249–260.

Školek J. (2004): Zaujímavá jelšina na nive Váhu pri Liptovskom Hrádku [An interesting riparian alder wood on floodland along Vah river near Liptovský Hrádok]. – Bull. Slov. Bot. Spolo č n., Suppl. 10: 145–151.

Škovirová K. (2004): Isolepis setacea, Veronica filiformis. – In: Dítě D. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 26: 227.

Skrovná Ľ. (1998): Neofytné taxóny cievnatých rastlín vo flóre Bratislavy [Neophytic taxa of the vascular plants in the flora of Bratislava]. – Diplomma thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava.

Škulec M. (1979): Rozširovanie ergasiofygofytov v okolí záhradkárskych kolónií severnej časti Devínskej Kobyly pri Bratislave [Spreading of the ergasiophygophytes in the surroundings of garden colonies in the northern part of the Devínska Kobyla Mt. in the vicinity of Bratislava]. – Final report, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava.

Slavík B. (1966): Příspěvek ke květeně Malých Karpat [Contribution to the flora of the Malé Karpaty Mts]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 1: 145–152.

Slavík B. (1967): Poznámky k určování, sběru a Rozšíření slézů (rod Malva) na území ČSSR [Notes on the determination, collection and distribution of mallows (genus Malva) in the territory of Czechoslovakia]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 2: 43–50.

Slavík B. (1968): Seseli rigidum Waldst. et Kit. – nový druh českoslovenké květeny [Seseli rigidum Waldst. et Kit. – new species of the flora of Czechoslovakia]. – Preslia 40: 184–191.

Slavík B. (1974): Je možný výskyt druhu Epilobium fleischeri Hochst. v Československu? [Is an occurence of the species Epilobium fleischeri Hochst. in Czechoslovakia possible?]. – Preslia 46: 343–349.

Slavík B. (1980): Verbreitung von Cucubalus baccifer in der Tschechoslowakei. – Preslia 52: 127–154.

Slavík B. & Lhotská M. (1967): Chorologie und Verbreitungsbiologie von Echinocystis lobata (Michx) Torr. et Gray mit besonderer Berücksichtigung ihres Vorkommens in der Tschechoslowakei. – Folia Geobot. Phytotax. 2: 255– 282.

Slavíková Z., Chrtek J. & Křísa B. (1972): Poznámky k rozšíření štěničníku paprskujícího – Bifora radians M. Bieb. v Československu [Notes on the distribution of the wild bishop – Bifora radians M. Bieb. in Czechoslovakia]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 83–88.

Slezák M., Hrivnák R., Belanová E. & Jarčuška B. (2010): Komentovaný prehľad zaujímavých nálezov cievnatých rastlín z územia stredného Slovenska [Annotated survey of interesting findings of vascular plants in central Slovakia]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 32: 59–71.

Slezák M., Hrivnák R., Letz R., Blanár D., Turis P. & Turisová I. (2011): Zaujímavé nálezy ruderálnych, segetálnych a zavlečených cievnatých rastlín z územia stredného Slovenska [Interesting findings of ruderal, weed and alien vascular plants in central Slovakia]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 33: 161–172.

Slezák M. & Kukla J. (2009): Výskyt niektorých zriedkavejších cievnatých rastlín v severnej časti Štiavnických vrchov [Occurence of some rare vascular plants in north part of Štiavnické vrchy Mts]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 31: 17– 25.

Šmarda J. (1959): Nález klasovce šedavého (Asyneuma canescens (W. K.) Gris. Sch.) ve Spišské kotlině na Slovensku [Finding of Asyneuma canescens (W. K.) Gris. Sch. in the Spišská kotlina basin in Slovakia]. – Biológia 14: 444– 447.

Šmarda J. (1960): Reliktní společenstvo s převládající Carex paniculata v Západních Tatrách [A relict plant community with prevalent Carex paniculata in the Western part of the Tatra Mountains]. – Biológia 15: 344–353.

Šmarda J. (1961): Příspěvek k poznání květeny povodí Belé a Hybice v Liptovské kotlině [A survey of the flora of the Belá and the Hybica river basins in the valley of Liptovská kotlina]. – Biológia 16: 762–766.

Smejkal M. (1966): Neue oder wenig bekannte Pflanzen der tschechoslowakischen Flora II. – Preslia 38: 249–262.

Smejkal M. (1968): Československé druhy rodu Cochlearia [Species of the genus Cochlearia in Czechoslovakia]. – Preslia 40: 133–138.

Smejkal M. (1970): K výskytu Veronica acinifolia L. v Československu [To the distribution of Veronica acinifolia L. in Czechoslovakia]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 81–84.

Smejkal M. & Vicherek J. (1970): Doplňky ke květeně Šah na jižním Slovensku [Additions to the flora of the town Šahy in the southern Slovakia]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 49–52.

Šmídt I. (2001): Nová, zaniknutá lokalita Ceterach officinarum na Slovensku [New, destroyed locality of Ceterach officinarum in Slovakia]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 23: 111–116.

Smoleňová K. & Černušáková D. (2006): Chránené, ohrozené a endemické druhy cievnatých rastlín Ostrej a Tupej skaly (Oravská vrchovina) [Protected, endangered and endemic vascular plants of the Ostrá and Tupá skala hills (Oravská vrchovina Mts)]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 28: 71–76.

Sofron J. (1981): Státní Přírodní rezervace Hrad Zborov [Hrad Zborov National Nature Reserve]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 16: 26–28.

Sofron J. (1987): Krátká floristická sdělení [Short floristic announcements]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 52.

Soják J. (1959): Příspěvek ke květeně okresu Šahy na Slovensku II [Contribution to the flora of the Šahy district in Slovakia II]. – Preslia 31: 307–317.

Soják J. (1962): Novinky Československé květeny [News in the flora of Czech oslovakia]. – Preslia 34: 403–414.

Soják J. (1982): Potentilla clusiana v Československu [Potentilla clusiana in Czechoslovakia]. – Preslia 54: 297–305.

Solár V. (1997): Invázie a invázne druhy v CHKO Štiavnické vrchy [Invasions and invasive species in Protected Nature Region Štiavnické vrchy]. – In: Eliáš P. (ed.), Invázie a invázne organizmy, p. 147–150, SEKOS, Nitra.

Solenská M. (2005): Microsporogenesis of higher plants in monitoring and detection of genotoxical effects. – Acta Bot. Univ. Com. 42: 45–49.

Somogyi J. (1995): Päť zaujímavých druhov flóry Slovenska [Five interesting species of the flora of Slovakia]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 17: 158–160.

Somogyi J. (1996): Poznámky k flóre Bratislavy [Notes on the Flora of Bratislava]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 18: 76– 80.

Somogyi J. (1997): Limnophila R. Br. Limnofila. – In: Goliašová K. (ed.), Flóra Slovenska V/2 [Flora of Slovakia V/2], p. 456–457, Veda, Bratislava.

Somogyi J. (1999): Allium paniculatum L. na Slovensku [Allium paniculatum L. in Slovakia]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 21: 119–125.

Somogyi J. & Hodálová I. (2002): Nová lokalita vzácnych rastlín na Záhorí (západné Slovensko) [New locality of rare plants in the region of Záhorie (western Slovakia)]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 24: 143–145.

Šomšák L. (1972): Natürliche Phytocoenosen des Flusslitorals im Unterlauf des Hron-Flusses. – Acta Fac. Rerum Natur. Univ. Comen., Bot. 20: 1–92.

Šourková M. (1984): Bupleurum L. Prerastlík. – In: Bertová L. (ed.), Flóra Slovenska IV/1 [Flora of Slovakia IV/1], p. 284–309, Veda, Bratislava.

Špryňar P. & Kubát K. (2004): Eragrostis albensis a E. pectinacea, dva nové cizí druhy trav pro květenu České republiky (Poaceae) [Eragrostis albensis and E. pectinacea, two new alien grass species for the flora of the Czech Republic (Poaceae )]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 39: 1–24.

Stanová V. (1993): Príspevok k flóre nivy Rudavy [Contribution to the flora of Rudava-Alluvium]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 15: 63–70.

Stanová V. & Grulich V. (1993): Floristicko-fytogeografická charakteristika alúvia Rudavy [Floristical and phytogeographical characteristic of Rudava river alluvium]. – Biológia 48: 407–410.

Štěpánek J. (1993): Mentha L. Mäta. – In: Bertová L. & Goliašová K. (eds), Flóra Slovenska V/1 [Flora of Slovakia V/1], p. 375–394, Veda,Bratislava.

Štěpánek J., Goliašová K. & Hodálová I. (2002): Arabis L. Arábka. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska V/4 [Flora of Slovakia V/4], p. 415–454, Veda, Bratislava.

Štěpánková J. (ed.) (2010): Květena České republiky [Flora of the Czech Republic] Vol. 8. – Academia, Praha.

Štrba P. (2003): Najvyššia lokalita invázneho druhu Ambrosia artemisiifolia L. na Slovensku [Maximum altitude of invasive species Ambrosia artemisiifolia L. in Slovakia]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 25: 155–156.

Štrba P. (2008): Citrullus Schrad., nom. cons. Dyňa. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska VI/1 [Flora of Slovakia VI/1], p. 207–209, Veda, Bratislava.

Štrba P. (2008): Cucumis L. Uhorka. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska VI/1 [Flora of Slovakia VI/1], p. 209–214, Veda, Bratislava.

Štrba P. (2008): Cucurbita L. Tekvica. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska VI/1 [Flora of Slovakia VI/1], p. 214–224, Veda, Bratislava.

Štrba P. & Gogoláková A. (2006): Bryonia alba, Cardaria draba, Citrullus lanatus, Cucubalus baccifer, Echinocystis lobata, Impatiens glandulifera, Microrrhinum minus, Verbascum densiflorum. – In: Dítě D. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 28: 281–282. Š

trba P. & Gogoláková A. (2006): Nové výškové maximá a fytogeograficky zaujímavejšie floristické nálezy niektorých druhov z Kremnických vrchov [New altitudinal maxima and interesting findings from phytogeographical point of view in Kremnické vrchy Mts]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 28: 179–183.

Štrba P. & Gogoláková A. (2007): Abutilon theophrasti, Amaranthus caudatus, Ambrosia artemisiifolia, Antirrhinum majus, Bassia scoparia, Beta vulgaris, Chaiturus marrubiastrum, Citrullus lanatus, Cosmos bipinnatus, Cucurbita pepo, Heliotropium europaeum, Hibiscus trionum, Kickxia spuria, Lycopersicon esculentum, Malva pusilla, Portulaca oleracea, Potentilla supina, Sclerochloa dura, Stachys germanica. – In: Dítě D. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 29: 187–188.

Štrba P. & Gogoláková A. (2007): Ďalšie nové výškové maximá a hraničné výskyty vertikálneho rozšírenia cievnatých rastlín pre územie Slovenska z Kremnických vrchov [Another new altitudinal maxima and findings on the border of vertical distribution distribution of vascular plants for Slovak Flora from Kremnické vrchy Mts]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 29: 99–105.

Štrba P. & Gogoláková A. (2008): Chenopodium album, Cymbalaria muralis, Echinops sphaerocephalus, Impatiens glandulifera, Microrrhinum minus, Oenothera biennis, Paulownia tomentosa, Phytolacca americana, Portulaca oleracea, Reseda luteola, Spathulata spuria, Stenactis annua, Tithymalus strictus. – In: Dítě D. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 30: 121–122.

Štrba P. & Gogoláková A. (2009): Aethusa cynapium subsp. agrestis, Ambrosia artemisiifolia, Bryonia alba, Cicer arietinum, Cucubalus baccifer, Echinocystis lobata, Heliotropium europaeum, Heracleum mantegazzianum, Iva xanthiifolia, Lycopsis arvensis, Nepeta cataria, Neslia paniculata, Sherardia arvensis, Spathulata spuria, Spergula arvensis, Xeranthemum annuum. – In: Eliáš P. jun. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 31: 108–109.

Štrba P. & Gogoláková A. (2009): Nezvyčajné výškové rozšírenie niektorých (prevažne synantropných) druhov rastlín v orografickom celku Oravská Magura [Unusual altitudinal distribution of some (mostly synanthropic) plant species in orographic district Oravská Magura Mts]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 31: 7–15.

Sukopp H. (2006): Apophytes in the flora of Central Europe. – Polish Bot. Stud. 22: 473–485.

Šuňalová K. (2007): Flóra a vegetácia lokalít Babiná a Krivoklátske lúky v Bielych Karpatoch [Flora and vegetation of the localities Babiná and Krivoklátske meadows in Biele Karpaty Mts]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 29, Suppl. 15: 71–101.

Supuka J., Feriancová Ľ. & Štepánková R. (2005): Woody plants at the outskir of town settlement Žiar upon Hron. – Thaiszia-J. Bot. 15: 221–230.

Šuvada R. (2006): Flóra vybraných lokalít v západnej časti Slovenského krasu [Flora of the selected localities in the western part of the Slovak Karst]. – Ochrana prírody 25: 31–38.

Šuvada R. (2008): Fumaria vaillantii subsp. vaillantii. – In: Dítě D. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 30: 123.

Šveřepová G. (1967): Hybridisace našich druhů rodu Anagallis [Hybridisation of our species of the genus Anagallis]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 2: 70–73.

Šveřepová G. (1978): Artkreuzung von Anagallis arvensis und Anagallis foemina und Genese der Sektion Anagallis. – Folia Geobot. Phytotax. 13: 175–224.

Svobodová Z. (1973): Příspěvek k adventivní květeně Slovenska [Contribution to the adventive flora of Slovakia]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 60–63.

Svobodová Z. (1974): Nové nálezy synantropných druhov na Slovensku [New findings of the synanthropic species in Slovakia]. – Acta Bot. Slov., Ser. A 1: 101–106.

Svobodová Z. (1988): Impatiens balfourii Hook. fil. – eine neue verwilderte Art der tschechoslowakischen Flora. – In: Zaliberová M., Jarolímek I., Schwarzová T., Ščepka A., Krippelová T. & Dúbravcová Z. (eds), Sympozium Synanthropic Flora and Vegetation V, p. 357, Podnik služieb – Rozmnožovňa, Martin.

Svobodová Z. (1988): Nové nálezy cievnatých rastlín na Slovensku I [New findings of vascular plant species in Slovakia I]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 10: 6–11.

Svobodová Z. (1989): Nové nálezy cievnatých rastlín na Slovensku II [New findings of vascular plant species in Slovakia II]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 11: 16–24.

Svobodová Z. (1991): Floristický príspevok z južného Slovenska [Floristic contribution from southern Slovakia]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 13: 51–54.

Svobodová Z. (1995): Vicia sparsiflora Ten. v pohorí Tríbeč [Vicia sparsiflora Ten. in Tríbeč Mts]. – Rosalia 10: 63– 65.

Svobodová Z. (1999): Floristické poznámky z južného Slovenska [Notes to the flora of South Slovakia]. – Rosalia 14: 61–66.

Svobodová Z. & Řehořek V. (1984): Súčasný stav floristických znalostí o Zoborskej skupine Tríbeča [Current state of the floristic knowledge on the Zobor group of the Tríbeč Mts]. – In: Zima M. & Kubová A. (eds), Zborník referátov zo IV. zjazdu SBS, p. 323–328, Vysoká škola po ľ nohospodárska, Nitra.

Svobodová Z. & Řehořek V. (1996): Příspěvek k problematice amerických druhů rodu Bromus L. sect. Ceratochloa (Beauv.) Griseb. v Československu [Contibution to the issues of the American species of the genus Bromus L. sect. Ceratochloa (Beauv.) Griseb. in Czechoslovakia]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 31, Mat. 13: 39–41.

Svobodová Z., Řehořek V. & Muránsky P. (2000): Flóra Čierneho vrchu pri Kamenici nad Hronom [Flora of the Čierny Hill near Kamenica nad Hronom]. – Rosalia 15: 15–18.

Svobodová Z., Řehořek V. & Ulrych L. (2000): Flóra vrchu Dank v Belianskych kopcoch [Flora of the „Vrch Dank“ Hill in the Belianske Hills]. – Rosalia 15: 19–24.

Svobodová Z., Řehořek V. & Ulrych L. (2007): Cievnaté rastliny Zoborských vrchov [Vascular plants of the Zoborské vrchy Mts]. – In: Řehořek V. (ed.), Lišajníky, machorasty a cievnaté rastliny Zoborských vrchov [Lichens, mosses and vascular plants of the Zoborské vrchy Mts], p. 62–160, SPU, Nitra.

Svobodová Z. & Ulrych L. (2000): Súčasný stav rastlinného krytu Prírodnej rezervácie Vŕšok [The temporary state of the vegetation at the Natural Reserve Vŕšok]. – Rosalia 15: 7–14.

Ťavoda O. (2000): Príspevok k rozšíreniu Bunias orientalis L. (roripovník východný) na Slovensku [Contribution to the occurrence of Bunias orientalis L. in Slovakia]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 22: 83–92.

Ťavoda O. (2002): Bunias L. Roripovník. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska V/4 [Flora of Slovakia V/4], p. 174–182, Veda, Bratislava.

Ťavoda O. (2008): Sicyos L. Ľubienka. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska VI/1 [Flora of Slovakia VI/1], p. 231–234, Veda, Bratislava.

Ťavoda O., Hodálová I. & Mártonfi P. (2002): Príspevok k rozšíreniu Thlaspi arvense (Brassicaceae) na Slovensku [Contribution to the occurrence of Thlaspi arvense (Brassicaceae) in Slovakia]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 24: 165– 174.

Ťavoda O. & Šípošová H. (2008): Echinocystis Torr. et A. Gray, nom. cons. Ježatec. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska VI/1 [Flora of Slovakia VI/1], p. 224–231, Veda, Bratislava.

Ťavoda O., Šípošová H., Zaliberová M., Jarolímek I. & Töröková I. (1999): História šírenia a súčasné rozšírenie Echinocystis lobata (F. Michx.) Torr. et A. Gray na Slovensku [History of distribution and contemporary occurence of Echinocystis lobata (F. Michx.) Torr. Et A. Gray in Slovakia]. – In: Eliáš P. (ed.), Invázie a invázne organizmy 2, p. 84–95, SEKOS, Nitra.

Tempír Z. (1969): Archeologické nálezy zemědělských rostlin a plevelů na Slovensku [Archaeological findings of cultural plants and weeds in Slovakia]. – Agrikultúra 8: 7–66.

Terpó A., Zając M.&Zając A. (1999): Provisional list of Hungarian archaeophytes. – Thaiszia – J. Bot. 9: 41–47.

Terray J. (2003): Niekoľko poznámok z mapovania travinnej vegetácie v Laboreckej vrchovine [Several comments on mapping of grass vegetation of highlands Laborecká vrchovina]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 25: 131–133.

Tkáč J. (1989): Niekoľko floristických poznámok z lužného lesa Oľchov na východnom Slovensku [Several floristic notes from the floodplain forest Oľchov in the east of Slovakia]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 11: 24–30.

Tokár F. (1991): Vývoj štruktúry a rôznych typov porastov gaštana jedlého (Castanea sativa Mill.) v pohorí Tríbeč [Development of structure and production of various types of edible chestnut (Castanea sativa Mill.) in the Tríbeč Mts]. – Rosalia 7: 81–103.

Tomaško I. (1999): Invázne dendrotaxóny Arboréta Mlyňany [Invasive dendrotaxa of Arboretum Mlyňany]. – In: Eliáš P. (ed.), Invázie a invázne organizmy 2, p. 183–190, SEKOS, Nitra.

Tomaško I. (2005): Historical parks and invasive woody plants. – Thaiszia-J. Bot. 15: 263–265.

Tomšovič P. & Krahulcová A. (1991): Polycnemum majus (Chenopodiaceae) – a Disappearing Species in Czechoslovakia: its Taxonomy, Distribution and Karyology. – Folia Geobot. Phytotax. 26: 341–347.

Topercer J. (1997): Šašina prímorská Bolboschoenus maritimus (L.) Palla v Tur č ianskej kotline: nedávny imigrant? [Bolboschoenus maritimus (L.) Palla in Turčianska Kotlina Basin: a late immigrant?]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 19: 42–45.

Tóthová L., Ružičková J. & Baláži P. (2011): Nový rastlinný druh na Slovensku – má potenciál byť invázny? [New plant species in Slovakia – does it have potential to become invasive?] – Vodohospodársky Spravodajca 11–12: 33.

Trávníček B. (1996): Příspěvek k Rozšíření některých ohrožených a zajímavých taxonů slovenské flóry [Contribution to the occurence of some endangered and interesting taxa of flora of Slovakia]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 18: 66–76.

Trávníček B. (1997): Pseudolysimachion (W. D. J. Koch) Opiz. Veronikovec. – In: Goliašová K. (ed.), Flóra Slovenska V/2 [Flora of Slovakia V/2], p. 264–298, Veda, Bratislava.

Turis P. (1992): Nové lokality starčeka subalpínskeho (Senecio subalpinus Koch) a perovníka pštrosieho (Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro) v Slovenskom Rudohorí [New localities of Senecio subalpinus Koch and Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro in Slovenské Rudohorie Mts]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 14: 49–50.

Turis P. (1994): Významná genofondová plocha vlhkomilných rastlín pri Heľpe v CHKO Muránska planina [Important genefounds area of hygrophilous plants near Heľpa in the protected area Muránska planina Plain]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 16: 102–104.

Turis P. (2002): Adonis aestivalis, Coriandrum sativum. – In: Mráz P. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 24: 220–221.

Turis P. (2003): Datura stramonium. – In: Mráz P. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 25: 256.

Turis P. & Turisová I. (2005): Ambrózia palinolistá a ďalšie invázne druhy Zvolenskej kotliny [Common Ragweed and other invasive species of the Zvolenská kotlina Basin]. – Chránené územia Slovenska 64: 20–22.

Turisová I. (2002): Matthiola W. T. Aiton. Fiala. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska V/4 [Flora of Slovakia V/4], p. 258–260, Veda, Bratislava.

Uherčíková E. (1997): Aster novibelgii agg. v lužných lesoch in undácie Moravy a Dunaja [Aster novibelgii agg. in the flood-plain forests in the inundation area of Slovak part of Morava and Danube rivers]. – In: Eliáš P. (ed.), Invázie a invázne organizmy, p. 129–135, SEKOS, Nitra.

Uherčíková E. (1997): Impatiens glandulifera Royle v lužných lesoch na Dunaji [Impatiens glandulifera Royle in the floodplain forests on the Danube]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 19: 149–154.

Uherčíková E. (1999): Invázia neofytných astier v alúviu Moravy a Dunaja [Invasion of the neophytic Aster species in the alluvium of the Morava and Danube rivers]. – In: Leskovjanská A. (ed.), Zborn. Ref. 7. Zjazdu Slov. Bot. Spoločn. Spišská Nová Ves, p. 248–252, Spišská Nová Ves.

Uherčíková E. (2000): Invázna drevina pajaseň žliazkatý [Invasive woody plant tree of heaven]. – Chránené územia Slovenska 43: 19–20.

Uherčíková E. (2008): Ambrosia artemisiifolia, Artemisia annua, Bryonia alba, Cucubalus baccifer, Kickxia elatine. – In: Dítě D. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 30: 123– 124.

Uherčíková E. & Kubalová S. (2001): K výskytu niektorých vzácnych a neofytných druhov dolného Pohronia [To the ocurrence of some rare and neophyte species of the lower Hron river]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 23: 71–76.

Uherčíková E. & Pišút P. (2000): Poznámky k súčasnému stavu, biodiverzite a ohrozenosti lužných lesov Bratislavy [Notes on the current state, biodiversity and endangerment of the floodplain forests of Bratislava]. – Acta Envir. Univ. Comen. 10: 125–130.

Uhliarová E. (2005): Nová lokalita hadivky obyčajnej (Ophioglossum vulgatum) v Kremnických horách [A new locality of the species Ophioglossum vulgatum in the Kremnické hory Mts]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 27: 147–150.

Uhlířová J. (2002): Pozoruhodnejšie floristické nálezy z prírodného parku Betliar (Volovské vrchy) [Remarkable floristic findings from the Nature park Betliar (Volovské vrchy Mts)]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 24: 147–156.

Uhríková A., Feráková V. & Schwarzová T. (1985): Karyological study of the Slovak flora VI. – Acta Fac. Rerum Natur. Univ. Comen., Bot. 32: 67–70.

Uhríková A. & Králik E. (2000): Karyologické štúdium slovenskej flóry XXIX [Karyological study of the Slovak flora XXIX]. – Acta Fac. Rerum Natur. Univ. Comen., Bot. 40: 17–22.

Uhríková A., Májovský J. & Schwarzová T. (1986): Karyological study of the Slovak flora XV. – Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. 33: 73–75.

Ujházy K. & Ujházyová M. (2004): Prehľad rastlinných spoločenstiev bukových lesov na vápencoch bradlového pásma [Survey of beech forest plant communities on the limestone of klippen belt]. – Bull. Slov. Bot. Spolo č n., Suppl. 10: 152–155.

Ulrych L. (1991): Krátka floristická poznámka k vegetaci dna vypuštěné Oravské přehrady [Short floristic note on the vegetation of the bottom of the drained Oravská priehrada dam]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 13: 56– 58.

Unar J. (1978): Krátká floristická sdělení [Short floristic announcements]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 85.

Váchová M. & Feráková V. (1986): Karyological study of the Slovak flora XII. – Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen. Bot. 33: 57–61. 41

Vačková S. (1998): Floristické pomery hornej časti povodia potoka Pružinka (Strážovsk é vrchy) [Floristic situation of the upper part of the Pružinka brook basin (Strážovské vrchy Mts)]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 20: 144–150.

Valachovič M. (1988): Poznámky k biológii druhu Asclepias syriaca na Záhorskej nížine [Notes on the biology of the species Asclepias syriaca in the Záhorská nížina Lowland]. – In: Izakovičová Z. & Moyzeová M. (eds), Zborník z konferencie mladých vedeckých pracovníkov CBEV SAV, p. 58–63, Smolenice.

Valachovič M. (1989): Reproductive biology of Asclepias syriaca populations in Záhorská nížina Lowlands. I. Notes on flower biology and fruit production. – Biológia 44: 37–42.

Valachovič M. (1991): Reproductive biology of Asclepias syriaca populations in Záhorská nížina Lowland. II. Notes on viability seeds germination and seedling development. – Biológia 46: 399–404.

Valachovič M. (1995): Zonácia halofytnej vegetácie na slanisku pri Tvrdošovciach (Západné Slovensko) [Zonation of halophytic vegetation in a salt-marsh near Tvrdošovce (Western Slovakia)]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 17: 27–39.

Valachovič M. (2002): Camelina sativa subsp. zingeri, Diplotaxis tenuifolia, Lappula squarrosa. – In: Mráz P. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 24: 222.

Valachovič M. (2004): Spoločenstvá lemov na Borskej nížine – príklad edaficky vyvolanej variability [Fringe communities in Borská nížina Lowland – an example of soil-induced variability]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 26: 193–200.

Valachovič M. (2004): Vresoviská na pieskoch Borskej nížiny [Dry heaths on sandy soils in Borská nížina lowland]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn., Suppl. 10: 34–39.

Valachovič M. (2007): Poznámky k porastom so Sarothamnus scoparius na Borskej nížine [Notes to the Sarothamnus scoparius scrubs in Borská nížina lowland]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 29: 177–180.

Valachovič M. & Jarolímek I. (2006): Priestorová distribúcia rastlín v závislosti od vlhkostných pomerov na pieskoch Borskej nížiny [A spatial distribution of plants in relation to moisture gradient on sandy soil in the Borská nížina Lowland]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 28, Suppl. 14: 105–116.

Valenta V. (1948): Floristické novinky ze Slovenska [Floristic news from Slovakia]. – Českoslov. Bot. Listy 1: 141– 143.

Valenta V. (1955): Floristické poznámky zo Slovenska [Floristic notes from Slovakia]. – Biológia 10: 356–359.

Valenta V. (1960): Echinocystis lobata – rezervoárová rastlina uhorkovej mozaiky na Slovensku [Echinocystis lobata – the reservoir of the cucumber mosaic virus in Slovakia]. – Biológia 15: 217–220.

Valenta V. (1997): Floristické poznámky z južného a juhozápadného Slovenska [Floristic notes from the south and southwestern Slovakia]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 19: 95–99.

Valenta V. (1997): Poznámky k flóre Štiavnických vrchov [Notes on the flora of the Štiavnické vrchy Mts]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 19: 99–101.

Valenta V. (1998): Je smyrnium prerastenolisté (Smyrnium perfoliatum L.) na južných výbežkoch Malých Karpát ohrozeným druhom? [Is Smyrnium perfoliatum L. an endangered species on the southern spurs of the Malé Karpaty Mts?]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 20: 125–129.

Válková D. (2004): Dva nálezy líčidla amerického v Malých Karpatoch [Two localities of the American Pokeweed in the Malé Karpaty Mts]. – Chránené územia Slovenska 59: 23.

Vartíková E. (1980): Príspevok k flóre zátopového územia vodného diela Čierny Váh [Contribution to the flora of the flood plain of the Čierny Váh dam]. – Ochrana prírody 1: 57–70.

Větvička V. (1992): Rosa L. Ruža. – In: Bertová L. (ed.), Flóra Slovenska IV/3 [Flora of Slovakia IV/3], p. 42–90, Veda, Bratislava.

Viceníková A., Račko J. & Staníková M. (1999): Flóra a pôdy Jasenáckeho a Husárskeho rybníka [Flora and soils of the Jasenácky and Husársky fishponds]. – Ochrana prírody 17: 89–99.

Vicherek J. (1964): K Rozšíření halofytní květeny na jihovýchodním Slovensku (Košická kotlina, Potiská nížina) [To the distribution of the halophylous flora in the south-eastern Slovakia (Košická kotlina Basin, Potiská nížina Lowland]. – Biológia 19: 555–557.

Vicherek J. (1964): K výskytu Acorellus pannonicus (Jacq.) Palla v Č SSR [To the distribution of Acorellus pannonicus (Jacq.) Palla in Czechoslova kia]. – Biológia 19: 463.

Vlach V. (1929): Květena Zoborských vrchů u Nitry [Flora of the Zobor Mts in the vicinity of Nitra]. – Věda Přír. 10: 111–117, 267–277.

Vlčáková A. & Hajdúk J. (2007): Príspevok k flóre vrcholovej časti vrchu Volovec v Slovenskom rudohorí a poznámky k symptómom vplyvu imisií na niektorých rastlinách [Article about flora from the peak level of Volovec in Slovakia Nore Mountains and remarks about symptoms of pollution in fluence on several plants]. – Natura Carpatica 48: 97– 108.

Vraný V. (1929): Herbář Fr. Cypriana, lékaře kamaldulenských řeholníků v Červeném Klášteře z let šedesátých 18. století [Herbarium of Fr. Cyprian, doctor of the Kamalduli monks in the Červený Kláštor monastery from the 1860s]. – Věda Přír. 10: 141–142.

Vykouková I. & Hrubá S. (2009): Fytocenologické a ekologické zmeny v spoločenstve Poo chaixiiFagetum Šomšák 1979 v Slovenskom rudohorí (Volovské vrchy) [Phytocoenological and ecological changes in the association Poo chaixiiFagetum Šomšák 1979 in the Slovenské rudohorie Mts]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 31: 53–62.

Watzka R. (1999): Spoločenstvá lužných jelšín Ľubochnianskej doliny vo Veľkej Fatre [Communities of the Alder Groves of the Ľ ubochnianska dolina Valley in the Veľká Fatra Mts]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 21: 151–160.

Wiesbaur (1865): Beiträge zur Flora von Presburg. – Verh. Zool. Bot. Ges. 15: 1001–1008.

Willerding U. (1986): Zur Geschichte der Unkräuter Mitteleuropas. – Karl Wachholz Verlag, Neumünster.

Woike S. (1969): Beitrag zum Vorkommen von Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl (Feines Scheidenblütgras) in Europa. – Folia Geobot. Phytotax. 4: 401–413.

Zahradníková K. (1982): Rutales. Rutotvaré. – In: Futák J. & Bertová L. (eds), Flóra Slovenska III [Flora of Slovakia III], p. 538–546, Veda, Bratislava.

Zahradníková K. (1982): Zygophyllaceae Lindl. Harmalovité. – In: Futák J. & Bertová L. (eds), Flóra Slovenska III [Flora of Slovakia III], p. 535–537, Veda, Bratislava.

Zahradníková K. (1984): Sapindales. Mydlovníkotvaré. – In: Bertová L. (ed.), Flóra Slovenska IV/1 [Flora of Slovakia IV/1], p. 7–32, Veda, Bratislava.

Zahradníková K. (1985): Rubiaceae Juss. Marenovité. – In: Bertová L. (ed.), Flóra Slovenska IV/2 [Flora of Slovakia IV/2], p. 7–69, Veda, Bratislava.

Zahradníková K. (1985): Sempervivum L. Skalnica. – In: Bertová L. (ed.), Flóra Slovenska IV/2 [Flora of Slovakia IV/2], p. 193–201, Veda, Bratislava.

Zahradníková K. (1992): Spiraea L. Tavoľník. – In: Bertová L. (ed.), Flóra Slovenska IV/3 [Flora of Slovakia IV/3], p. 17–26, Veda, Bratislava.

Zahradníková K. (1993): Ballota L. Balota. – In: Bertová L. & Goliašová K. (eds), Flóra Slovenska V/1 [Flora of Slovakia V/1], p. 269–270, Veda, Bratislava.

Zahradníková K. (1993): Hydrophyllaceae Lindley. Vodolístkovité. – In: Bertová L. & Goliašová K. (eds), Flóra Slovenska V/1 [Flora of Slovakia V/1], p. 15–16, Veda, Bratislava.

Zahradníková K. (1997): Antirrhinum L. Papuľka. – In: Goliašová K. (ed.), Flóra Slovenska V/2 [Flora of Slovakia V/2], p. 94–95, Veda, Bratislava.

Zahradníková K. (1997): Microrrhinum (Endl.) Fourr. Papyštek. – In: Goliašová K. (ed.), Flóra Slovenska V/2 [Flora of Slovakia V/2], p. 116–119, Veda, Bratislava.

Zahradníková K. (1997): Mimulus L. Čarodejka. – In: Goliašová K. (ed.), Flóra Slovenska V/2 [Flora of Slovakia V/2], p. 76–79, Veda, Bratislava.

Zahradníková K. (1997): Misopates Raf. Papulienka. – In: Goliašová K. (ed.), Flóra Slovenska V/2 [Flora of Slovakia V/2], p. 95–97, Veda, Bratislava.

Zahradníková K., Peniašteková M. & Ťavoda O. (2002): Hesperis L. Večernica. – In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska V/4 [Flora of Slovakia V/4], p. 230–251, Veda, Bratislava.

Zahradníková K. & Šípošová H. (1982): Výskyt Galium saxatile L. na Slovensku [Occurrence of Galium saxatile L. in Slovakia]. – Biológia 37: 929–932.

Zahradníková-Rošetzká K. (1968): Rozšírenie druhov rodu Galium zo sekcie Aparine na Slovensku [Distribution of the species of the genus Galium from the section Aparine in Slovakia]. – Biológia 23: 793–802.

Zając A. (1979): Pochodzenie archeofitów występujących w Polsce [Origin of archaeophytes in Poland]. – Rozpr. Habil. Univ. Jagiellon. 29: 1–209.

Zając A. (1987a): Badania nad pochodzeniem archeofitów występującychw Polsce. Cz. II. Taksony pochodzenia śródziemnomorskiego i atlantycko-śródziemnomorskiego [Studies on the origin of archaeophytes in Poland. Part II. Taxa of Mediterranean and Atlantic-Mediterranean origin]. – Zesz. Nauk. Univ. Jagiell., Pr. Bot. 14: 7–49.

Zając A. (1987b): Badania nad pochodzeniem archeofitów występujących w Polsce. Część III. Taksony pochodzenia irano-turańskiego, eurosyberyjsko-irano-turańskiego i śródziemnomorsko-irano-turańskiego [Studies on the origin of archaeophytes in Poland. Part III. Taxa of Irano-Turanian, Euro-Siberian-Irano-Turanian and Mediterranean-Irano-Turanian origin]. – Zesz. Nauk. Univ. Jagiell., Pr. Bot. 15: 93–129.

Zając A. (1988): Badania nad pochodzeniem archeofitów występujących w Polsce. Część IV. Taksony pochodzenia pontyjsko-pannońskiego, śródziemnomorsko-południowo-azjatyckiego, południowoazjatyckiego i środkowoeuropejskiego. Archaeophyta antropogena, Archaeophyta resistentia. Archeofity o nieznanym pochodzeniu [Studies on the origin of archaeophytes in Poland. Part IV. Taxa of Pontic-Pannonian, Mediterraneo-South Asiatic, South Asiatic and Middle European origin. Archaeophyta anthropogena. Archaeophyta resistentia. Archaeophytes of unknown origin]. – Zesz. Nauk. Univ. Jagiell., Pr. Bot. 17: 23–51.

Zając E. U. & Zając A. (1975): Lista archeofitów występujących w Polsce [List of archaeophytes of Poland]. – Zesz. Nauk. Univ. Jagiell., Pr. Bot. 3: 7–16.

Zając A., Zając M. & Tokarska-Guzik B. (1998): Kenophytes in the flora of Poland: list, status and origin. – In: Faliński J. B., AdamowskiW.&Jackowiak B. (eds), Synanthropization of plant cover in new Polish research. Phytocoenosis 10 (N. S.), Supplementum Cartographiae Geobotanicae 9, p. 107–116,Warszawa-Bialowieża.

Zaliberová M. (1970): Asociácia Rorippo (silvestris)-Agrostidetum stoloniferae (Moor 1958) Oberd. Et Th. Müller 1961 na litoráli rieky Poprad [Association Rorippo (silvestris)-Agrostidetum stoloniferae (Moor 1958) Oberd. Et Th. Müller 1961 in the littoral of the river Poprad]. – Biológia 25: 691–698.

Zaliberová M. (1971): Spoločenstvá zväzu Bidention tripartiti Nordh. 1940 na litoráli rieky Poprad [Communities of the alliance Bidention tripartiti Nordh. 1940 on the littoral of the Poprad river]. – In: Magic D. (ed.), Zborník prednášok zo zjazdu SBS (Tisovec 5.–11. júl. 1970), p. 579–598, Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, Bratislava.

Zaliberová M. (1978): Die Vegetation in den Abfall-Sammelbeck en einer Zuckerfabrik. – Acta Bot. Slov., Ser. A, 4: 363–369.

Zaliberová M. (1982): Poznámky k ruderálnym spoločenstvám niektorých obcí južnej časti východoslovenskej nížiny [Notes on the ruderal communities of some villages in the southern part of the Východoslovenská nížina Lowland]. – Acta Botanica Slovaca, ser. A, 6: 183–196.

Zaliberová M. (1982): Ufervegetation des Poprad-Flussgebietes. – In: Špániková A. & Záliberová M., Die Vegetation des Poprad-Flussgebietes (die Becken Popradská kotlina und Ľubovnianska kotlina), Vegetácia ČSSR B5, Bratislava, p. 131 – 302.

Zaliberová M. (1991): Príspevok k pobrežnej flóre v Hornádskej kotline [Contribution to the riparian flora of the Hornádska kotlina basin]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 13: 58–70.

Zaliberová M. (1994): Die Strauchweidengesellschaften im Marchalluvium. – Ekológia 13, Suppl. 1: 107–114.

Zaliberová M. & Buraľ M. (1995): Doplnok k floristike Bukovských vrchov [Supplement to flora of Bukovské vrchy Mts]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 17: 156–157.

Zaliberová M. & Jarolímek I. (1995): Ruderal plant communities of north-eastern Slovakia I. Artemisietea, GalioUrticetea, Bidentetea. – Thaiszia-J. Bot. 5: 31–59.

Zaliberová M. & Jarolímek I. (2006): Zhodnotenie zmien v štruktúre spoločenstiev inváznych rastlín v pobrežných biotopoch rieky Morava (Borská nížina) [Evaluation of changes in structure of communities dominated by invasive plants on riparian habitats along the Morava river (Borská nížina lowland)]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 28, Suppl. 14: 127–138.

Zaliberová M., Jarolímek I., Banásová V., Oťahe ľ ová H. & Hrivnák R. (2000): Fytocenologická variabilita druhu Leersia oryzoides (L.) Sw. na Slovensku [Phytocoenological variability of Leersia oryzoides (L.) Sw. in Slovakia]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 22: 171–180.

Zaliberová M. & Májeková J. (2004): Asociácia CerastioRanunculetum sardoi Oberd. ex Vicherek 1968 na poliach a jednoročných úhoroch na Borskej nížine [The association CerastioRanunculetum sardoi Oberd. ex Vicherek 1968 on the cultivated fields and one-year fallows in the Borská nížina Lowland]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 26: 177– 183.

Zaliberová M., Oťaheľová H. & Banásová V. (1993): Zaujímavá lokalita psamofytov v alúviu rieky Moravy [The interesting locality of psammophytes in Morava river-alluvium]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 15: 61–63.

Zaliberová M. & Urbanová V. (2000): Nová lokalita Aphanes arvensis L. (Drobnobyľ roľná) na Slovensku (Žilinská kotlina) [New localities of Aphanes arvensis L. in Slovakia (Žilinská kotlina basin)]. – Ochrana prírody 18: 51–53.

Zaliberová M. & Zlinská J. (1988): Dve nové lokality druhu Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. na Slovensku [Two new localities of the species Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. in Slovakia]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 10: 19–21.

Zázvorka J. (1997): Orobanchaceae Vent. Zárazovité. – In: Goliašová K. (ed.), Flóra Slovenska V/2 [Flora of Slovakia V/2], p. 460–529, Veda, Bratislava.

Zelený V. & Hostička M. (1968): Galega officinalis. – In: Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách [Short floristic an nouncements and results of the floristic event in the Czech Republic]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 54–64.

Zelený V. & Hostička M. (1968): Lappula myosotis. – In: Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách [Short floristic an nouncements and results of the floristic event in the Czech Republic]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 119–128.

Zelený V. & Hostička M. (1970): Salvia verticillata. – In: Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. [Short floristic announcements and results of the floristic event in the Czech Republic], Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 69–72.

Zelený V. & Hostička M. (1973): Valerianella dentata. – In: Houfek J. (ed.), Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách [Short floristic announcements and results of the floristic event in the Czech Republic]. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 148–156.

Zlacká S. (2005): Húseníkovec erukovitý na Medzibodrockých pláňavách [Beckmannia eruciformis (L.) Host in the Medzibrocké pláňavy region]. – Chránené územia Slovenska 65: 25–26.

Zlacká S. (2006): Cyanus segetum, Lathyrus annuus, Myosurus minimus. – In: Dítě D. (ed.), Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings], Bull. Slov. Bot. Spoločn. 28: 282–283.

Zlacká S., Sádovský M., Dítě D. & Eliáš P. jun. (2006): Súčasné poznatky o výskyte a cenologických väzbách Schoenoplectus supinus (Cyperaceae) na Slovensku [Recent knowledge to the occurence and phytocoenological relations Schoenoplectus supinus (Cyperaceae) in Slovakia]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 28: 149–158.

Zlinská J. (2002): Flora and vegetation of the conservatory area NPR Zelienka in Záhorská nížina Lowland. – Acta Fac. Rerum Natur. Univ. Comen., Bot. 41: 107–118.

Zlinská J. (2004): Poznámky k rozšíreniu a cenológii Cirsium brachycephalum Juratzka na Podunajskej nížine [Notes on distribution and coenology of Cirsium brachycephalum Juratzka in Podunajská rovina lowland]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn., Suppl. 10: 135–139.

Zubaľová I. (2003): Invázne druhy rastlín v záujmovom území CHKO Východné Karpaty v roku 2002 [Invasive plant species in the Východné Karpaty PLA in 2002]. – Chránené územia Slovenska 58: 20–21.

Zvadová A., Mártonfi P. & Kolarčík V. (2004): Variabilita peľových zŕn Viola arvensis, Viola tricolor a Viola saxatilis [Pollen grains vatiation of Viola arvensis, Viola tricolor and Viola saxatilis]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn., Suppl. 10: 181–184.